2. kolo prezidentských voleb

Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin.
 
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
– Pro občany Nové Vsi je určena volební místnost č. 1 – sál Obecního úřadu, Nová Ves 154.
– Pro občany Vepřku a Nových Ouholic je určena volební místnost č. 2 – Dům služeb, Nové Ouholice 43.
– Pro občany Miřejovic a Starých Ouholic je určena volební místnost č. 3 – Hospoda U hasiče, Staré Ouholice 57.
 
HASOVACÍ LÍSTKY OBDRŹÍ VOLIČI PŘÍMO VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI.
 
Jak získat a uplatnit voličský průkaz pro 2. kolo prezidentských voleb
 Využít možnost volit mimo okrsek trvalého bydliště je u prezidentských voleb možné.
Termín, do kdy je třeba si o průkaz pro 2. kolo volby prezidenta zažádat se liší podle toho, zda o něj žádáte písemně či osobně. Žádosti o voličský průkaz prostřednictvím pošty nebo přes datovou schránku je třeba vyřídit nejpozději 20. 1. 2023 do 16:00, osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nejpozději 25. 1 . 2023 do 16:00.
O průkaz lze žádat několika způsoby ode dne vyhlášení voleb až do uzavření stálého seznamu voličů (či u některých voleb do uzavření zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem). Zažádat si o něj můžete osobně nebo prostřednictvím pošty či datové schránky.
Obecně ve volbách v ČR lze o vydání průkazu žádat obecní úřad nejpozději 7 dnů před konáním voleb, když se na úřad dostavíte osobně. U některých voleb lze žádost podat i na zastupitelském úřadu (viz níže). Žádost musí být podána v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.