Volby prezidenta ČR

 
✅1. kolo voleb proběhne 13. a 14. ledna 2023. Pokud žádný z kandidátů nepřekročí hranici 50 % hlasů, bude probíhat 2. kolo voleb, a to 27. a 28. ledna 2023.
 
✅Voličem je:
občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,
• a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.
 
✅Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 
✅VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
V pátek 13. ledna 2023 jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin.
V sobotu 14. ledna 2023 jsou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.
– Pro občany Nové Vsi je určena volební místnost č. 1 – sál Obecního úřadu, Nová Ves 154.
– Pro občany Vepřku a Nových Ouholic je určena volební místnost č. 2 – Dům služeb, Nové Ouholice 43.
– Pro občany Miřejovic a Starých Ouholic je určena volební místnost č. 3 – Hospoda U hasiče, Staré Ouholice 57.
 
✅Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (do 10. ledna 2023).
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
 
✅Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
 
✅Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat: U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
 
✅Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
 
Připravila Bohdana Tobiášková, informační výbor

Novoroční běh

Již po deváté se 1. 1.2023 sejdeme na návsi v Nové Vsi, abychom nový rok přivítali pohybem.
Ve 14 hodin tak mohou účastníci Novoročního běhu vyrazit na trať, která je provede všemi částmi naší obce.

Je třeba zdůraznit, že označení běh je trochu zavádějící. Cestu je možné absolvovat jakýmkoliv způsobem bez použití „motorů“. Takže jít, běžet, jet na kole nebo koloběžce, vézt se v kočárku … Jedinou hnací silou je nadšení a chuť strávit hodinku, případně dvě, na čerstvém vzduchu se svými známými a sousedy. A vítáni jsou samozřejmě i naši čtyřnozí kamarádi všech možných velikostí, druhů i barev.

Novoroční běh není závodem, je to akce pořádaná hlavně pro dobrou náladu. A tu bude možné si na konci v Miřejovicích vylepšit ještě dobrým svařáčkem a určitě se najde i něco drobného k zakousnutí. Tak už se na všechny moc těšíme a ať se nám ten devátý ročník vydaří.

Za MK Miřejovice Dana Burianová

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) .