Sázení 2. památné lípy

Druhou z pěti památných lip ke 100. výročí vzniku republiky zasadíme
v sobotu 16. června v Miřejovicích. Sraz u dětského hřiště v 17:00.

Následovat bude turnaj v pétanque a piknik
(deku, jídlo a pití s sebou :))

Všechny srdečně zveme.

3. Rodinný den

Obec Nová Ves ve spolupráci
s Maraton klubem Miřejovice, Okrašlovacím spolkem Nových Ouholic a okolí, Spolkem seniorů a TJ Sokol Nová Ves
Vás v sobotu 9. června od 14 hodin srdečně zve na
3. Rodinný den
na hřišti TJ Sokol Nová Ves

Je přichystáno:

vystoupení dětí z MŠ, ZŠ
kynologická ukázka
přetahování lanem
fotbalový turnaj mezi částmi obce
soutěže pro děti o ceny
malování na obličej
skákací hrady
airsoftová střelnice
zábava v pěně

bohaté občerstvení

VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ CLONY VEPŘEK

Stavebník – investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Drážděná 1003/7, 110 10 Praha 1 – Nové Město

v zastoupení

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

 Zhotovitel stavby:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Místo stavby:

k.ú. Vepřek

Termín výstavby:

6/2018 – 4/2019

 

VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ CLONY VEPŘEK

 

 

Stavebník – investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 10 Praha 1 – Nové Město

v zastoupení

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

 

Zhotovitel stavby:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

 

Místo stavby:

k.ú. Vepřek

 

Termín výstavby:

6/2018 – 4/2019

Stavba „Výstavba protihlukové clony Vepřek“ se nachází na železniční trati Praha Bubeneč – Děčín hl. n. v katastru obce Vepřek, která je součástí 1. tranzitního železničního koridoru. Trať je dvoukolejná s obousměrným provozem, elektrifikovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou o napětí DC 3 kV, dovolená traťová třída zatížení je D4 a rychlost 160 km/h.

 

Předmětem stavby je rekonstrukce a rozšíření stávajících protihlukových clon (PHC) před tunelem Vepřek (žkm 445,500 – 446,005). Stávající protihlukové panely jsou v nevyhovujícím stavu, ohrožují bezpečnost drážní dopravy a dle akustické studie dochází k překračování hygienického limitu hluku. Dopravní technologie v průběhu výstavby je navržena tak, aby bylo možno vyloučit postupně jednu a poté druhou kolej i trakční napájení a posilovací vedení trakce. Traťová technologie počátečního a cílového stavu zůstane stejná. Jedná se stavbu trvalou a o změnu již dokončené stavby.

 

Účelem stavby je snížení hlukové zátěže v obci Vepřek plynoucí z provozování drážní dopravy.

 

Železniční trať v intravilánu obce Vepřek je vedena na náspu, na mostě a na opěrné zdi výšky přes 5 m. Podél tratě jsou po obou stranách trati buď stávající PHC nebo je trať volně v krajině. Podél tratě na obou stranách budou rekonstruovány stávající PHC a vybudovány tři nové úseky – u koleje č.1 bude clona prodloužena k portálu tunelu, ve směru na Prahu budou prodlouženy clony u obou kolejí. Přitom budou clony zvýšeny o 0,5 m, což znamená zvýšení clon oproti původní výšce 3,5 m o 14 % resp. oproti původní výšce 3,0 m o 16 %. Tato změna není tedy významná. Budou zachovány stávající ocelové sloupy se soklovými panely a vyměněny budou pouze stávající protihlukové panely. V nových úsecích budou použity železobetonové sloupky, v kterých budou osazené nové jednostranně pohltivé panely.

 

Nové úseky PHC budou podél trati na železničním náspu, tedy v pohledu dojde opět jen k úpravě již dosavadního vjemu liniové stavby. U protihlukových stěn je kladen důraz na jejich oživení a členění, a to nejen z estetických důvodů, nýbrž i z důvodu vlivu monotónnosti protihlukové stěny na strojvedoucí i na cestující. Protihlukové panely budou architektonicky členěny zejména na straně s absorpční vrstvou, tedy směrem ke koleji. Návrh protihlukových clon vyhovuje nárokům kladených na základní posuzované požadavky, tzn. mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

 

V průběhu stavby „Výstavba protihlukové clony Vepřek“ nebude dotčena žádná památková rezervace nebo zóna ani jejich ochranná pásma a taktéž stavba nezasahuje do chráněného území nebo přírodní památky. Pod náspem železniční trati se nachází záplavové území Vltavy (železniční trať překlenuje Bakovský potok), ale stavba bude probíhat na náspu železničního tělesa mimo dosah hladiny stoleté vody.

 

 

Ing. Michal Fridrich

Informovaný souhlas – SMS kanál

Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici Hanu Novotnou, email: hana.novotna@nova-ves.cz tel. 777 012 031, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. Tel. 734 180 507 Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

KINO NOVÁ VES

Dne 23. 5. 2018 se bude od 19,00 promítat na sále obecního úřadu v Nové Vsi v rámci projektu Člověka v tísni „Promítej i ty“ dokumentární film

VIVA CUBA LIBRE

Režie: Jesse Acevedo
Země původu: Kuba
Rok výroby: 2013

Stopáž: 60 min.

Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“, kterou v katalozích cestovních kanceláří nenalezneme. S myšlenkou hrozby vězení sleduje raperskou partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty se konají tajně v odlehlých částech země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe zastavit nedokáže.

Miřejovická olympiáda

V neděli 20. května zveme všechny děti a rodiče na naši tradiční akci „Miřejovická olympiáda“, která se koná od 15 hodin v Miřejovicích na hřišti.
Pro děti bude připraveno mnoho soutěží a pěkných cen.
V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší.
Za Maraton Klub Miřejovice Dana Burianová (tel. 732 954 232)

Novoveský sekáč

SPOLEK SENIORŮ 20. května pořádá 3. ročník soutěže „O novoveského sekáče“
v mužské i ženské kategorii.
Přijďte se pobavit a ještě raději Vás přivítáme s kosou v ruce.
Začátek v 8 hodin
Na obvyklém místě – u tůně (Nade vsí ) u Starých Ouholic.

Očkování psů

Očkování psů

V úterý dne 5. 6. 2018 proběhne povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Poplatek 100Kč, očkovací průkaz s sebou.

Nová Ves – na návsi v 17:00 hodin

Nové Ouholice –  parkoviště v 17:30 hodin

Staré Ouholice –  u pomníku v 18:00 hodin

Vepřek –   proti Karku v 18:15hodin

MVDr. Podrábský Jar.