Výlet turistického klubu – Olešno – Konrádov

Sraz v neděli 4. srpna v 10 h. 

na rozcestí k farmě Laka. Zaparkujeme za Rájem u vyschlého rybníka na sjezdu ze silnice 259, odbočuje sem Máchova cesta (červená značka).
(https://mapy.cz/s/3wJcO)

Čeká nás: Vesnická památková rezervace Olešno, spousta skalních věží, nějaké ty jeskyně, kaňon a tábořiště Údolí Bílých skal…

Trasa cca 8 km, není vhodná pro kočárky.

Těšíme se na viděnou!

Volná pozice: Pracovník údržby zeleně

Obec Nová Ves hledá do svého týmu nového spolupracovníka

Volná pozice: Pracovník údržby zeleně

(Hlavní pracovní poměr, na dobu určitou – s možností prodloužení na dobu neurčitou).

Náplň práce: Údržba zeleně – sekání křovinořezem, sekačkou, drobná údržba a opravy majetku obce, drobné stavební práce, úklid obce.

Požadujeme: Řidičský průkaz sk. B., zručnost, pozitivní přístup k práci.

Nástup: 1. 9. 2019

V případě zájmu o toto pracovní místo zašlete do 31. 7. 2019 životopis na email: renata.hakrova@nova-ves.cz nebo ho odevzdejte na obecním úřadě. Podrobnější informace na tel. čísle +420 607 094 801.

Renáta Hakrová

místostarostka

Slavnostní otevření dětského hřistě na Vepřku

Ve středu 12. června v 17 hodin společně symbolicky otevřeme pro všechny děti nejen z Vepřku dětské hřiště. Přijďte si vyzkoušet všechny herní prvky, posedět v altánku, potkat se se sousedy a známými. Pohoštění zajištěno.

Srdečně všechny zve kulturní výbor obce

Výcvik složek integrovaného záchranného systému v miřejovicích

Ve dnech 12. a 13. června proběhne v Miřejovicích výcvik složek IZS, konkrétně půjde o součinnostní cvičení AČR a HZS, nácvik záchrany z vodního proudu za pomoci vrtulníku.
Účelem výcviku bude nácvik a procvičení různých metod vyhledávání, záchrany a evakuace osob z vodní hladiny za pomoci vrtulníku AČR.

11:00     Brief, zahájení
12:00 14:30 Letový blok 1 (LB1)
14:30 15:30 Pauza (plnění paliva)
15:30 18:00 Letový blok 2 (LB2)
18:00 19:00 Vyhodnocení, ukončení, odjezd

Na obrázku je vyznačeno místo, které bude využité k přistání vrtulníku, parkování vozidel a výcvikové činnosti (schéma pohybu vrtulníku v okolí Miřejovic).
Vrtulník nebude přelétávat obydlenou oblast Miřejovic, ani rekreační kemp na protějším břehu. Nelze vyloučit zvýšenou zátěž hlukem po dobu letových bloků.


Pracovní oblast číslo 2 je myšlena jako záložní, pokud by z nějakého důvodu nešlo použít oblast číslo jedna (v pracovní oblasti se budou provádět nácviky vyzdvižení záchranářů z vody).


Místa H1 a H2 jsou místa pro přistání vrtulníku a P1 a P2 místa, kde budou zaparkována služební vozidla. Na vodě budou dva motorové čluny s potápěči pro rozvoz figurantů a zabezpečení v případě mimořádné události.
Na akci se samozřejmě můžete zajít z bezpečné vzdálenosti podívat, bude to zajímavé.

Výlukové jízdní řády PID č. 466 a 496

Od 10. 6. do 12. 8. 2019 bude uzavřena silnice II/608 v Nových Ouholicích. Autobusové linky 466 a 496 budou po dobu uzavírky vedeny po objízdné trase přes Vepřek a Staré Ouholice.

Řády ke stažení v pdf:


 

Rodinný den 2019

Obec Nová Ves ve spolupráci
s Maraton klubem Miřejovice, Okrašlovacím spolkem Nových Ouholic a okolí, Spolkem seniorů a TJ Sokol Nová Ves
Vás srdečně zve

v sobotu 15. června od 14 hodin na
Rodinný den
na hřišti TJ Sokol Nová Ves
vystoupení dětí z MŠ, ZŠ
turnaj ve vybíjené, přetahování lanem
fotbalový turnaj mezi částmi obce
soutěže pro děti o ceny
skákací hrady a ukázka zásahové jednotky
zábava v pěně

bohaté občerstvení

Výlet turistického klubu – Vetlá – Hoštka

NOVOVESKÝ TURISTICKÝ KLUB

pořádá

15. výšlap
Vetlá – Hoštka

Sraz v neděli 2. června v 10 h. 
na návsi ve Vetlé

Vydáme se lobkowiczkými vinicemi směrem k Hoštce, 
zastavíme se na vyhlídkách nad Vltavou s výhledy na České středohoří.
Trasa cca 9 km

https://mapy.cz/s/3sw2m

Těšíme se na viděnou!

Vhodné pro děti, seniory, pejskaře a celé rodiny
Turistice zdar!

Pronájem restaurace v Nové Vsi

Na úřední desce je vyvěšen záměr na pronájem restaurace v Nové Vsi.

Současná nájemní smlouva v červenci končí, proto bylo třeba vyhlásit nové výběrové řízení. Nabídky se podávají do 5. června na obecním úřadě v Nové Vsi. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

 

 

Obec Nová Ves

v souladu s ust. 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

zveřejňuje záměr

PRONAJMOUT

prostory sloužící podnikání (provozování provozovny pohostinství pro veřejnost) – jednotku č. 154/1 (jiný nebytový prostor), zapsanou v katastru nemovitostí v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi na LV 479, nacházející se v přízemí (prvním nadzemním podlaží) budovy č.p. 154, jež je součástí pozemku stp.č. 163/1 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi, část obce Nová Ves, obec Nová Ves, okres Mělník, včetně vybavení a zařízení nebytových prostor.

  • Podlahová plocha nebytových prostor: 160,5 m2

  • Účel nájmu: provozování provozovny pohostinství pro veřejnost (včetně vyvařování a podávání teplých jídel)

  • Minimální výše nájemného: 5.280,- Kč měsíčně

  • Doba nájmu: od 20.7.2019 na dobu neurčitou

  • Otevírací doba provozovny: minimálně 6 dní v týdnu.

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.

Zájemci podají nabídku formou podepsaného návrhu nájemní smlouvy, v němž vyplní své identifikační údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, IČ, telefon, příp. e-mail, bankovní spojení, atd.), částku nabízeného měsíčního nájemného, provozní dobu provozovny a smlouvu podepíší.

Nepodepsané smlouvy nebo smlouvy bez vyplněné částky nájemného či bez doplněné provozní doby provozovny nebudou považovány za platnou nabídku. Podáním nabídky ani podpisem návrhu nájemní smlouvy ze strany zájemce nevzniká mezi obcí a zájemcem žádný právní vztah ani jakýkoliv závazek ze strany obce se zájemcem nájemní smlouvu uzavřít.

Společně s podepsaným návrhem nájemní smlouvy musí zájemce předložit:

  • kopii dokladu o oprávnění zájemce k výkonu podnikatelské činnosti k naplnění účelu nájmu (provozování provozovny pohostinství) – kopii živnostenského oprávnění a kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zájemce zapsán)

  • čestné prohlášení zájemce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti či podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku a že nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky ani závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění

  • údaje o dosavadní činnosti zájemce související s účelem nájmu (praxe, zkušenosti a reference).

Zájemci podají nabídky (podepsaný návrh nájemní smlouvy a shora uvedené doklady) na Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52, v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka na nájem prostor – provozovna pohostinství. Neotvírat.“, a to do 5.6.2019 do 14,00 hodin. Ve stejné lhůtě se lze k záměru vyjádřit.

Bližší informace lze získat v úřední dny na Obecním úřadě Nová Ves.

Prohlídka nebytových prostor pro zájemce je možná po předchozí dohodě.

Průkaz energetické náročnosti budovy je pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Ves.

Obec informuje zájemce, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Nová Ves (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl zájemce ve své nabídce, a to za účelem výběru nájemce nebytových prostor uvedených v tomto záměru a jednání o uzavření nájemní smlouvy. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce a místostarostky obce a příp. externího zpracovatele určeného k přípravě nájemní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou obcí zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem (u zájemce, s nímž bude nájemní smlouva uzavřena), nebo do doby uzavření nájemní smlouvy (u zájemcem, s nímž nájemní smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u obce, nemůže být zničen), které pro obec vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout o nájmu nebytových prostor.

Martin Exner

starosta