Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2020

Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně všichni poplatníci, u nichž došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna vlastníka nemovitých věcí, změna výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití nemovitých věcí, změna druhu pozemku nebo jeho výměry po provedené revizi katastru nemovitostí).

Daňové přiznání je třeba podat na územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj v termínu nejpozději do 31. ledna 2020.

Za pozdní podání daňového přiznání bude ukládána pokuta ve smyslu § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky – datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz.

Dílčí a zkrácené dodatečné daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období, pokud nepřesáhne částku 5 000 Kč. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období, u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu pak do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Od zdaňovacího období roku 2016 se mohou poplatníci přihlásit k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do termínu pro podání přiznání. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo.

Od zdaňovacího období roku 2017 se mohou poplatníci (fyzické osoby, které nejsou přihlášeny k placení prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku) přihlásit k nové službě – zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, a to nejpozději do 15. března 2020. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638.

V případě nejasností se prosím informujte na Územním pracovišti v Kralupech nad Vltavou buď osobně v úřední dny – pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., nebo v každý pracovní den na telefonních číslech 315728360, 315728361, 315728363 a 315728365.

Ivana Ondřichová

vedoucí oddělení

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4

Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 502, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Námitky proti návrhu územního plánu

Ve středu 15. 1. 2020 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu.
Do 7 dnů je možno podávat námitky proti návrhu územního plánu na Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy n. V.
Je možné k tomu využít přiložený formulář.

Formuláře jsou též k vyzvednutí na Obecním úřadě Nová Ves.

 

Prodej kvalitních plastových popelnic

Obec nabízí občanům prodej kvalitních plastových popelnic německé výroby

Černá 120 l na směsný odpad                   700,- Kč

Hnědá 240 l na bioodpad                            1.000,-Kč

Modrá 240 l na papír                                    zdarma (z dotace)

 

Žluté popelnice 240l na plast jsou objednány a očekáváme jejich brzkou dodávku. Cena bude 1.000,-Kč.

 

Po dohodě Vám zakoupené popelnice dopravíme domů.

 

Martin Exner, starosta

Pošta – omezení provozu

V pondělí 6. 1. odpoledne se zavírá o půl hodiny dřív, v 17:30.

Ve středu 8. 1. bude dopolední provoz ukončen o hodinu dříve. Otevřeno tedy bude 8:00 – 10:00 a 14:00 – 18:00

Výlet turistického klubu – Velvary – Kralupy

Odjezd v neděli 5. ledna v 9:27h autobusem č. 617 z Nové Vsi

Z Velvar se vydáme na vyhlídky k osadě Radovič, projdeme kolem Velvarského háje, mineme Lešany a dál po zelené dojdeme do Kralup na Hostibejk.
Pak už jen z kopce dolů na nádraží a vlakem do Nových Ouholic.

Pěší trasa přibližně 8 km.

Těšíme se na viděnou!

Tříkrálová sbírka

O víkendu 4. a 5. ledna

(příp. ještě i 11. a 12. ledna)

navštíví naši obci po roce opět koledníci z Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Kralupy nad Vltavou.
Minulý rok u nás vybrali na dobrou věc krásnou částku, tak snad letos nezklameme

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Tři koledníci v kostýmech bájných mudrců či králů z biblického příběhu šíří poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, kteří jsou na okraji společnosti.

Více než 60 % z celkové vybrané částky připadne každý rok místní Charitě na krytí provozu sociálních služeb. Zbytek je odeslán Arcidiecézní charitě, která částku přerozdělí a podpoří předem stanovené projekty v diecézi.

Dobrou zprávou je, že na rok 2020 byl stanoven jako jeden z hlavních diecézních záměrů této sbírky projekt Charity Kralupy – Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdaleny v Minicích. V praxi to bude znamenat, že kromě zmíněných 60 % bude naší Charitě přidělena ještě další částka vybraná v ostatních farnostech.

I letos se tedy můžete těšit na návštěvu koledníků přinášejících požehnání do vašeho domu a podle svého uvážení a rozhodnutí také přispět.

Pokud byste si rádi návštěvu koledníků předem domluvili, je to možné na čísle 724 170 796 nebo na e-mail centrum@nasefarnost.cz.

Za vstřícnost a veškeré příspěvky předem děkujeme.

Tým Charity Kralupy nad Vltavou

www.trikralovasbirka.cz

Veřejné projednání návrhu Územního plánu

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce Nová Ves

proběhne ve středu 15. 1. 2020 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu.

Návrh územního plánu je zveřejněn na elektronické úřední desce obce a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Všechny občany srdečně zveme.

Icon
Námitka proti návrhu územního plánu
Icon
Územní plán – textová část – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – doložka civilní obrany – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – zemědělský půdní fond – návrh 2020-01
Icon
Širší vztahy – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – návrh 2020-01
Icon
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – návrh 2020-01
Icon
Výkres hlavní – návrh 2020-01
Icon
Základní členění – návrh 2020-01

  Na Štědrý den u zvoničky

  Obec Nová Ves srdečně zve všechny občany na

  Štědrodenní setkání u zvoničky

  v úterý 24. prosince od 14 hodin na novoveské návsi

  koledy s VOCAL Bandem, čaj, svařák a cukroví

  od 14:30 do 16 hodin rozdávání betlémského světla v kostele ve Vepřku