Vepřek

Kostel VepřekOdkud začít?
Od archeologických výzkumů, které dokládají existenci zdejšího osídlení již v době kamenné?
Od zbytků středověkého hradiště a vysoké pravděpodobnosti (podle leteckých průzkumů) umístění keltského hradiště?
Od jedinečné technické památky, kterou představuje vepřecký mlýn?
Od kostela Narození Panny Marie, který se zvedá na návrší nad vsí a zvonice v jeho bezprostřední blízkosti?
Od školy, která je tady nejméně od 12. století a pamatuje mnoho generací zdejších školáků?

Významné archeologické naleziště leží na mírném svahu klesajícím na severozápad uprostřed mezi Vepřkem a návrším, na němž stojí původně středověký kostel Narození Panny Marie s přilehlým hřbitovem a sousední školou. Zatímco na jihovýchodě spadá vepřecké návrší strmě k Vltavě, severozápadní svah klesá pozvolna do údolí Bakovského potoka, jenž se vlévá ve Vepřku do Vltavy. Pravěcí lidé si zde pro své působení vybrali místo velmi příhodné. Bohatě zásobené vláhou ze dvou vodních toků a umožňující daleký rozhled po proudu i proti proudu Vltavy,  přirozeně chráněné příkrými Zvonice Vepřeksrázy říční terasy a svahy údolí Bakovského potoka. Unikátní nálezy únětických pohřbů ve velkých nádobách představují v našem prostředí velice vzácný jev. Je pozoruhodné, že ačkoli z českých únětických pohřebišť je dosud známo jen asi deset hrobů tohoto typu, tři z nich byly objeveny právě ve Vepřku.
Unikátní vodní mlýn – jeho základy jsou na místě středověké tvrze rodu Wepřeckých z Wepřberku – patří k nejvýznamnějším objektům svého druhu Zvon zvonice Vepřekv regionu dolního Povltaví a v celém Středočeském kraji. Hodnotná není jen stavební podstata mlýna, která je výsledkem kontinuálního vývoje od pozdního středověku po první třetinu 20. století, ale rovněž kompletní dochované technologické vybavení mlýna z doby rané industrializace mlynářství.
Středověký kostel Narození Panny Marie s prokázanými základy románskými a pravděpodobně ještě staršími (soudě podle archeologických nálezů v jeho bezprostředním okolí), spolu se zvonicí ze 14. století a impozantní budovou školy představují přirozenou autoritativní výstavbu středočeské vesnice. Ves sama se směrem od kostela chlubí  v r. 1739 postavenou budovou fary a několika velkými statky (grunt „Královský“, grunt „Dvořákovský“,  grunt „Heroltovský“, pivovar, zmíněný vodní mlýn). Ves v roce 1850 přeťala železniční trať a tím ji psychologicky rozdělila na dvě poloviny. A ještě větší novodobou technickou jizvou na starobylé kráse bylo otevření dálnice D8 v roce 2000, které oddělilo kostelní návrší od samotné vsi.
Průkopník motorismu Josef Walter, konstruktér motocyklů a automobilů, se narodil 19. prosince 1873 ve Vepřku na Mělnicku.
Patřil k otcům – zakladatelům českého automobilismu: 1897 založil dílnu, kde zahájil výrobu motorových kol vlastní konstrukce. Jeho další cesta vedla k  automobilu, který spatřil světlo světa roku 1909. Zájem zákazníků od samého začátku upoutával účastí v závodech, z nichž si jeho stroje často odnášely vavříny vítězství. Zemřel 15. ledna 1950 v Praze.

Vepřek je perlou na hrdle vltavských břehů – vždyť patří mezi těch několik tvrzí, stojících na strmých říčních březích, počínaje Vyšehradem, přes Levý Hradec, Chvatěruby k  Vepřku a  končíc Mělníkem.

Vepřek

Nové Ouholice

Nové Ouholice   Nové Ouholice téměř bezprostředně navazují na Novou Ves.
V roce 2009 uplynulo 225 let od jejich založení, vznikly po povodni v roce 1784, kdy byly původní Velké Ouholice stojící na břehu Vltavy zcela zničeny. Veltruský hrabě Chotek daroval lidem postiženým povodní stavební místo a materiál na stavbu nových domků právě na stráni, kterou uvidíte od Starých Ouholic vlevo.
Po hřbetu ostrohu, kde se říká „Na horách“ vede turistická cesta zvaná Dvořákova stezka, která začíná v Kralupech nad Vltavou, pokračuje do Nelahozevsi a dále směrem k Řípu přes Nové Ouholice, Vepřek do  Ctiněvsi, kde na ni navazuje severočeská trasa na Říp.
„Na horách“ se nachází majestátní prastará ostrožna spolu s unikátními ukázkami stepní flory a fauny.
V Nových Ouholicích je jediná zastávka železniční dopravy v obci, naproti ní je restaurace Na Zastávce a prodejna potravin. Dále zde je zdravotní středisko, ve kterém má sídlo Klub seniorů.

Nové Ouholice

Nová Ves


Nová Ves

  Nová Ves je kulturním a obchodním centrem naší obce.

Nová Ves obecní úřad   Rozkládá se na velké křižovatce rychlostní silnice Mělník – Slaný a na exitu 18 dálnice D8. Kromě toho se celou její centrální komunikací táhne tzv. „stará teplická silnice“. Všechno to sebou nese zvýšené dopravní nároky, které se obec v dlouhodobém horizontu snaží tlumit. Zvonička Nová Ves

   Nová Ves je sídlem obecního úřadu, najdete zde poštu, nově zrekonstruovanou mateřskou školu, obecní knihovnu, dětské a fotbalové hřiště, prodejnu potravin, pohostinská zařízení, benzinovou pumpu a oddělení správy a údržby dálnic.
   Centrem většiny současných kulturních akcí je novoveská náves se svojí zvoničkou.  Zvonice je od 3.5.1958 kulturní památkou, v minulosti obnovená v r. 1853, v říjnu 2007  kompletně zrekonstruovaná s nově vykovaným zvonem. Ve zvoničce probíhá a také začíná mnoho akcí – masopustní průvod, v září se na návsi kolem zvoničky koná novoveské posvícení, v prosinci na Štědrý den odpoledne je zde tradiční živý betlém.
   Před budovou obecního úřadu je pomník padlým v obou světových válkách -vysoký žulový monument, na jeho vrcholu je z čelní strany stylizovaná trnová koruna.  Na místě zvaném Na Homolce se v noci z 8. na 9. května 1945 odehrála jedna z posledních tankových bitev druhé světové války.Fotovoltaická elektrárna Vepřek 
   Nad vsí se zvedá vrch Škarechov, pod ním se na ploše 82,5 ha rozkládá v současnosti druhá největší fotovoltaická elektrárna v České republice. Její současný výkon je 35 MWp, na výstavbu bylo použito celkem 186 960 ks fotovoltaických panelů.

Nová Ves od Sazenné

Miřejovice


Most MiřejoviceMiřejovice se rozkládají téměř na samém břehu Vltavy – naproti oboře Veltruského zámku, částečně pak pod veltruským mostem a velmi těsně sousedí s  Nelahozevsí.
Mají bohatou historii, hlavně převoznickou a pivovarskou. Život zdejších lidí byl vždy spjat s vodou, Vltava poskytovala obživu převozníkům a rybářům, ves díky své poloze na zemské stezce spojující Prahu se Saskem byla význačným formanským střediskem.Lodní doprava a pivovar v Miřejovicích
V Miřejovicích najdete bývalý pivovar, který roku 1891 čepoval své pivo na zemské jubilejní výstavě, odkud si odvezl zlatou medaili císaře Františka Josefa II. V roce 1898 dosáhla roční produkce piva 14.500 hl.
Současné Miřejovice jsou příjemnou obytnou zónou na romantickém břehu Vltavy. Najdete v nich moderní hřiště pro děti a také zde funguje Maraton Klub Miřejovice.
Vodní elektrárna Miřejovice   Miřejovická elektrárna je technickou památkou a nachází se na 18. říčním kilometru Vltavy. Zdymadlo se skládá z jezového mostu, plavebního kanálu, elektrárenského náhonu (0,7 km) a vorové propusti. Vodní elektrárna je asi 150 m za úrovní jezu. U vtoku do elektrárny je 5 stavidlových tabulí. Rovinou jezu tak procházejí čtyři ramena řeky.
Elektrárna s jezem i mostem tvoří jedinečný a jednotný architektonický celek a to dokonce takový, že inspiroval i zaoceánské konstruktéry – v roce 1904 totiž přijeli čtyři američtí inženýři zaměřující se na stavby jezů pro řeku Mohawk u New Yorku a miřejovické řešení je nadchlo, a tak od konstruktéra Záhorského koupili licenci.
Secesní budova elektrárny je jednopatrová, obdélníkového půdorysu, s půlkruhovými okny a pultovou střechou. Dominantu tvoří transformátorová věž obrácená k levému břehu. Elektrárnu zařizoval František Křižík, je vybavena pěti Francisovými turbínami, celkový výkon je 3,57 MW. Elektrárnu včetně náhonu postavila v letech 1922-1928 firma ing. Pokorného a ing. Peky. Začátkem 90. let 20. století prošla elektrárna generální rekonstrukcí.“

Části obce

Nová Ves u Mělníka se skládá z pěti částí: Nové Vsi, Nových Ouholic, Starých Ouholic, Vepřku a Miřejovice. Poznejte jednotlivé části.

 

O obci

Počet částí: 5
Miřejovice, Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek
Katastrální výměra: 1012,5096 ha
KÚ Nová Ves: 705 390
KÚ Vepřek: 706 604
KÚ Nové Ouholice: 706 582
Počet obyvatel: 1058
Základní sídelní jednotky 106577 Miřejovice
105392 Nová Ves
106585 Nové Ouholice
106593 Staré Ouholice
106607 Vepřek
ZUJ: 535117
Okres: Mělník
Kraj: Středočeský
Pověřený úřad: Kralupy nad Vltavou
Historická země: Čechy
Osídlení: od neolitu
Historicky první zmínka: 1421
Zeměpisná poloha: šířka  50° 18´43″
délka 14° 18´ 18″
Nadmořská výška: 165 – 270 m.n.m
Podnebí: suché, velmi teplé
Geologické poměry: česká křídová pánev
Vodní toky: Vltava 13,1 – 17,78 km
Bakovský potok
Průměrné srážky: 450-500 mm
Průměrná teplota: 8 – 9 °C
Kulturní památky: 4
zvonice Nová Ves – č.r. 21857/2-3821
kostel Narození P. Marie Vepřek – č.r. 16612/2-1414
zvonice Vepřek  – č.r. 50323/2-3822
vodní mlýn Vepřek – č.r. 104219
Památný strom: 1
č.33 – javor babyka na p.č.87 u mateřské školky v Nové Vsi;
obvod kmene 187 cm, výška 16m, stáří cca 70let;
Významné krajinné Mlčechvostský slepenec – Vepřek
prvky: Dub – Miřejovice
Pravý břeh Vltavy – Nové Ouholice
Stromořadí lip – Miřejovice
Škarechov – Nová Ves
Panský háj – Nové Ouholice, Nová Ves
Obůrka – Nová Ves
Dolní tok Bakovského potoka – Vepřek
Stráně nad Hleďsebí – Nové Ouholice
Dálnice: D8
Nová Ves – exit 18;
Praha/Zdiby – Krásný Les/Breitenau – napojení na A17;
D8 je součástí IV. panevropského dopravního koridoru a evropské silnice E55;
Hlavní pozemní 2
komunikace: silnice č.16 :
Řevničov – Slaný – Nová Ves – Mělník –   Mladá Boleslav;
silnice č. 608 :
Praha – Zdiby – Veltrusy – Nová Ves – Straškov-Vodochody – Doksany – Terezín;
Železnice: ano
na území obce leží železniční zastávka Nové Ouholice;
doprava zahájena  r.1850;
po trati 091 vedou linky:
S4 (Praha – Vraňany – Hněvice)
R4 (Praha – Kralupy nad Vltavou – Hněvice);
trať 091 je součástí evropského železničního systému – 1. a 4. koridoru;
Autobusová doprava: ano
autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Praha, Roudnice nad Labem, Velvary;
Pěší turistika: 2 turistické trasy
Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves – Nové Ouholice – Mlčechvosty – Jeviněves – Ctiněves – Říp;
Nové Ouholice – Sazená – Velvary;
Plynofikace: ano
Elektrifikace: ano
Vodovod: ano
Středočeské vodárny, a.s.,
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
telefon: + 420 840 121 121
zákaznická centra:
U Vodojemu 3085, Kladno – Rozdělov
Chloumecká 2917, Mělník (naproti OD Tesco)
Kanalizace: částečně
Hřbitov: ano
Vepřek; GPS:50°18’18.22″N 14°19’10.81″E
178m nad mořem
plocha 1973 m2
Mateřská školka: ano
příspěvková organizace, zřízená obcí
adresa: Nová Ves 70
telefon: 315 765 037
řízením pověřená: Martina Srncová
Pošta: ano
adresa: Nová Ves 116, 277 52 Nová Ves
telefon: +420 315 765 000
Zdrav. zařízení: ne
Policie: ne
Knihovna: ano
Kronika: ano
Obecní zpravodaj: ano
Spolky a sdružení:
Rybářský spolek „Vepřecké vydry“;  Nové Ouholice 3, 277 52 Nová Ves; založeny 7. 11. 2007; IČ 28560591
TJ Sokol Nová Ves z.s.;  Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves; založen 10. 8. 1940; IČ 42739233
Myslivecký spolek Diana Nová Ves; Nová Ves 161, 277 52 Nová Ves; vznikl 30. září 1992; IČ 65601998
Spolek Soptíci; Staré Ouholice 77,
277 52 Nová Ves; vznikl 3. března 2009; IČ 26566966
Spolek seniorů obce Nová Ves; Nová Ves 154,
277 52 Nová Ves; vznikl 6. března 2009; IČ 26566290
Maraton Klub Miřejovice z.s.,  Miřejovice 16,
277 52 Nová Ves; vznikl 13. března 2009; IČ 26565552
Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí;
Nové Ouholice 30; 277 52 Nová Ves;
vznikl 10. října 2013; IČ 02207192
Mlýn Vepřek, z.s.; Nové Ouholice 30, 277 52 Nová Ves; vznikl 10. června 2014; IČ 03091511
JS Akamiro, z.s.; Staré Ouholice 13, 277 52 Nová Ves; vznikl 11. března 2004; IČ 26658135