Poplatek z pobytu a poplatek ze vstupného

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

21,- Kč v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
50,- Kč v období od 1. 1. 2021
za každý započatý den pobytu , s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek z pobytu správci poplatku nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce pořádané obcí Nová Ves a společenskými a sportovními organizacemi a spolky, majícím i sídlo a působícím i na území obce Nová Ves.

Poplatek ze vstupného je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce.
Poplatník je povinen nejpozději 7 dní před konáním akce ohlásit správci  poplatkú pořádání akce.

Zábor – užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytováni služeb 10,- Kč
b) za umístěni dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytováni prodeje 10,- Kč
c za prováděni výkopových prací 10,- Kč
d) za umístění stavebního zařízeni 10,- Kč
e) za umístění reklamního zařízeni 10,- Kč
f) za umístění zařízeni lunaparků a jiných obdobných atrakci 10,- Kč
g) za umístění cirkusů 10,- Kč
h) za umístění skládek (dřevo, písek, cihly, stavební a jiný odpad, autovraky apod.) 5,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,- Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou .

Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství

Od poplatku za užívání veřejného prostranství je nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno:

a) užívání veřejného prostranství obcí Nová Ves, jí zřízenými organizacemi a společenskými a sportovními organizacemi a spolky majícími sídlo a působícími na území obce Nová Ves;

b) užívání veřejného prostranství při kulturních a společenských akcích pořádaných obcí Nová Ves;

c) užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí a havarijních stavů komunikací;

d) užívání veřejného prostranství pro umístění sběrných nádob na komunální odpad, tříděný odpad a sběr textilu a obuví, rozmístěných se souhlasem obce na místech obcí určených.

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno; v případě, že užívání veřejného prostranství trvá po dobu delší než šest měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, přičemž za období prvních šesti měsíců užívání veřejného prostranství je poplatek splatný do šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a za další období je poplatek splatný v měsíčních splátkách splatných vždy do konce příslušného kalendářního měsíce.

Objednávka nádob na tříděný odpad

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NÁDOB

k Systému separovaného sběru odpadu obce Nová Ves

Mám zájem o tyto popelnice
(jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):
žlutá popelnice velká 240 l na plasty   850,- Kč
modrá popelnice velká 240 l na papír   zápůjčka zdarma
hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad   1.000,- Kč
černá popelnice malá 120 l na směs   700,- Kč

Také si můžete formulář stáhnout, vytisknout a vyplněný odevzdat, přípdaně poslat na obecní úřad:

Nová Ves – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše obec nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo nebo biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Operační program Životní prostředí
Státní Fond Životního Prostředí ČR

 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Provoz hřbitova

Každý hřbitov je kusem historie, která uchovává v paměti to, co nenávratně odešlo, je památníkem dob minulých.
Na hřbitově, který těsně přiléhá ke kulturní památce kostelu Narození Panny Marie, se nalézá památník obětem 1. světové války Hrob v dáli (1924), památník Neznámým hrdinům umučeným gestapem (1949), válečný hrob vojáků Rudé armády (1947) a pískovcový náhrobek z roku 1748.
 

Informace ohledně provozu hřbitovů najdete u správce hřbitovů:

adresa:
Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves 154
277 52 Nová Ves

spojení:
tel.: 315 765 056
fax:  315 765 063
podatelna: ou.novaves@centrum.cz
WWW:  www.nova-ves.cz
ID datové schránky: zsubhap
bankovní spojení: 0460043319/0800
IĆO: 00237132

úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30

poplatky za nájemné a služby:

 • nájemné za místo na pohřebišti je dáno výměrem Ministerstva financí ČR – Seznam zboží s regulovanými cenami, každoročně vydávaným k 1.1. daného roku.
 • za služby, spojené s nájmem místa na pohřebišti, zaplatí nájemce cenu dle  zákona 526/90 Sb.o cenách.
 • nájemce platí nájemné a služby spojené s nájmem na dobu 10 let  ve prospěch pronajímatele.
Nájem hrobového místa

Vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.

 

Související zákony:
č. 256/2001 Sb.
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
§ 25
Užívání hrobového místa
 1. Nájem hrobového místa (dále jen “nájem”) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen “smlouva o nájmu”). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.
 2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází.
 3. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
 4. Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.
 5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 6. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 7. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.
 8. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že
  a) nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5,
  b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo
  c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1.
 9. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5 obdobně.

Poplatky ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba starší 65 let, osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

 1. za prvního psa 200,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

Splatnost poplatku ze psů

 1. Poplatek ze psů je splatný vždy nejpozději do 28. 2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku před 28. 2., je poplatek za psa splatný nejpozději do 28. 2. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28. 2., je poplatek za psa splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Rekvalifikace

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) :
uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, který je veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky
Jaké jsou podmínky a postup: 
 • rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi Úřadem práce České republiky a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce.
 • po schválení rekvalifikace uzavře Úřad práce České republiky před zahájením rekvalifikačního kurzu dohodu o rekvalifikaci s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání.
 • za účastníka rekvalifikace hradí Úřad práce České republiky náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací.
 • při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopnosti a zkušenosti fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.
Jakým způsobem:
Na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky se obraťte
 • telefonicky
 • elektronickou poštou
 • osobně
V písemné dohodě o rekvalifikaci musí být uvedeny:
 •  identifikační údaje účastníků dohody,
 • pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována,
 • způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání,
 • podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací,
 • způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
 • závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude povinen Úřadu práce České republiky uhradit,
 • závazek uchazeče nebo zájemce o zaměstnání uhradit poměrnou část ceny rekvalifikace, pokud v průběhu rekvalifikace přestane být uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání,
 • ujednání o vypovězení dohody

Podpora v nezaměstnanosti

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky, při splnění zákonem stanovených podmínek, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání:
 •  do 50 let věku – 5 měsíců,
 •  nad 50 let do 55 let věku – 8 měsíců,
 •  nad 55 let věku – 11 měsíců.
Podpora v nezaměstnanosti činí: 
 •  v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost,
 •  45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Na úřadu doložte skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to např.:
 •  evidenčním listem důchodového pojištění,
 •  potvrzením o zaměstnání (zápočtový list),
 •  dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 •  u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti  na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
 •  potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného výdělku,
 •  formulářem E301 nebo U1 při zaměstnání ve státech Evropské unie nebo EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve Švýcarsku.
Změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit krajské pobočce Úřadu práce České republiky nejpozději do 8 kalendářních dnů.
V případě, kdy uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání
 • započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, nebo bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku
 • nebo vyměřovacího základu, nebo u něho nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012
činí 24 408 Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 14 157 Kč (pro rok 2013).
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 15 866 Kč (pro rok 2013).
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání:
 • neuplynula celá podpůrčí doba a poté získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
 • jestliže získal dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající část podpůrčí doby.
 • uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.
Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele, nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.
O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky ve správním řízení. 
Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti musí krajské pobočce Úřadu práce České republiky doložit uchazeč o zaměstnání.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který: 
 • získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců – tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání
 • požádal krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
 • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu
Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Jinou výdělečnou činností je výdělečná činnost a jiná výdělečná činnost, která je dobou důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba: 
 •  přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 •  pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 •  osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 •  osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání:
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodů porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela; pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. nekolidující zaměstnání podle § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje po dobu: 
 • poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,
 • trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává tzv. nekolidující zaměstnání, a po dobu poskytování podpory při rekvalifikaci,
 • vazby.
Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku (služebního příjmu), ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného (k případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nepřihlíží).

Přípojky vody, elektřiny, plynu a kanalizace

Tyto přípojky je třeba povolit – územním souhlasem popř. územním rozhodnutím
(v kompetenci Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou)
Doporučení:
Před započetím prací kontaktujte paní
Janu Zdanovcovou
úsek stavebního řádu
Odbor: Odbor výstavby a územního plánování
E-mail: jana.zdanovcova@mestokralupy.cz
Telefon: +420 315 739 942
Budova: Palackého náměstí 1,
Kralupy nad Vltavou
dveře č. 226, 2. Patro

Co budete potřebovat pro zdárnou realizaci stavby

(k žádosti na Stavební úřad Kralupy nad Vltavou)

K žádosti je třeba doložit doklady dle § 96 odst.3 stavebního zákona:

 • Doklady prokazující vlastnické právo k pozemku, kde se přípojka zřizuje
 • Vyjádření správců sítí (aby nedošlo k poškození stávajících sítí)
 • Vyjádření správce dané sítě, o jejíž zřízení žádáte (kanalizace, plyn, voda, elektřina)
 • Vyjádření Obecního úřadu Nová Ves
 • Souhlasy vlastníků nemovitostí, které sousedí se stavbou a jsou ve vzdálenosti od společné hranice pozemku menší než 2 m
 • Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy
 • Vyjádření MěÚ Kralupy nad Vltavou – odboru životního prostředí
 • Vyjádření MěÚ Kralupy nad Vltavou – odboru dopravy (rozhodnutí o uložení sítí)
 • Správní poplatek
 • Doklady potřebné k územnímu souhlasu je třeba upřesnit dle toho, kde se záměr nachází.

Obecní úřad Nová Ves
ou.novaves@centrum.cz
Nová Ves 154
277 52  Nová Ves

 • Na Vaší žádost vydá vyjádření k připojení pro potřeby Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou
 • Bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o sjednání věcného břemene služebnosti, pokud se přípojka, nebo její část nachází na obecním pozemku
 • Po realizaci stavby bude podepsána smlouva o služebnosti (žadatel platí 1000,-Kč/ jedna přípojka)

Rodný, oddací, úmrtní list – matrika

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis.
Matriční úřad vydá matriční doklad:
 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Jak a kam se obrátit
Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Co musíte předložit
 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Poplatky
Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).
Lhůty
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.