Manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň).
Kdo a za jakých podmínek
Manželství uzavírají snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.
Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:
 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
 • starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jak a kam se obrátit
Po vybrání místa a termínu k uzavření manželství se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek.
Máli být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
Co musíte předložit
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství.
Snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen  připojit:
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. b) až e), pokud skutečnosti v nich uvedené občan prokáže občanským průkazem.
Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině.
Formuláře 
Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu  Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.
Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
Poplatky
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.
Další účastníci
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
Opravné prostředky
V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Pas – cestovní doklady

Vydávání cestovních pasů

informace k vydávání osobních dokladů na webu Ministerstva vnitra ČR

 

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.
 

Lhůty pro vydání cestovního pasu

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.

 

Kdo a za jakých podmínek

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;

 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti;

 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;

 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

 

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.
 

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,

 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,

 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
   

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.
 

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,

 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
   

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.
 

Kde lze cestovní pas převzít:

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
   

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.
 

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky);

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno;

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu;

 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;

 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti;

 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

 

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu

“Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit”.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

 

Poplatky a termíny

Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

 • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.
   

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.
 

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                  6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       4 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                   2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                   2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       1 500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                       500 Kč
   

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      2 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                  1 000 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností        3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                     500 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností        1 000 Kč

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA VNITRA
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VE ZKRÁCENÝCH LHŮTÁCH
Na Pankráci 1623/72, Praha 4
Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Úterý: 8.00 – 16.00 hod.
Středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod.
Pátek: 8.00 – 15.00 hod.

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.
   

Jiné  cestovní  doklady

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady; podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu v České republice.

 

 

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete zde.
 

Sankce

Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

 

Další informace

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené;
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení;
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.
   

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost;
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
 • jeho držitel podstatně změnil podobu.
   

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).

 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

 

Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Evidence cestovních dokladů je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání cestovních dokladů, k vedení jejich evidence a poskytování údajů v případech stanovených zákonem o cestovních dokladech. Vedou po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu.

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.
 

Kdo a za jakých podmínek

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení,
 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
 • číslo platného cestovního dokladu,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • rozsah požadovaných údajů.
   

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník.

Za občana mladšího 15 let podává žádost o poskytnutí údajů zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost lze podat také v elektronické podobě na formuláři, který je ke stažení zde (pdf, 90 kB). (Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.) Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

 

Poplatky a termíny

Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50 Kč.

V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…, kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.
 

Lhůty

Nejsou stanoveny.

 

Kde získáte bližší informace

  

Trvalý pobyt

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
Kdo ohlašuje místo pobytu
 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun.
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům.
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.
Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.

 • na obecním úřadu
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech
Co musíte předložit
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně .
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
 • na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části
 • nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především

 • zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
 • a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Formuláře
Je nutné vyplnit originální tiskopis “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu”, který je k dispozici na každé ohlašovně.
Poplatky
Správní poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 

Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin
(legalizace a vidimace)


21/2006 Sb. zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Ověřování podpisů a listin se provádí v době:
Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
kontaktní osoba: Naďa Kamínková
telefon: 315 765 056
e-mail: ou.novaves@centrum.cz
Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti. Děkujeme za pochopení.
Neprovede se vidimace:
 • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
 • jsou-li v listině, která si vidimuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • obec neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Správní poplatky:
ověření podpisu 30 Kč
ověření listiny    30 Kč (za každou započatou stranu)
Osvobození od správních poplatků:
Dle ustanovení § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Důležité kontakty

Důležité kontakty na úřady 


Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 • Policie ČR – volejte 158
 • Záchraná služba volejte 155
 • Hasičský záchraný sbor 150

Důležité kontakty pro hlášení poruchy vody, plynu nebo elektřiny


 • Poruchy plyn RWE tel.: 1239
 • Poruchy vody Veolia (vodovody) tel.: 840 1211 121
 • Poruchy elektro ČEZ  tel.:840 850 860

Příslušnost obce k úřadům


Územní příslušnost:
Kraj Středočeský
okres Mělník

Krajský úřad
K
rajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
telefon: +420 257 280 111
ID datové schránky: keebyyf


Pověřený úřad:
MÚ Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1 , 278 01 Kralupy nad Vltavou
telefon: +420 315 739 811
fax:         +420 315 723 479
ID datové schránky: 8zzbfvq
úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Čtvrtek ——— 12.00 – 15.00

 

 

Odbor vnitřní a organizační
U Cukrovaru 1087,278 01 Kralupy nad Vltavou
telefon:
+420 315 739 833 (matrika)
+420 315 739 880 (cestovní doklady)
+420 315 739 822 (evidence obyvatel)
+420 315 739 827 (občanské průkazy)
fax:  +420 315 723 479
e-mail:
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Čtvrtek ——— 12.00 – 15.00
Odbor sociálních věcí
Palackého nám.6, 278 01 Kralupy nad Vltavou
vedoucí odboru: +420 315 739 925
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Čtvrtek ——— 12.00 – 15.00

 

Stavební úřad 
Palackého nám.6, 278 01 Kralupy nad Vltavou
podatelna: +420 315 739 909
referent pro obec : +420 315 739 942
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Čtvrtek ——— 12.00 – 15.00
Dopravní úřad 
Přemyslova 381,278 01 Kralupy nad Vltavou
vedoucí odboru: +420 315 728 088
registr řidičů:       +420 315 728 082
registr vozidel:    +420 315 728 081
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Odbor obecní živnostenský úřad
Palackého nám.6, 278 01 Kralupy nad Vltavou
vedoucí odboru: +420 315 739 908
registrace:
+420 315 739 901
+420 315 739 903
+420 315 739 904
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
Čtvrtek ——— 12.00 – 15.00
Policie ČR – Obvodní oddělení Lužec nad Vltavou
9. května 112, 277 06 Lužec nad Vltavou
tel.:    974 876 770
fax: +420 315 691 037
Policie ČR – Dopravní inspektorát Mělník
Bezručova 2796, 276 01 Mělník
telefon: 974 876 250
fax:         974 876 258
e-mail: dime@mvcr.cz
Finanční úřad pro Středočeský kraj– územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou 
Přemyslova 502/63, 278 01 Kralupy nad Vltavou
telefon: +420 315 728 300
fax:         +420 315 728 304
elektronická podatelna: http://eds.mfcr.cz
ID datové schránky: 5gen5nk
úřední hodiny podatelny:
Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 15.30
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 15.30
Pátek 8.00 – 14.00

Úřad práce 

Přemyslova 352/20, 278 01 Kralupy nad Vltavou
telefon: 950 135 420
fax: +420 315 722 056
               podatelna@me.mpsv.cz
ID datové schránky: 89czpv8
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 8.00 – 11.00 pozvaní
Státní sociální podpora
Nová 2571/1, 276 01 Mělník 1
telefon: 950 135 331
fax: 950 135 598
úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 8.00 – 11.00 pozvaní
Okresní správa soc.zabezpečení 
Tyršova 106, 276 83 Mělník
telefon: +420 315 650 811
                 +420 315 650 863
fax:         +420 315 622 080
ID datové schránky: 6d7acwy
úřední hodiny:

podatelna  

Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 16.00
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 14.00
Okresní soud 
Krombholcova 264, 276 46 Mělník
telefon: +420 315 648 111
fax:         +420 315 622 476
ID datové schránky: ub5abxf
úřední hodiny:
Pondělí 7.00 – 11.00 12.00 – 16.00
Úterý 7.00 – 11.00 12.00 – 15.30
Středa 7.30 – 11.00 12.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 11.00 12.00 – 15.30
Pátek 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze – Katastrální pracoviště Mělník
Mladoboleslavská 3671, 276 01 Mělník
telefon: +420 315 636 311
fax:         +420 315 636 301
ID datové schránky: zp7iepe
úřední hodiny podatelna:
Pondělí   8.00    17.00
Úterý 8.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Středa   8.00    17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Pátek 8.00 – 12.00
 ČESKÁ POŠTA Nová Ves u Mělníka s.p.
Nová Ves 116
277 52 Nová Ves u Mělníka
tel: +420 315 765 000
         840 111 244 – zákaznická linka
e-mail:info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz
provozní doba:
Pondělí 8.00 – 11.00 14.00 – 16.30
Úterý 8.00 – 11.00 14.00 – 16.30
Středa 8.00 – 12.00 14.00 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 11.00 14.00 – 16.30
Pátek 8.00 – 11.00 14.00 – 16.30
Územní odbor Mělník, stanice Hasičského záchranného sboru Kralupy nad Vltavou
Přemyslova 935, 278 01 Kralupy nad Vltavou
telefon:  950 896 011
fax:          950 896 001
ID datové schránky: dz4aa73
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje –územní pracoviště Mělník
Pražská 391, 276 01 Mělník
telefon:  +420 315 617 051 (ústředna a podatelna)
fax:          +420 315 617 089
ID datové schránky: hhcai8e
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj – pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 56 Mělník
telefon:  +420 315 648 021
fax:          +420 315 670 694
ID datové schránky: z49per3
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj – Inspektorát Mělník
Bezručova 108, 276 73 Mělník
Telefon:
+420 315 670 709
+420 315 670 711
+420 315 624 870
Fax:
+420 315 670 710
+420 315 624 870
Archeologický ústav AV ČR,Praha V.V.I
Letenská 123/4, 118 00 Praha 1
telefon: +420 257 014 300
ID datové schránky: fxcng6z
Pozemkový fond ČR 
Územní pracoviště Mladá Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
telefon: +420 326 735 587
Národní památkový ústav Stř.Čechy 
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
telefon:  +420 274 008 111
fax:          +420 274 008 112
               podatelna@stc.npu.cz
ID datové schránky: 2cy8h6t
Státní okresní archiv Mělník
Pod Vrchem 3358, 276 01 Mělník
telefon:  +420 315 622 629
fax:          +420 315 622 521
úřední hodiny:
Pondělí 7.45 16.45
Středa 7.45 16.45
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
nám.Míru 1, 276 01 Mělník
telefon: +420 722 809 630

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu v Nové Vsi zajišťuje společnost FCC Regios, a.s. Frekvence svozů 1x týdně vždy ve středu.

 

FCC Regios, a.s.
Úholičky 215,
252 64 Velké Přílepy
Tel. +420 220 930 524
Mobil: +420 602 283 457
Fax +420 220 930 523
Email: regios@fcc-group.cz
www.fcc-group.cz

 

Ohlašovací povinnost
 • poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatku) do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 • v rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona. Poplatník, který je vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba či dům umístěn.   Poplatník, který je vlastníkem bytu na území obce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.
 • poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Počet popelnic podle počtu osob: 
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  1 – 2 osoby: 1 popelnice
  3 – 4 osoby: 2 popelnice
  5 a více osob: 3 popelnice
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice.

Vyvážení komunálního odpadu v naší obci je prováděno ze 110 – 120 litrových nádob.

240-litrové nádoby v naší obci nejsou vyváženy. 

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů
Sběrný dvůr
Je otevřen každou první středu v měsíci od 15 do 17 hodin.
Přijímá se:
 • elektroodpad (lednice, televizory, počítače, vrtačky, mixéry, svítidla apod.)
 • papír svázaný do balíků cca 10 kg
Základní informace pro správné třídění odpadu
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.  Ve všech jednotlivých částech obce jsou proto umístěny velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad: sklo, papír, plasty a tetrapaky (nápojové obaly).

 

žlutý kontejner na plasty
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

modrá kontejner na papír
Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

 

 zelený kontejner na sklo
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

kontejner na nápojový karton
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Poplatky za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
 
A. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 1 200,-Kč
B. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů 1 200,-Kč
C. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců 1 200,-Kč
D. fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců 1 200,-Kč
 
2) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
 
A. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba 1 200,-Kč
B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející
se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
1 200,-Kč
 
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
 1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 4. ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
 5. ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
 6. pobývá celoročně v zahraničí
 7. je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně – na Obecním úřadě Nová Ves, avšak na území obce Nová Ves se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržuje
 8. cizinec, kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území obce Nová Ves povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, avšak na území obce Nová Ves se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržuje
 
Splatnost poplatku za komunální odpad
 1. Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření splatný vždy nejpozději do 28. 2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději do 28. 2. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28. 2., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 
Počet popelnic podle počtu osob:
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  1 – 2 osoby: 1 popelnice
  3 – 4 osoby: 2 popelnice
  5 a více osob: 3 popelnice
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice.

Vyvážení komunálního odpadu v naší obci je prováděno ze 110 – 120 litrových nádob.
240-litrové nádoby v naší obci nejsou vyváženy.

Více o odpadovém hospodářství v obci zjistíte zde…

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě v době:
Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
kontaktní osoba: Naďa Kamínková
telefon: 315 765 056
e-mail: ou.novaves@centrum.cz
Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti. Děkujeme za pochopení.
Co poskytuje Czech POINT:
 • Výpis z Katastru nemovitostí
  O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí:

  • Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
  • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z Obchodního rejstříku
  O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

  Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

  • úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy
  • výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z Živnostenského rejstříku
  O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z Rejstříku trestů
  Výpis lze vydat:
  • osobě s platným dokladem totožnosti a s přiděleným rodným číslem včetně cizinců, kteří mají trvalé bydliště v České republice
  • zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci
  Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).
  Pokud je předložený doklad platný, vyplní se na pracovišti Czech Pointu formulář žádosti o vydání výpisu a vytiskne se. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše.
  Poznámka: od 1.1.2012 se vydávají nové občanské průkazy, které neobsahují údaj o rodném příjmení. Rodné příjmení však požaduje Informační systém Rejstříku trestů pro samotné vydání výpisu z Rejstříku trestů. Doporučujeme žadatelům s novým občanským průkazem, aby si pro získání výpisu z Rejstříku trestů navíc přinesli i doklad, který obsahuje rodné příjmení (např. rodný list).
  V případě že:
  1) Rejstřík trestů dodá ihned elektronický výpis žadatele:
  • pracovník vytiskne výpis a doplní jej ověřovací doložkou
  • žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí
  • na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek
  Správní poplatek je ve výši 100 ,- Kč.
  2) Rejstřík trestů nedodá ihned elektronický výpis žadatele, protože výpis z Rejstříku trestů spadá do krátkodobého manuálního zpracování:
  • žádost je odeslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se cca do 30 minut manuálně zpracuje a následně je již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo
  • občan si může výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podaní žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek 100,- Kč.
  • není nutné, aby si žadatel výpis vyzvednul ve stejný den jako podal žádost
  • pokud nemá žadatel zájem vyzvednou si výpis na kontaktním místě, je možné také požádat o zaslání výpisu v listinné formě přímo na adresu žadatele
  3) žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně přímo na pracovišti Rejstříku trestů:
  • žadatel musí o výpis požádat formou papírové žádosti
  • žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout
  • ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 100 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby.

  Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba.

  Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

  Žádost se netiskne, ani nearchivuje.

  Správní poplatek za vydání výpisu je 100 Kč,- za první stranu a za každou následující 50,- Kč.

  V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat výpis na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66, Praha 4.

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

  Jedná se o:

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
  • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

   

  Žadatel při podání předkládá vyplněný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.

  Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán.

  Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů dle zák. č. 124/2008 Sb
  S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

  Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle výše uvedené novely, budou zavedeni svými správci skupin do systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).

  § 12 zákona 124/2008 Sb.

  Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení).

  Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

  Výpis lze vydat:

  • osobě s platným dokladem totožnosti a s přiděleným rodným číslem včetně cizinců, kteří mají trvalé bydliště v České republice
  • zplnomocněncům, kteří žádají základě úředně ověřené plné moci

   

  Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

  U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací – např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách.

  Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

  • tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky
  • výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií
  • zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce
  • jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv.
  • pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace

  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

  Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT.

  Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků:

  • přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků
  • přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu

  Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

  • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
  • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

  Podrobnější informace o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

  Pracovník kontaktního místa provádí:

  • registraci a vydání přístupových údajů,
  • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

  Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření, zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z insolvenčního rejstříku
  Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.

  Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

  Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není nutné ověřovat totožnost žadatele.

  V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

  • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)
  • podle osobních údajů (konkrétní osoba)

  Poplatek za ověřený výpis je za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

 • Datové schránky
  Prostřednictvím Czech POINTu lze zajistit například:

  • zřízení datové schránky
   Žádost o zřízení datové schránky
   Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky:

   • žadatel předloží doklad totožnosti.
   • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu.
   • datová schránka bude zřízena do tří dnů.
   • Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
  • přidat pověřenou osobu
   Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
   Žádost slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky.
   V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění:

   • pověřená osoba
   • administrátor

   Dále je potřeba nastavit práva pro přístup pověřené osoby:

   • číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou
   • číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
   • vytvářet a odesílat datové zprávy
   • prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
   • vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).
  • zneplatnit přístupové údaje
   Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
   V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových:

   • žadatel předloží doklad totožnosti.
   • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu.

   Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

  • znepřístupnit datovou schránku
   Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
   Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek: v pracovních dnech v době od 8.00 – 18.00 hodin, tel.číslo 270 005 200.

  Obecné podmínky u agend datových schránek:

  • při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti.
  • zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.
  • v případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.
  • všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.
  • veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

  Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
  Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.
  Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů.
  Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

  Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
  Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

  Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
  Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce.
  Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.
  Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
  (orgánů veřejné moci)

  Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM.
  Povýšení slouží pro schránky:

  • fyzických osob
  • podnikajících fyzických osob
  • právnických osob

  Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek.

  Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
  (orgánů veřejné moci)
  Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.

  Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
  Oznámení umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.
  Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  Oznámení umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.
  Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
  Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.
  Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
  Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

 • Autorizovaná konverze dokumentů
  Autorizovaná konverze na žádost:

  • je převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby
  • ​je převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě
  • dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.
  • ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

  Konverze z listinné do elektronické podoby:

  • zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.
  • výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
  • úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

  Konverze z elektronické do listinné podoby:

  • elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD
  • nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
  • dokument bude v úschovně uložen max. 30 dnů.
  • adresa Úschovny: http://www.czechpoint.cz/uschovna.

  Poplatek konverze na žádost je za každou stránku konvertované listiny 30,- Kč.
  Zákon č. 300/2008 definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat:

  • občanský průkaz
  • cestovní doklad
  • zbrojní průkaz
  • řidičský průkaz
  • vojenská knížka
  • služební průkaz
  • průkaz o povolení k pobytu cizince
  • rybářský lístek
  • lovecký lístek nebo jiný průkaz
  • vkladní knížku
  • šek
  • směnku nebo jiný cenný papír
  • los
  • sázenku
  • geometrický plán
  • rysy a technické kresby

E-podatelna

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na:
Obecní úřad Nová Ves elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na Obecní úřad Nová Ves datovou zprávu. V návaznosti na výběr komunikačního kanálu se vám zobrazí podmínky, za jakých vám bude umožněno datovou zprávu zaslat.

 • OnLine

  • Vlastním elektronický podpis

   Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Nová Ves datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

   • Elektronická adresa elektronické podatelny:
    ou.novaves@centrum.cz
   • Časová možnost podání: kdykoliv
   • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
   • Úřední dny podatelny:
    pondělí 8:00-11:00 13:00-17:30
    středa 8:00-11:00 13:00-17:30
  • Nevlastním elektronický podpis

   Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Nová Ves datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

   • Časová možnost podání: kdykoliv
   • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
   • Úřední dny podatelny:
    pondělí 8:00-11:00 13:00-17:30
    středa 8:00-11:00 13:00-17:30
   Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.
 • Osobně, nebo pozemní poštou

Upozornění

Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít

 • elektronickou adresu:
  ou.novaves@centrum.cz
 • nebo poštovní adresu: Obecní úřad Nová Ves Nová Ves 154 27752 Nová Ves