Poplatky ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

 1. za prvního psa, 60,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 60,- Kč
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 70 let, 30,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 70 let, 30,- Kč

Poplatky za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
A. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 600,-Kč
B. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů 600,-Kč
C. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců 600,-Kč
D. fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců 600,-Kč
Poplatek je tvořen:
 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,- Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 600,- Kč.
2) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
A. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba 700,-Kč
B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející
se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
700,-Kč
Poplatek je tvořen:
 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,- Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 700,- Kč.
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:
 1. umístění v zařízeních sociálních služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení .
 2. umístění v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení.
 3. ve vazbě, a to po dobu trvání vazby.
 4. ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu.
 5. kteří pobývají celoročně v zahraničí.
 6. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Nová Ves, avšak nezdržují se v místě trvalého pobytu, a to za podmínky, že doloží doklad o platbě za komunální odpad obci, na jejímž území se v daném roce zdržují, a za podmínky, že rodinný dům nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán.
 7. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně – na Obecním úřadě Nová Ves, avšak na území obce Nová Ves se prokazatelně dlouhodobě nezdržují.
 8. Cizinci s přechodným nebo dlouhodobým pobytem.
Splatnost poplatku za komunální odpad
 1. Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření splatný vždy nejpozději do 30. 6. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději do 30. 6. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30. 6., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Počet popelnic podle počtu osob:
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  1 – 2 osoby: 1 popelnice
  3 – 4 osoby: 2 popelnice
  5 a více osob: 3 popelnice
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice.

Vyvážení komunálního odpadu v naší obci je prováděno ze 110 – 120 litrových nádob.
240-litrové nádoby v naší obci nejsou vyváženy.

Více o odpadovém hospodářství v obci zjistíte zde…

Poplatky

Informace o platbě poplatků v roce 2018

Poplatník sazba splatnost
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

600 Kč

30.6.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší než 90 dnů)

600 Kč

30.6.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší 3 měsíců)

600 Kč

30.6

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

700 Kč

30.6.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba

700 Kč

30.6.

Majitel psa (věk majitele není vyšší než 70let)

60 Kč

30.6.

Majitel psa (věk majitele psa je 70. a více)

30 Kč

30.6.

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro rok 2018!

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny, nebo vložením na bankovní účet vedený u České spořitelny

č. ú.: 0460043319/0800,

(Zasláním platby na tento transparentí účet, udělujete souhlas se zveřejněním všech identifikátorů této platby. Smlouva o vedení transparentního účtu s bankou zaručuje, že údaje o transakcích na tomto účtu zveřejněné na internetu jsou zabezpečeny proti vyhledávání a indexování vyhledávači.)

var. symbol č.p. vašeho domu s číselným označením části obce.

Příklad: Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

Označení částí obce:

Nová Ves č. 1
Nové Ouholice č. 2
Staré Ouholice č. 3
Vepřek č. 4
Miřejovice č. 5

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky vám rádi zodpovíme prostřednictvím emailu: hana.novotna@nova-ves.cz, nebo tel. č. 315 765 056, 777 012 031

BIO popelnice

Platby za odvoz BIO popelnic, ve výši 150Kč, lze provádět již nyní a to buď osobně na pokladně, nebo vložením na bankovní účet, viz. výše.

Stočné

Platby za stočné v obci Miřejovice a Staré Ouholice provádějte dle platebního kalendáře

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30
 

Hrobové místo

poplatky za nájemné a služby:

 • nájemné za místo na pohřebišti je dáno výměrem Ministerstva financí ČR – Seznam zboží s regulovanými cenami, každoročně vydávaným k 1.1. daného roku.
 • za služby, spojené s nájmem místa na pohřebišti, zaplatí nájemce cenu dle  zákona 526/90 Sb.o cenách.
 • nájemce platí nájemné a služby spojené s nájmem na dobu 10 let  ve prospěch pronajímatele.
Nájem hrobového místa

Vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.

Více informací o provozu hřbitova ZDE.