Poplatky ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

 1. za prvního psa, 60,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 60,- Kč
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 70 let, 30,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 70 let, 30,- Kč

Splatnost poplatku ze psů

 1. Poplatek ze psů je splatný vždy nejpozději do 28. 2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku před 28. 2., je poplatek za psa splatný nejpozději do 28. 2. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28. 2., je poplatek za psa splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatky za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
 
A. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 600,-Kč
B. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů 600,-Kč
C. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců 600,-Kč
D. fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců 600,-Kč
 
Poplatek je tvořen:
 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,- Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 600,- Kč.
 
2) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
 
A. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba 700,-Kč
B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející
se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
700,-Kč
 
Poplatek je tvořen:
 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,- Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 700,- Kč.
 
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:
 1. umístění v zařízeních sociálních služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení .
 2. umístění v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení.
 3. ve vazbě, a to po dobu trvání vazby.
 4. ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu.
 5. kteří pobývají celoročně v zahraničí.
 6. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Nová Ves, avšak nezdržují se v místě trvalého pobytu, a to za podmínky, že doloží doklad o platbě za komunální odpad obci, na jejímž území se v daném roce zdržují, a za podmínky, že rodinný dům nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán.
 7. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně – na Obecním úřadě Nová Ves, avšak na území obce Nová Ves se prokazatelně dlouhodobě nezdržují.
 8. Cizinci s přechodným nebo dlouhodobým pobytem.
 
Splatnost poplatku za komunální odpad
 1. Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření splatný vždy nejpozději do 28. 2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději do 28. 2. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28. 2., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 
Počet popelnic podle počtu osob:
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  1 – 2 osoby: 1 popelnice
  3 – 4 osoby: 2 popelnice
  5 a více osob: 3 popelnice
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice.

Vyvážení komunálního odpadu v naší obci je prováděno ze 110 – 120 litrových nádob.
240-litrové nádoby v naší obci nejsou vyváženy.

Více o odpadovém hospodářství v obci zjistíte zde…

Poplatky

Informace o platbě poplatků v roce 2019

Poplatek za komunální odpad

Poplatník sazba splatnost
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

600 Kč

28.2.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší než 90 dnů)

600 Kč

28.2.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší 3 měsíců)

600 Kč

28.2.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

700 Kč

28.2.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba

700 Kč

28.2.

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro aktuální rok!

Poplatek za psa

Poplatník sazba splatnost
Majitel psa (věk majitele není vyšší než 70let)

60 Kč

28.2.

Majitel psa (věk majitele psa je 70. a více)

30 Kč

28.2.

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny, nebo vložením na bankovní účet vedený u České spořitelny

číslo účtu:
0460043319/0800,

variabilní symbol:
č.p. vašeho domu + číslice označení vaší části obce

Označení částí obce:

Nová Ves č. 1
Nové Ouholice č. 2
Staré Ouholice č. 3
Vepřek č. 4
Miřejovice č. 5

Příklad:
Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky vám rádi zodpovíme prostřednictvím emailu: hana.novotna@nova-ves.cz, nebo tel. č. 315 765 056, 777 012 031

BIO popelnice

V rámci nového systému svozu odpadů od ledna 2019 se za zápůjčku nádob ani za svoz bioodpadu, stejně jako u papíru a plastů, neplatí žádný poplatek navíc. Hradíte pouze standardní poplatek za komunální odpad.

Stočné

Platby za stočné v obci Miřejovice a Staré Ouholice provádějte dle platebního kalendáře

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30

 

Hrobové místo

poplatky za nájemné a služby:

 • nájemné za místo na pohřebišti je dáno výměrem Ministerstva financí ČR – Seznam zboží s regulovanými cenami, každoročně vydávaným k 1.1. daného roku.
 • za služby, spojené s nájmem místa na pohřebišti, zaplatí nájemce cenu dle  zákona 526/90 Sb.o cenách.
 • nájemce platí nájemné a služby spojené s nájmem na dobu 10 let  ve prospěch pronajímatele.
Nájem hrobového místa

Vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.

Více informací o provozu hřbitova ZDE.