Poplatek z pobytu a poplatek ze vstupného

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

21,- Kč v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
50,- Kč v období od 1. 1. 2021
za každý započatý den pobytu , s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek z pobytu správci poplatku nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce pořádané obcí Nová Ves a společenskými a sportovními organizacemi a spolky, majícím i sídlo a působícím i na území obce Nová Ves.

Poplatek ze vstupného je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce.
Poplatník je povinen nejpozději 7 dní před konáním akce ohlásit správci  poplatkú pořádání akce.

Zábor – užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytováni služeb 10,- Kč
b) za umístěni dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytováni prodeje 10,- Kč
c za prováděni výkopových prací 10,- Kč
d) za umístění stavebního zařízeni 10,- Kč
e) za umístění reklamního zařízeni 10,- Kč
f) za umístění zařízeni lunaparků a jiných obdobných atrakci 10,- Kč
g) za umístění cirkusů 10,- Kč
h) za umístění skládek (dřevo, písek, cihly, stavební a jiný odpad, autovraky apod.) 5,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,- Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou .

Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství

Od poplatku za užívání veřejného prostranství je nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno:

a) užívání veřejného prostranství obcí Nová Ves, jí zřízenými organizacemi a společenskými a sportovními organizacemi a spolky majícími sídlo a působícími na území obce Nová Ves;

b) užívání veřejného prostranství při kulturních a společenských akcích pořádaných obcí Nová Ves;

c) užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí a havarijních stavů komunikací;

d) užívání veřejného prostranství pro umístění sběrných nádob na komunální odpad, tříděný odpad a sběr textilu a obuví, rozmístěných se souhlasem obce na místech obcí určených.

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno; v případě, že užívání veřejného prostranství trvá po dobu delší než šest měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, přičemž za období prvních šesti měsíců užívání veřejného prostranství je poplatek splatný do šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a za další období je poplatek splatný v měsíčních splátkách splatných vždy do konce příslušného kalendářního měsíce.

Poplatky ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba starší 65 let, osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

 1. za prvního psa 200,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

Splatnost poplatku ze psů

 1. Poplatek ze psů je splatný vždy nejpozději do 28. 2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku před 28. 2., je poplatek za psa splatný nejpozději do 28. 2. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28. 2., je poplatek za psa splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatky za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
 
A. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 1 200,-Kč
B. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů 1 200,-Kč
C. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců 1 200,-Kč
D. fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců 1 200,-Kč
 
2) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
 
A. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba 1 200,-Kč
B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející
se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
1 200,-Kč
 
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
 1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 4. ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
 5. ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
 6. pobývá celoročně v zahraničí
 7. je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně – na Obecním úřadě Nová Ves, avšak na území obce Nová Ves se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržuje
 8. cizinec, kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území obce Nová Ves povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, avšak na území obce Nová Ves se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržuje
 
Splatnost poplatku za komunální odpad
 1. Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření splatný vždy nejpozději do 28. 2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději do 28. 2. kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28. 2., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 
Počet popelnic podle počtu osob:
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  1 – 2 osoby: 1 popelnice
  3 – 4 osoby: 2 popelnice
  5 a více osob: 3 popelnice
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice.

Vyvážení komunálního odpadu v naší obci je prováděno ze 110 – 120 litrových nádob.
240-litrové nádoby v naší obci nejsou vyváženy.

Více o odpadovém hospodářství v obci zjistíte zde…

Poplatky

Informace o platbě poplatků v roce 2023

Poplatek za komunální odpad

Poplatník sazba splatnost
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

1 200 Kč

28. 2.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší než 90 dnů)

1 200 Kč

28. 2.

Fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,  ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

1 200 Kč

28. 2.

Fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba

1 200 Kč

28. 2.

Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba bez ohledu na její věk, tedy i děti. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro aktuální rok!

Poplatek za psa

Poplatník sazba splatnost
Majitel psa
(věk majitele je vyšší než 65 let)

0 Kč

28. 2.

Majitel za 1. psa

200 Kč

28. 2.

Majitel za druhého a každého dalšího psa

300 Kč

28. 2.

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny, nebo vložením na bankovní účet vedený u České spořitelny

číslo účtu:
0460043319/0800,

variabilní symbol:
č.p. vašeho domu + číslice označení vaší části obce

Označení částí obce:

Nová Ves č. 1
Nové Ouholice č. 2
Staré Ouholice č. 3
Vepřek č. 4
Miřejovice č. 5

Příklad:
Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

do zprávy pro příjemce uveďte prosím za koho platíte:
příjmení

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky vám rádi zodpovíme

email: lucie.kinlova@nova-ves.cz, tel. 733 770 842

BIO popelnice

V rámci nového systému svozu odpadů od ledna 2019 se svoz bioodpadu, stejně jako u papíru a plastů, neplatí žádný poplatek navíc. Hradíte pouze standardní poplatek za komunální odpad.

Stočné

Zálohy na stočné se platí pololetně, vyúčtování podle skutečné spotřeby je roční. Termíny splatnosti, variabilní symboly a částky pro platby za stočné má každý uvedené na svém platebním kalendáři.

Úřední hodiny pro stočné
5. 3. 2024 16:00 — 19:00
19. 3. 2024

16:00 — 19:00

Stočné telefon: 777 012 031
Stočné e-mail: hana.novotna@nova-ves.cz

 


Úřední hodiny
Pondělí 8.00 — 11.00 13.00 — 17.30
Středa 8.00 — 11.00 13.00 — 17.30

Hrobové místo

poplatky za nájemné a služby:

 • nájemné za místo na pohřebišti je dáno výměrem Ministerstva financí ČR – Seznam zboží s regulovanými cenami, každoročně vydávaným k 1.1. daného roku.
 • za služby, spojené s nájmem místa na pohřebišti, zaplatí nájemce cenu dle  zákona 526/90 Sb.o cenách.
 • nájemce platí nájemné a služby spojené s nájmem na dobu 10 let  ve prospěch pronajímatele.
Nájem hrobového místa

Vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.

Více informací o provozu hřbitova ZDE.