Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Nová Ves

Kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: michal.hinda@sms-sluzby.cz, tel. +420 734 180 507

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.novaves@centrum.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Účetní uzávěrka

Icon
Závěrečný účet obce za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
Icon
Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
Icon
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Icon
Účetní uzávěrka 2018 - Výsledovka
Icon
Účetní uzávěrka 2018 - Rozvaha
Icon
Účetní uzávěrka 2018 - Příloha
Icon
Přehled předaných údajů výkazu INFORMACE O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2018
Icon
Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2018
Icon
Inventarizační zpráva za rok 2018
Icon
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Icon
MŠ MUZO 31.12.2018
Icon
MŠ účetní uzávěrka 2018 protokol

   

  Informovaný souhlas – SMS kanál

  Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

  Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
  Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

  Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

  Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

  Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

  Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici Hanu Novotnou, email: hana.novotna@nova-ves.cz tel. 777 012 031, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. Tel. 734 180 507 Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

  Kronika

  Icon
  Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
  Icon
  Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
  Icon
  Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2012
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2011
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2010
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

    

   Historické kroniky

   Icon
   Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
   Icon
   Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
   Icon
   Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944

    Kanalizace

    DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

    hlavní stavbyvedoucí
    Petr Honisch – tel. 603 584 642

    technický dozor stavby
    Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

    montáž čerpací technologie
    Michal Krbec – tel. 602 314 256

    možnost objednat elektropřípojku
    Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

    možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
    Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

    možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
    Instalatér Jan Smola – tel. 605 505 839

     

    Icon
    Údržba a provoz čerpací stanice ČS AQK 2019
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2021
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 5. - 31. 12. 2020 po snížení DPH)
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 1. - 30. 4. 2020)
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
    Icon
    Stavba splaškové kanalizace 2019
    Icon
    Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
    Icon
    Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017
    Icon
    Splašková kanalizace Nová Ves - prezentace starosta

    Silnice II/608

    Icon
    Statistické měření rychlosti vozidel na silnici II/608 - Nové Ouholice
    Icon
    Statistické měření rychlosti vozidel na silnici II/608 - Staré Ouholice
    Icon
    Statistika měření počtu vozidel a jejich rychlostí v Nové Vsi na silnici II/608
    Icon
    Usnesení č. 009 - 30/2016/RK ze dne 5.9.2016
    Icon
    Vyjádření ke Stanovení dopravního značení - omezení dálkové jízdy kamionů po silnici II/608 v úseku Nová Ves - Račiněves křižovatka se silnicí II/240
    Icon
    Zápis z jednání o omezení vjezdu nákladních vozidel, stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/608
    Icon
    Záznam z jednání 11.1.2016
    Icon
    Zdůvodnění omezení vjezdu kamionů na silnici II_608
    Icon
    Zřízení úsekových radatrů v Nové Vsi a Nových Ouholicích
    Icon
    Žádost o umožnění instalace dopravního značení
    Icon
    Žádost o vyjádření ke Stanovení dopravního značení - omezení jízdy dálkových kamionů po silnici II/608

    Posudek expertízy ČVUT

    Icon
    Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
    Icon
    Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
    Icon
    Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
    Icon
    Variantní prodloužení hráze do urovně q20
    Icon
    Situace záplavového území
    Icon
    Koordinační situace se zákresem tras hrází
    Icon
    Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
    Icon
    Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice

     Manipulační řád VD Orlík

     Icon
     Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2020
     Icon
     Rozsudek Krajského soudu v Praze ze 4. 9. 2019
     Icon
     Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
     Icon
     Replika žalobců k vyjádření žalovaného
     Icon
     Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
     Icon
     Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík
     Icon
     Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Manipulační řád na vd Orlík
     Icon
     Dopis ministra zemědělství
     Icon
     Otázky ke strategickému řízení vltavské kaskády
     Icon
     Výzva starostů na dolním toku Vltavy