Povodňový plán obce

Icon
Přílohy povodňového plánu
Icon
Technologický postup instalace dílčích protipovodňových opatření
Icon
Povodňový plán obce (aktualizace 16.5.2016)

  Protipovodňová opatření

  Vážení návštěvníci stránek,

  Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

  • Povodňový plán obce
  • Manipulační řád VD Orlík
  • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

  Děkujeme za pochopení,

   

  Jiří Karas

   

  Icon
  Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2020
  Icon
  Rozsudek Krajského soudu v Praze ze 4. 9. 2019
  Icon
  Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
  Icon
  Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
  Icon
  Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
  Icon
  Variantní prodloužení hráze do urovně q20
  Icon
  Situace záplavového území
  Icon
  Koordinační situace se zákresem tras hrází
  Icon
  Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
  Icon
  Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice
  Icon
  Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
  Icon
  Replika žalobců k vyjádření žalovaného

  Územní plán

  Územní plán online na Mapovém portálu Středočeského kraje:
  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
  Geoportál Nová Ves

  DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMNÍHO PLÁNU KE STAŽENÍ:

  Icon
  Územní plán - zábory půdního fondu
  Icon
  Územní plán - širší vztahy
  Icon
  Územní plán - koordinační výkres
  Icon
  Územní plán - veřejně prospěšné stavby
  Icon
  Územní plán - hlavní výkres
  Icon
  Územní plán - výrok
  Icon
  Územní plán - základní členění
  Icon
  Územní plán - odůvodnění - civilní obrana
  Icon
  Územní plán - odůvodnění
  Icon
  Námitka proti návrhu územního plánu
  Icon
  Územní plán – textová část – návrh 2020-01
  Icon
  Odůvodnění – doložka civilní obrany – návrh 2020-01

  Pokud vás zajímají širší souvislosti:
  Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou

  Protipovodňová opatření

  Vážení návštěvníci stránek,

  Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

  • Povodňový plán obce
  • Manipulační řád VD Orlík
  • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

  Pro zachování kontinuity necháváme dokumenty i na místě starého umístění, nové dokumenty budou vkládány pouze do nových složek.

  Děkujeme za pochopení,

   

  Jiří Karas

  Rozpočtová opatření

  Icon
  Zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2019 - tabulka
  Icon
  RO 2019 11
  Icon
  RO 2019 10
  Icon
  RO 2019 09
  Icon
  RO 2019 08
  Icon
  RO 2019 07
  Icon
  RO 2019 06
  Icon
  RO 2019 05
  Icon
  RO 2019 04
  Icon
  RO 2019 03
  Icon
  RO 2019 02
  Icon
  RO 2019 01

  Zveřejněné informace

  Zveřejněné informace

  Icon
  20210222 - čj. 300/21/04 Človek v tísni, o. p. s. – Žádost o poskytnutí informací

  Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení

  1. počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora;
  2. počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích po povinných- plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;
  3. zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy;
  4. počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18let), dále ve sdělení o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.

  V případě zájmu o doplnění či upřesnem žádosti, nás, prosím, kontaktujete na emailu vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz

  S pozdravem
  Vlastimila Feistingerová

  Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, česká republika, www.clovekvtisni.cz
  Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401 , e-mail: mail@clovekvtisni.cz
  IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277

  Icon
  Tabulka úřední deska 2020
  Icon
  Záměr pronájmu nebytových prostor NO 43
  Icon
  Záměr pronájmu restaurace Staré Ouholice
  Icon
  Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
  Icon
  Dotazník GDPR pro obce
  Icon
  Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací
  Icon
  20190826 - čj. 0001121/19/0U Vyjádření k žádosti spolku UPLACENI.CZ

  Vyjádření k žádosti dle zák. č. 106/ 1999 Sb. - Domistav CZ a. s . + DOMISTAV HK s.r.o.

  K vaší žádosti s uvedeným č.j. 8811 /2019, zda subjekt Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ0:26007177, v minulosti podal nabídku ve smyslu veřejných zakázek, sdělujeme, že výše uvedený subjekt žádnou nabídku ve smyslu veřejných zakázek nepodal.

  Icon
  Záměr pronájmu samoobsluhy 2019-01-25
  Icon
  20170120 - čj. 138/17/OU
  Icon
  20170808 - čj. 1242/17/OU
  Icon
  20170816 - čj. 1276/1710OU

  Formuláře

  Icon
  Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
  Icon
  Objednávka nádob na odpad
  Icon
  Žádost o poskytnutí dotace na školu v přírodě
  Icon
  Žádost o povolení kácení dřevin
  Icon
  Info - vzor licenční smlouvy
  Icon
  Info - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

   Rozpočet

   Rozpočet  je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah.

    

   Icon
   Střednědobý výhled rozpočtu 2019
   Icon
   Zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2019 - tabulka
   Icon
   Rozpočet MŠ 2020
   Icon
   Rozpočet MŠ 2019
   Icon
   Rozpočet 2019 schválený v paragrafech
   Icon
   Návrh rozpočtu na rok 2020
   Icon
   Střednědobý výhled rozpočtu 2018 O1
   Icon
   Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 22
   Icon
   Rozpočet 2018
   Icon
   Rozpočet MŠ 2017
   Icon
   Rozpočet 2017
   Icon
   Rozpočet 2016

   Obecně závazné vyhlášky

   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2019 o místních poplatcích
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 2/2018 o komunálním a stavebním odpadu
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – Základní škola Veltrusy, okres Mělník
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů a jiných zvířat na veřejném prostranství
   Icon
   Vnitřní předpis provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves
   Icon
   Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 4/2007,kterou se vydává Požární řád obce Nová Ves
   Icon
   Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Obce Nová Ves pro realizaci zákona 106/1999 Sb.