Formuláře

Icon
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
Icon
Objednávka nádob na odpad
Icon
Žádost o poskytnutí dotace na školu v přírodě nebo lyžařský výcvik
Icon
Žádost o povolení kácení dřevin
Icon
Info - vzor licenční smlouvy
Icon
Info - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

  Rozpočet

  Rozpočet  je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah.

  2022

  Icon

  Rozpočet MŠ 2022 255.32 KB 1 downloads

  ...
  Icon

  Rozpočet 2022 139.29 KB 3 downloads

  ...

   2021

   Icon

   Rozpočet 2021 126.33 KB 11 downloads

   ...

    2020

    Icon

    Rozpočet 2020 438.83 KB 1 downloads

    ...
    Icon

    Rozpočet MŠ 2020 269.34 KB 2 downloads

    ...

     starší

     Icon
     Střednědobý výhled rozpočtu 2019
     Icon
     Zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2019 - tabulka
     Icon
     Rozpočet MŠ 2019
     Icon
     Rozpočet 2019 schválený v paragrafech
     Icon
     Rozpočet 2018
     Icon
     Rozpočet MŠ 2017
     Icon
     Rozpočet 2017
     Icon
     Rozpočet 2016
     Icon
     Rozpočet 2015
     Icon
     Rozpočet 2014
     Icon
     Rozpočet 2013
     Icon
     Rozpočet 2012

     Obecně závazné vyhlášky

     Icon
     OZV obce Nová Ves č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

     ČL. 3

     Sazba poplatku

     l) Sazba poplatku činí za kalendářní rok pro:

     1. fyzickou osobu přihlášenou v obci Nová Ves   1.000,- Kč
     2. vlastníka nemovité věci zahrnujici byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Nová Ves   1.000,- Kč.
     Icon
     OZV obce Nová Ves č. 2/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Nová Ves
     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

      

     Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje a vydává dne 8. 9. 2021 v souladu s ust. § 10 písm. d) , § 35 a§ 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějšlch předpisů, a s ust. § 12 zákona č . 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věci , ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věci:

     Čl. 1

     Místní koeficient

     Na území obce Nová Ves se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí ve výši 3, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků , zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v ust § 5 odst. 1) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věci, ve znění pozdějších předpisů.

     Čl. 2

     Účinnost

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 .

     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2019 o místních poplatcích
     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 2/2018 o komunálním a stavebním odpadu
     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – Základní škola Veltrusy, okres Mělník
     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů a jiných zvířat na veřejném prostranství
     Icon
     Vnitřní předpis provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves
     Icon
     Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 4/2007,kterou se vydává Požární řád obce Nová Ves
     Icon
     Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Obce Nová Ves pro realizaci zákona 106/1999 Sb.