Poplatek z pobytu a poplatek ze vstupného

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

21,- Kč v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
50,- Kč v období od 1. 1. 2021
za každý započatý den pobytu , s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek z pobytu správci poplatku nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce pořádané obcí Nová Ves a společenskými a sportovními organizacemi a spolky, majícím i sídlo a působícím i na území obce Nová Ves.

Poplatek ze vstupného je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce.
Poplatník je povinen nejpozději 7 dní před konáním akce ohlásit správci  poplatkú pořádání akce.