Pozice šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje

Výběrové řízení na pozici

šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje

PRODLOUŽENO

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
šéfredaktor / šéfredaktorka Kralupského zpravodaje.

místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Požadavky:

 • Bezúhonnost,
 • vzdělání minimálně VoŠ, obor žurnalistika, a nebo osobní zkušenost s redakční prací: základní schopnost řízení procesu vydávání zpravodaje, zkušenost s možností optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce (nutné doložit kontaktní údaje pro reference prokazující alespoň část z výše uvedeného).

Předpoklady:

 • schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě)
 • znalost místních poměrů (výhodou),
 • nezávislost na politické reprezentaci,
 • časová flexibilita,
 • schopnost korektury vlastního i jiného písemného projevu,
 • zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje,
 • koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi a promyšleně nastavovat profilová témata),
 • dobrá schopnost komunikace s redakcí / redakční radou,
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost komunikace s veřejností,
 • odpovídající znalost práce na PC – práce s textovým editorem, tabulkami, sociálními sítěmi a weby,
 • odpovídající fotografické dovednosti,
 • zkušenosti s komunikací s veřejností,
 • řidičské oprávnění skupiny „B.“

Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída: 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

lhůta pro podání přihlášek: do 31.08.2021.

místo a způsob podání přihlášek:

 • osobně do podatelny MěÚ
 • písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc., Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského zpravodaje – NEOTVÍRAT!“

V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Přihláška musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu,
 6. datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:

 1. motivační dopis,
 2. profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
 4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. koncepce strategie fungování a rozvoje Kralupského zpravodaje, rozsah max. 3 str. formátu A4.

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte personalistu Bc. Terezu Pulcovou na tel. 315 739 890, mobil: 777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 31.08.2021, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. Následně tajemník MěÚ rozhodne o výběru uchazeče. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.

V Kralupech nad Vltavou 22. 06. 2021

Prodlouženo dne 28. 07. 2021

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Mgr. Kamil Hainc, v. r.

tajemník MěÚ

PDF: VŘ_šéfredaktor_2021- prodlouženo