Pronájem nebytových prostor v Nových Ouholicích

Obec Nová Ves

v souladu s ust. Zákona o obcích č.128/2000 Sb. §39 v platném znění

zveřejňuje záměr

obce pronajmout nebytové prostory (prostory sloužící k podnikání) v domě č.p. 43, který je součástí pozemku stp.č. 92 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Nové Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník o podlahové ploše 58 m2 – 3 místnosti s WC a skladem za měsíční nájemné minimálně 2.600,-Kč. Obec preferuje pronájem prostor pro účely provozování služeb holičství, kadeřnictví, pedikůry a manikůry nebo jiných podobných služeb pro občany obce.

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.

Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, který se zaváže uvést co nejdříve provozovnu služeb do provozu a nabídne alespoň minimální měsíční nájemné a současně splní další podmínky dle tohoto záměru. Obec si v případě zájmu více zájemců vyhrazuje právo v případě více zájemců vyhodnotit potřebnost druhu poskytovaných služeb a přihlédnout k tomu v rozhodování, komu budou prostory pronajaty.

Zájemci podají nabídku formou podepsaného návrhu nájemní smlouvy, v němž vyplní své identifikační údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, příp. doručovací adresu, IČ, telefon, příp. e-mail, bankovní spojení), částku nabízeného měsíčního nájemného, a smlouvu podepíší.
Nepodepsané smlouvy nebo smlouvy bez vyplněné částky nájemného nebudou považovány za platnou nabídku. Podpisem návrhu nájemní smlouvy ze strany zájemce nevzniká mezi obcí a zájemcem žádný právní vztah ani jakýkoliv závazek ze strany obce se zájemcem nájemní smlouvu uzavřít.

Společně s podepsaným návrhem nájemní smlouvy musí zájemce předložit:

  • kopii dokladu o oprávnění zájemce k výkonu podnikatelské činnosti k naplnění účelu nájmu (provozování hostinské činnosti) – kopii živnostenského oprávnění a kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zájemce zapsán)
  • čestné prohlášení zájemce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti či podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku a že nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky ani závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění
  • údaje o dosavadní činnosti zájemce související s účelem nájmu (praxe, zkušenosti a reference).

Zájemci podají nabídky (podepsaný návrh nájemní smlouvy a shora uvedené doklady) na Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52, v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka na nájem nebytových prostor Nové Ouholice 43“.

Bližší informace lze získat v úřední dny na Obecním úřadě Nová Ves.
Prohlídka nebytových prostor pro zájemce je možná po předchozí dohodě.
Průkaz energetické náročnosti budovy je pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Ves.

Obec informuje zájemce, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Nová Ves (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl zájemce ve své nabídce, a to za účelem výběru nájemce nebytových prostor uvedených v tomto záměru a jednání o uzavření nájemní smlouvy. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce a místostarostky obce a příp. externího zpracovatele určeného k přípravě nájemní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou obcí zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem (u zájemce, s nímž bude nájemní smlouva uzavřena), nebo do doby uzavření nájemní smlouvy (u zájemcem, s nímž nájemní smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u obce, nemůže být zničen), které pro obec vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout o nájmu nebytových prostor.