Oprava silnice II/608 a související rekonstrukce v Nové Vsi

Co nového na stavbě? (18. 3. 2023)

Pokračuje stavba chodníku mezi Novou Vsí a Novými Ouholicemi – až k lávce jsou položeny obruby a pokládá se chodník. Pracujdet se také na chodníku směrem ven z Nových Ouholic (k autobazaru). Tam byly přeloženy sloupy, aby nebyly v trase chodníku a byly nutné značné terénní úpravy.

V okolí mostků přes Bakovský potok je dokončeno dláždění pod mostem a stávajícími schody, chodník pod nimi začne malou lávkou. Osazeno je zbylé kabelové vedení osvětlení a vyměněna světla na stávajících stožárech, které nebylo nutné měnit. Původní idea byla i vytvořit nové schodiště, ale po dohodě s technickým dozorem proběhne pouze reprofilace stávajícího schodiště. Prostorové uspořádání nám tam bohužel nedovoluje udělat mírnější schody a nové by tedy byly téměř totožné. Navíc je v dobrém technickém stavu, osazeno bude pouze nové zábradlí. Troufám si tvrdit, že většina chodců je stejně využívat nebude a budou volit bezbariérovou trasu chodníku hned za lávkou. Stejným způsobem bude opraveno i schodiště k dálničním bytovkám.

Pokračuje také stavba opěrné zdi v zatáčce v Nových Ouholicích – proběhly armovací práce a následná betonáž. Ze stavby bylo v noci na 10.3. ukradeno bednění a materiál, pokud jste někdo viděl něco podezřelého, ozvěte se prosím na úřadě.

Důležitá zpráva pro Nové Ouholice: Stavba tam pokročuje do své nejdůležitější fáze a tou je samotné těleso silnice. Od 22.3.2023 7:00 začne stavba v Nových Ouholicích frézovat starý asfalt, kdy se bude niveleta silnice snižovat cca o 30cm. Dále bude probíhat studená recyklace, ta je v tomto úseku cca na 14 dní, poté dalších cca 14 dní bude stavba potřebovat na pokládku silničních a chodníkových obrub a poté v konečné fázi budou kladeny jednotlivé vrstvy asfaltů. Pokud vše půjde hladce, tak poslední obrusná vrstva je naplánována na 3.5.2023. Jedná se tedy o něco málo přes měsíc, kdy nebude možné do Nových Ouholic vjíždět.

Po dohodě se stavbou bude možno k parkování využít mj. příjezdy do obce z obou stran. Od Nové Vsi to je při pravém okraji vozovky v úseku pod AZ Techem až směrem k lávce (jen prosím neblokujte vjezdy k nemovitostem) a směrem od Veltrus také při pravém okraji vozovky.

SHRNUTÍ DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ SITUACE OD 1 . ledna 2023

 • Část obce Nová Ves je již dokončená – silnice až po Dálniční policii (nájezd ke kruhovým objezdům / odbočce na Vepřek), chodníky, osvětlení. Platí režim PRŮJEZD STAVBOU a omezení rychlosti na 30 km/hod. Byla upravena intenzita osvětlení (snížení jasu).
 • CHODNÍKY Nová Ves – žádáme řidiče, aby neparkovali vozidla na chodnících. Chodníky jsou určené pro chodce.
 • Část obce Nové Ouholice je uzavřena (vjezd povolen jen občanům Nových Ouholic), od poloviny ledna pokračují práce).
 • V Nových Ouholicích je hotová 1. etapa dešťové kanalizace, s majiteli přilehlých nemovitostí bylo konzultováno napojení svodů, dále byly provedeny přeložky vody a plynu.
 • Část obce Vepřek je nadále pro všechny (kromě trvalých obyvatel části Vepřek, autobusů a základní dopravní obsluhu) neprůjezdný. Bohužel zákaz není respektován, policie kontroluje řidiče jen velmi namátkově a situace je pro místní neúnosná. Obec řeší další možná opatření. PROSÍME, respektujte ZÁKAZ vjezdu.
 • Lávka přes Bakovský potok u Nových Ouholic je osazená, zatím se ještě používá koridor pro pěší přes most.
 • Autobusové zastávky v Nové Vsi už jsou zpět v provozu, jízdní řády najdete vylepené na zastávkách a také na webu idos.cz nebo pid.cz. Pro Nové Ouholice zůstává zastávka U Havlínů.
 • Předpokládané dokončení celé rekonstrukce (tzn. zprůjezdnění Nových Ouholic) je v květnu 2023.

Detailně:

Vepřek bude uzavřen značkou „zákaz vjezdu“ s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhu“. Definici pojmu „dopravní obsluha“ podává vyhláška číslo 30/2001 Sb., respektive zákon o silničním provozu číslo 361/2000 Sb., konkrétně pak paragraf 15, odstavec 3. Tam se můžeme dočíst, že dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za příslušnou značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

 

ROZSAH CELÉ STAVBY 2021-2023

 • Vytěžení silnice až na základ.
 • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
 • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
 • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
 • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
 • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
 • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
 • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
 • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
 • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
 • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
 • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

 

Icon
Most / lávka pohled
Icon
Most / lávka půdorys
Icon
Koordinační situace – SO 102
Icon
Situace stavby – část B
Icon
Situace stavby – část A
Icon
Přehledná situace jednotlivých projektů
Icon
Zásady orgnizace výstavby
Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace