VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ CLONY VEPŘEK

Stavebník – investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Drážděná 1003/7, 110 10 Praha 1 – Nové Město

v zastoupení

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

 Zhotovitel stavby:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Místo stavby:

k.ú. Vepřek

Termín výstavby:

6/2018 – 4/2019

 

VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ CLONY VEPŘEK

 

 

Stavebník – investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 10 Praha 1 – Nové Město

v zastoupení

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

 

Zhotovitel stavby:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

 

Místo stavby:

k.ú. Vepřek

 

Termín výstavby:

6/2018 – 4/2019

Stavba „Výstavba protihlukové clony Vepřek“ se nachází na železniční trati Praha Bubeneč – Děčín hl. n. v katastru obce Vepřek, která je součástí 1. tranzitního železničního koridoru. Trať je dvoukolejná s obousměrným provozem, elektrifikovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou o napětí DC 3 kV, dovolená traťová třída zatížení je D4 a rychlost 160 km/h.

 

Předmětem stavby je rekonstrukce a rozšíření stávajících protihlukových clon (PHC) před tunelem Vepřek (žkm 445,500 – 446,005). Stávající protihlukové panely jsou v nevyhovujícím stavu, ohrožují bezpečnost drážní dopravy a dle akustické studie dochází k překračování hygienického limitu hluku. Dopravní technologie v průběhu výstavby je navržena tak, aby bylo možno vyloučit postupně jednu a poté druhou kolej i trakční napájení a posilovací vedení trakce. Traťová technologie počátečního a cílového stavu zůstane stejná. Jedná se stavbu trvalou a o změnu již dokončené stavby.

 

Účelem stavby je snížení hlukové zátěže v obci Vepřek plynoucí z provozování drážní dopravy.

 

Železniční trať v intravilánu obce Vepřek je vedena na náspu, na mostě a na opěrné zdi výšky přes 5 m. Podél tratě jsou po obou stranách trati buď stávající PHC nebo je trať volně v krajině. Podél tratě na obou stranách budou rekonstruovány stávající PHC a vybudovány tři nové úseky – u koleje č.1 bude clona prodloužena k portálu tunelu, ve směru na Prahu budou prodlouženy clony u obou kolejí. Přitom budou clony zvýšeny o 0,5 m, což znamená zvýšení clon oproti původní výšce 3,5 m o 14 % resp. oproti původní výšce 3,0 m o 16 %. Tato změna není tedy významná. Budou zachovány stávající ocelové sloupy se soklovými panely a vyměněny budou pouze stávající protihlukové panely. V nových úsecích budou použity železobetonové sloupky, v kterých budou osazené nové jednostranně pohltivé panely.

 

Nové úseky PHC budou podél trati na železničním náspu, tedy v pohledu dojde opět jen k úpravě již dosavadního vjemu liniové stavby. U protihlukových stěn je kladen důraz na jejich oživení a členění, a to nejen z estetických důvodů, nýbrž i z důvodu vlivu monotónnosti protihlukové stěny na strojvedoucí i na cestující. Protihlukové panely budou architektonicky členěny zejména na straně s absorpční vrstvou, tedy směrem ke koleji. Návrh protihlukových clon vyhovuje nárokům kladených na základní posuzované požadavky, tzn. mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

 

V průběhu stavby „Výstavba protihlukové clony Vepřek“ nebude dotčena žádná památková rezervace nebo zóna ani jejich ochranná pásma a taktéž stavba nezasahuje do chráněného území nebo přírodní památky. Pod náspem železniční trati se nachází záplavové území Vltavy (železniční trať překlenuje Bakovský potok), ale stavba bude probíhat na náspu železničního tělesa mimo dosah hladiny stoleté vody.

 

 

Ing. Michal Fridrich