Zábor – užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytováni služeb 10,- Kč
b) za umístěni dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytováni prodeje 10,- Kč
c za prováděni výkopových prací 10,- Kč
d) za umístění stavebního zařízeni 10,- Kč
e) za umístění reklamního zařízeni 10,- Kč
f) za umístění zařízeni lunaparků a jiných obdobných atrakci 10,- Kč
g) za umístění cirkusů 10,- Kč
h) za umístění skládek (dřevo, písek, cihly, stavební a jiný odpad, autovraky apod.) 5,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,- Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou .

Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství

Od poplatku za užívání veřejného prostranství je nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno:

a) užívání veřejného prostranství obcí Nová Ves, jí zřízenými organizacemi a společenskými a sportovními organizacemi a spolky majícími sídlo a působícími na území obce Nová Ves;

b) užívání veřejného prostranství při kulturních a společenských akcích pořádaných obcí Nová Ves;

c) užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí a havarijních stavů komunikací;

d) užívání veřejného prostranství pro umístění sběrných nádob na komunální odpad, tříděný odpad a sběr textilu a obuví, rozmístěných se souhlasem obce na místech obcí určených.

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno; v případě, že užívání veřejného prostranství trvá po dobu delší než šest měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, přičemž za období prvních šesti měsíců užívání veřejného prostranství je poplatek splatný do šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a za další období je poplatek splatný v měsíčních splátkách splatných vždy do konce příslušného kalendářního měsíce.