Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 25. 4. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

Na mostu v Nových Ouholicích byly instalovány mikropiloty a byl zalit podkladový beton. Čeká se na dodávku naohýbaných armatur pro pokračování betonáže.

Stavba dešťové kanalizace v Nové Vsi směrem na Ledčice pokračovala k šachtě 22. Dál bude pokračovat po dokončení skrývky na zemní pláň.

V tomto týdnu bude vyfrézován referenční úsek od mostku přes Bakovský potok po sjezd od dálnice. Provedou se statické a destrukční zkoušky podloží pro zvolení vhodné technologie.

Příští týden se bude frézovat silnice mezi obecním úřadem a poštou.

Řeší se přeložky sítí – Cetin, voda, plyn – zasmluvněno u subdodavatelů.

Obec a TDI obce budou urgovat u ČEZ koordinaci projektu ČEZ na uložení kabelů NN do země mezi poštou a obecním úřadem tak, aby ČEZ pokud možno uložil kabely do země během stavby chodníků a opravy komunikace – tak jak bylo požadováno ve vyjádření obce ke stavbě ČEZ. Zatím bez odezvy.

Firma Raisa zahájí přípravné práce na montáž veřejného osvětlení a zahájí dodávku materiálu.

Starosta zdůraznil, že obec je velmi znepokojena, že půl roku po podpisu smlouvy je stále předkládán harmonogram, kde v etapě Nové Vsi chybí položky obce – chodníky a celá etapa Nové Ouholice chybí vůbec. Dělá to dojem, že stavba nemá dobrou přípravu. Obec požaduje do příštího kontrolního dne předložit kompletní harmonogram prací celé stavby se všemi položkami. Obec požaduje vyšší intenzitu a lepší koordinaci prací a požaduje dodržení termínů, protože stavba je pro obec velmi omezující. Obec varuje před zdrženími na začátku stavby, které by se pak nedalo dohnat.

Termín dokončení stavby podle stavbyvedoucího platí v Nové Vsi do října 2022, Nové Ouholice by měly být hotové v dubnu nebo květnu 2023.