Zvýšení daně z nemovitosti

Zastupitelstvo vloni v září rozhodlo jednomyslně o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na 3.

Mělo pro to dobré důvody. Obec potřebuje peníze na služby, které občanům poskytuje a také na rozvoj.

Peníze získává obec z rozpočtového určení daní od státu, dále ty, které vybere za odpady, stočné, poplatky…a jedinou daní, kterou dostává obec celou, je daň z nemovitosti.

Služeb, které obec zajišťuje, není málo. Je to provoz kanalizace, svoz odpadu, provoz školky, provoz veřejného osvětlení, úklid obce, údržba zeleně, údržba autobusových zastávek, údržba místních komunikací a tak dále.

Obec rovněž dává dotace několika spolkům a pořádá kulturní akce.

Abychom mohli vůbec postavit kanalizaci a aby občané nemuseli platit nějaký několikadesetitisícový příspěvek na kanalizaci, museli jsme si vzít úvěr 25 milionů korun. Tím se obec značně zadlužila. Aby limit zadlužení nepřesáhl povolenou hranici, musíme platit kromě běžné měsíční splátky 104 166 Kč ještě mimořádnou splátku, kterou po nás požaduje zaplatit ministerstvo financí. To činila v loňském roce 2,2 milionu korun.

Pozorní čtenáři zpravodaje vědí, že poplatek na odpady, i přes navýšení, hradí zhruba polovinu skutečných nákladů. Podobné je to se stočným. K tomu pochopitelně nám zvedá svozová firma ceny za svoz odpadů kvůli vyšším cenám PHM a stejně se zvyšují náklady na provoz kanalizace.

Jak víte, obec staví chodníky a z obecního na ně budeme muset dát nejméně 10,5 milionu korun. Během stavby se ale mohou ukázat neočekávané vícenáklady. Při stavbě silnice a chodníků se musí současně rekonstruovat veřejné osvětlení. S tím nejde čekat a rozkopávat chodníky někdy později. Diodové osvětlení také sníží spotřebu elektřiny. Stát nás to ale bude 2 miliony korun.

Náklady na energie, zejména veřejné osvětlení, ale i na provoz čistíren odpadních vod, provoz úřadu také rostou.

Vnímáme oprávněné stížnosti občanů na kvalitu cest zejména v zástavbě Nové Vsi. Chceme vyasfaltovat cesty v Nové Vsi. Je potřeba pod nimi postavit dešťovou kanalizaci. Bohužel jsme byli v situaci, kdy jsme vloni museli rozhodnout, že z finančních důvodů počkáme s objednáním projektu. Podobně bychom rádi využili štědrých dotací na dostavbu bytů a vestavěli dva malé byty do podkroví Restaurace u hasiče ve Starých Ouholicích a současně tu budovu tepelně zaizolovali. I tam čekáme s objednáním projektu z důvodu financí.

Obec si sama, na rozdíl od státu, žádné peníze nevytiskne. Takže zastupitelstvo stálo před rozhodnutím, zda zastavíme nebo zpomalíme rozvoj obce, nebo omezíme nějaké služby. Anebo zvýšíme daň z nemovitosti. Nebo ještě více zvýšíme poplatek za popelnice a cenu stočného. Nebo nějakou kombinaci těchto opatření.

Z rozpočtového určení daní (RUD) jsme za rok 2021 dostali 15.781.292,- Kč. Při počtu obyvatel 1 105 to vychází, že každý trvale hlášený obyvatele přispívá 14.282,- Kč do obecní pokladny.

Rozpočtové určení daní 2015 – 2021 Obec Nová Ves

sdílené daně 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
daň z příjmu fyz.osob placená plátci 2 007 758
2 339 064
2 745 399
3 142 428 3 713 926 3 386 295 2 549 654
daň z příjmu fyz.osob placená poplatníkem 846 012 514 748 72 212 72 594 96 693 54 279 161 851
daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 246 867 247 086 251 973 286 863 326 217 331 274 419 754
daň z příjmu právnických osob 2 291 931 2 552 799 2 685 178 2 634 274 3 038 064 2 479 910 3 541 486
daň z přidané hodnoty 4 554 934 4 682 189 5 434 500 6 481 320 6 837 926 6 824 545 7 921 166
daň z nemovitých věcí 852 388 968 182 926 634 903 346 1 064 928 982 270 979 466
10 799 892 11 304 070 12 115 899 13 520 827 15 077 756 14 058 575 15 573 379
kompenzační příspěvek 1 381 250 207 913

Myslím si, že daň z nemovitosti je nejspravedlivější daň. Tak přispívá každý, kdo v obci má nějakou nemovitost. Víme, že určitá část lidí, hádám, že to bude klidně 20 %, tedy cca 200 lidí, v obci velkou část roku nebo i celoročně bydlí, ale nejsou tu trvale hlášení. Ti obci z RUD nepřinášejí těch 14.282 Kč na osobu, ale nulu. Ale konzumují svoz odpadu (a platí za 1 osobu na dům), konzumují dotovanou kanalizaci, užívají cesty, veřejné osvětlení a další služby obce. Pokud by tu těch 200 lidí přihlášeno bylo, dostala by obec 2.856.400,- Kč ročně navíc.

Příjem obce z daně z nemovitosti činil za rok 2.021 979.466,- Kč. Zvýšením daně z nemovitosti na koeficient 3 tedy obec získá ročně zhruba 2 miliony korun navíc. Věřím, že se nám podaří nějakou dotací tu částku znásobit a vložit užitečným způsobem do služeb a rozvoje obce.

Podotýkám, že kanalizace nebo chodníky nepochybně významně zvýšily i hodnotu nemovitostí v naší obci a to jistě mnohem víc, než kolik dělá zvýšení daně z nemovitosti.

Myslím, že každý, kdo v Nové Vsi bydlí nebo tu má nemovitost, tak by se měl cítit jako součást obce a měl by chápat, že od obce nelze jen brát, ale také do ní musíme něco vložit.

 

Martin Exner, 2. května 2022

Prominutí pokuty a úroku z prodlení u daní

Daň z nemovitých věcí  – promíjí se pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.  

Uvedený GP nemá vliv na lhůty stanovené v zákoně o dani z nemovitých věcí, např. spoluvlastnický podíl lze přiznat pouze v zákonné lhůtě do 31. 1., v tomto případě nedochází k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Vzhledem k epidemiologické situaci a omezenému provozu finančních úřadů doporučujeme poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nebudou podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na spoluvlastnický podíl na nemovitosti, a potřebují pomoc při vyplnění daňového přiznání, aby svou návštěvu na finančním úřadě odložili, případně kontaktovali správce daně telefonicky.

Informační linka Územního pracoviště v Mělníce:             
315 639 760  a  315 639 763

Územní pracoviště v Neratovicích:
315 639 862

Územní pracoviště v Kralupech n. V.:
315 728 360

Daň silniční – promíjí se pokuta podle § 250 odst. 1 za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021

Promíjí se úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok váže, nejpozději dne 1. 4. 2021

Prominutím úroku z prodlení vznikne možnost zaplatit bez sankce daň silniční do 1. 4. 2021 všem daňovým subjektům a do 16. 8. 2021 pouze těm daňovým subjektům, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19 a s povinností podat oznámení v intencích rozhodnutí uveřejněném ve FZ 38/2020. Příslušné nedoplatky nebudou vymáhány.

 

Generální pardon č. 10 (Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události) byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3/2021, který byl vydán dne 7. ledna 2021:

Finanční zpravodaj 2021 č 3

 

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2020

Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně všichni poplatníci, u nichž došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna vlastníka nemovitých věcí, změna výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití nemovitých věcí, změna druhu pozemku nebo jeho výměry po provedené revizi katastru nemovitostí).

Daňové přiznání je třeba podat na územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj v termínu nejpozději do 31. ledna 2020.

Za pozdní podání daňového přiznání bude ukládána pokuta ve smyslu § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky – datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz.

Dílčí a zkrácené dodatečné daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období, pokud nepřesáhne částku 5 000 Kč. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období, u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu pak do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Od zdaňovacího období roku 2016 se mohou poplatníci přihlásit k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do termínu pro podání přiznání. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo.

Od zdaňovacího období roku 2017 se mohou poplatníci (fyzické osoby, které nejsou přihlášeny k placení prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku) přihlásit k nové službě – zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, a to nejpozději do 15. března 2020. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638.

V případě nejasností se prosím informujte na Územním pracovišti v Kralupech nad Vltavou buď osobně v úřední dny – pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., nebo v každý pracovní den na telefonních číslech 315728360, 315728361, 315728363 a 315728365.

Ivana Ondřichová

vedoucí oddělení

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4

Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 502, 278 01 Kralupy nad Vltavou