Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Nová Ves

Kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: michal.hinda@sms-sluzby.cz, tel. +420 734 180 507

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.novaves@centrum.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Letní bazar

dětského oblečení, bot, hraček, knih a sportu

Nová Ves u Mělníka, sál obecního úřadu č. p. 154

ČTVRTEK 18. června 18 – 21 hodin
PÁTEK 19. června 15 – 18 hodin

Zájemci o prodej kontaktujte Bohdanu Tobiáškovou
tel. 606 735 895
e-mail bohdana.tobiaskova@nova-ves.cz

Přijďte se také podívat na novinky od CHARIVARI CHIC (sukně, čepice, nákrčníky…)

Pronájem nebytových prostor v Nových Ouholicích

Obec Nová Ves

v souladu s ust. Zákona o obcích č.128/2000 Sb. §39 v platném znění

zveřejňuje záměr

obce pronajmout nebytové prostory (prostory sloužící k podnikání) v domě č.p. 43, který je součástí pozemku stp.č. 92 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Nové Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník o podlahové ploše 58 m2 – 3 místnosti s WC a skladem za měsíční nájemné minimálně 2.600,-Kč. Obec preferuje pronájem prostor pro účely provozování služeb holičství, kadeřnictví, pedikůry a manikůry nebo jiných podobných služeb pro občany obce.

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.

Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, který se zaváže uvést co nejdříve provozovnu služeb do provozu a nabídne alespoň minimální měsíční nájemné a současně splní další podmínky dle tohoto záměru. Obec si v případě zájmu více zájemců vyhrazuje právo v případě více zájemců vyhodnotit potřebnost druhu poskytovaných služeb a přihlédnout k tomu v rozhodování, komu budou prostory pronajaty.

Zájemci podají nabídku formou podepsaného návrhu nájemní smlouvy, v němž vyplní své identifikační údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, příp. doručovací adresu, IČ, telefon, příp. e-mail, bankovní spojení), částku nabízeného měsíčního nájemného, a smlouvu podepíší.
Nepodepsané smlouvy nebo smlouvy bez vyplněné částky nájemného nebudou považovány za platnou nabídku. Podpisem návrhu nájemní smlouvy ze strany zájemce nevzniká mezi obcí a zájemcem žádný právní vztah ani jakýkoliv závazek ze strany obce se zájemcem nájemní smlouvu uzavřít.

Společně s podepsaným návrhem nájemní smlouvy musí zájemce předložit:

 • kopii dokladu o oprávnění zájemce k výkonu podnikatelské činnosti k naplnění účelu nájmu (provozování hostinské činnosti) – kopii živnostenského oprávnění a kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zájemce zapsán)
 • čestné prohlášení zájemce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti či podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku a že nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky ani závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění
 • údaje o dosavadní činnosti zájemce související s účelem nájmu (praxe, zkušenosti a reference).

Zájemci podají nabídky (podepsaný návrh nájemní smlouvy a shora uvedené doklady) na Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52, v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka na nájem nebytových prostor Nové Ouholice 43“.

Bližší informace lze získat v úřední dny na Obecním úřadě Nová Ves.
Prohlídka nebytových prostor pro zájemce je možná po předchozí dohodě.
Průkaz energetické náročnosti budovy je pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Ves.

Obec informuje zájemce, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Nová Ves (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl zájemce ve své nabídce, a to za účelem výběru nájemce nebytových prostor uvedených v tomto záměru a jednání o uzavření nájemní smlouvy. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce a místostarostky obce a příp. externího zpracovatele určeného k přípravě nájemní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou obcí zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem (u zájemce, s nímž bude nájemní smlouva uzavřena), nebo do doby uzavření nájemní smlouvy (u zájemcem, s nímž nájemní smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u obce, nemůže být zničen), které pro obec vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout o nájmu nebytových prostor.

Pronájem restaurace U hasiče

Obec Nová Ves zveřejňuje záměr

PRONAJMOUT

nebytové prostory (prostory sloužící podnikání – provozování restaurace U hasiče) nacházející se v přízemí (prvním nadzemním podlaží) budovy č.p. 57, která je součástí pozemku stp.č. 81 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Staré Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník, včetně vybavení a zařízení nebytových prostor a předzahrádky na pozemku p.č. 560 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Staré Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník.

Podlahová plocha nebytových prostor: 185,4 m2

Minimální výše nájemného: 5.550,- Kč měsíčně

Účel nájmu: provozování pohostinství a s tím spojených služeb pro veřejnost

Doba nájmu: od 1.7.2020 (nebo podle dohody) na dobu neurčitou

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.
Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, který se zaváže co nejdříve uvést restauraci do provozu a nabídne alespoň minimální měsíční nájemné a současně splní další podmínky dle tohoto záměru.

Očkování psů

V sobotu dne 4. července 2020 proběhne povinné očkování psů starších 6 měsíců proti vzteklině.

Poplatek 100 Kč, očkovací průkaz s sebou.

Pes musí být čipovaný! V případě dočipování poplatek 400,- Kč.

 • Nová Ves  – 9:00 hod
 • Nové Ouholice – 10:00 hod
 • Staré Ouholice – 10:30 hod
 • Vepřek –  11:00 hod

MVDr. Jaroslav Podrábský
tel. 602 241 420

Miřejovická olympiáda

Letos o trochu později, ale přece:

V neděli 14. 6. od 16 hodin na dětském hřišti v Miřejovicích opět zaplane Miřejovický olympijský oheň.

Celé odpoledne věnujeme dnes už klasickým, ale i novým disciplínám. Přijďte si se svými dětmi zasoutěžit, podpořit je v jejich snahách a aktivně si užít společný čas. Pomozte svým dětem vydělat si Miřejovické koruny, za které si pak v našem obchůdku mohou zakoupit drobné nebo i hodnotnější zboží.

Po ukončení olympiády si můžeme opéct buřty, zahrát petanque, společně posedět…
V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší.

Za MK Miřejovice Dana Burianová

Prosím všechny, kteří by rádi pomohli s organizací olympiády, aby mě kontaktovali na tel.: 732 954 232.

Novoveský sekáč

V sobotu 13. června v 8:30 hod. se usuteční

5. ROČNÍK SOUTĚŽE O TITUL   „NOVOVESKÝ SEKÁČ“

Nově mezi Starými a Novými Ouholicemi u křižovatky „Lípa“ u Aleškovy vily.

 

Soutěžní kategorie: Ženy, muži (bez rozdílu věku).

Sportovní náčiní: Kompletní ruční kosa (tj. kosiště, kosa, krbík), pokud možno vlastní, půjde i zapůjčit na místě.

Ústroj: Pevné boty, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy + „protikoronová“ rouška. K dispozici bude desinfekce.

Ceny: První 3 místa obdrží diplomy + předměty a nástroje do domácnosti.

Přijďte si zasoutěžit, protáhnout tělo, zafandit nebo alespoň si to zkusit – nevíte, kdy se Vám taková dovednost může hodit.

Zvou pořadatelé:

Spolek seniorů Nová Ves
a Maraton klub Miřejovice, z. s.

Bezúročná půjčka středočeským živnostníkům

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU.

Bezúročná půjčka pro živnostníky

Oprava silnice I/16 v úseku Velvary-Chržín, 5. etapa

Ředitelství silnic a dálnic bude provádět souvislou údržbu asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) na silni I/16 v úseku Velvary v km 33,55 – Chržín v km 38,6. Celková délka řešeného úseku je 5045 m na silnici I/16 + cca 585 m, přičemž postup údržby je rozdělen do 5 etap.

V pondělí dne 8. 6. 2020 započne rekonstrukce první části v délce 1300 m a to v rámci plánované 5. etapy, která začíná před obcí Chržín v km 38,6 (ve směru na Velvary), pokračuje přes křížení silnice I/16 se silnicí Chržín-Uhy a končí v km 37,3. Plánované ukončení této fáze je konec června 2020.

Jelikož je v předmětném úseku hodnota intenzity dopravy téměř 11 tis. vozidel denně, téměř ¼ tvoří nákladní vozidla, lze v těchto místech očekávat nárazově tvorbu kolon a řidiči by tak měli počítat s určitým zdržením v tomto místě.

Souvislá údržba celého úseku nebude zahrnovat pouze údržbu asfaltových vrstev, ale její součásti je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude kompletně vyměněno a budou doplněny chybějící značky. Velkoplošné dopravní znační bude rovněž kompletně vyměněno.

Dále bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení dle současně platných TP (silniční ocelová svodidla, která jsou místy deformovaná). Pro zvýšení bezpečnosti na silnici I/16 bude provedena výměna kolmých betonových čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za dlážděná šikmá čela. Součástí akce je rovněž kácení náletové zeleně v silničních příkopech a případně v těsné blízkosti PHS, tak aby mohla být zajištěna případná výměna poškozených částí zpevněných příkopů a běžná údržba v dalším období.

Součástí akce není oprava mostních objektů a protihlukových stěn, pouze výměna obrusné vrstvy vozovky a obnova elastických mostních závěrů, respektive případné doplnění chybějících výplní PHS. Součástí akce nejsou přeložky inženýrských sítí.

Realizace souvislé údržby bude prováděna na silnici I/16 po polovinách a v provozu. V pracovním místě (podélná uzávěra max. 300m) zůstane vždy jeden jízdní pruh volný. Organizace provozu bude před a v pracovním úseku upravena SDZ+VDZ a samotný provoz bude řízen kyvadlově světelnými signály. Instalace SDZ+VDZ bude osazena před samotným zahájením prací.