Územní plán

obce Nová Ves – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Icon
Územní plán - zábory půdního fondu
Icon
Územní plán - širší vztahy
Icon
Územní plán - koordinační výkres
Icon
Územní plán - veřejně prospěšné stavby
Icon
Územní plán - hlavní výkres
Icon
Územní plán - výrok
Icon
Územní plán - základní členění
Icon
Územní plán - odůvodnění - civilní obrana
Icon
Územní plán - odůvodnění

   

   

  Doporučení pro čerpací stanice tlakové kanalizace

  Vážení uživatelé, pro bezporuchový provoz DČS čerpané do řadu tlakové kanalizace je nutno dodržovat doporučení dodavatele technologie aqspol.cz

  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ ČERPADLA A JÍMKY

  Takto je to správně:
  Čerpaná kapalina – biologicky znečištěná odpadní voda bez abrazivních nebo agresívních přimísenin. Voda může obsahovat vláknité přimíseniny a měkký potravinářský odpad.

  Co ovlivňuje životnost DČS:

  • Kapalina se stává velice agresivní zejména při používání přípravků na odstranění vodního kamene nebo jiných čistících prostředků.
  • Životnost čerpadla výrazně ovlivňuje i odčerpávání bazénové vody obsahující chlóry a případně soli.
  • Kanalizační systém musí být řádně odvětrán, nebo je nutné odvětrat jímku z důvodu snížení rizika porušení pláště čerpadla.
  • Čerpadlo smí pracovat jen v nevýbušném prostředí.
  • Čerpadlo nesmí běžet na sucho.

  Co do kanalizace nepatří:

  • Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry, tkaničky a jiné části oblečení
  • Barvy, ředidla, louhy, agresivní chemikálie
  • Nadměrné množství tuků
  • Dlouhé vlasy
  • Písky, kameny, hlína, klacky, listí
  • Voda z vytírání, pokud obsahuje abrazivní přimíseniny – písky atd.
  • Špatně rozpustitelný toaletní papír (vytváří krustu na povrchu kapaliny v jímce)

  Doporučujeme uživatelům DČS 1x za 14 dní provést vizuální kontrolu stanice. V případě nálezu potíží neváhejte kontaktovat
  servis tlakových přípojek:
  Pracovní dny – tel. 416 857 071
  Víkendy – tel. 724 719 298, 776 001 806

  Dovolte upozornit, že pokud servisní technik vyhodnotí poruchu, nebo poškození DČS vlivem nesprávného provozování uživatelem, lze škodu účtovat uživateli, tedy majiteli nemovitosti, který je uveden na smlouvě o připojení na kanalizaci obce Nová Ves.

  BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

  2021 Sčítání lidu, domů a bytů

  Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021

  Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

  Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021

  Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
  Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

  Koho se sčítání týká

  Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

  Kontaktní místa

  Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

  Ochrana dat

  Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
  Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

  Zastupitelstvo

  Nová Ves erb

  Zasedání zastupitelstva

  Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat v pondělí 12. dubna 2021 od 17 hodin v sále Obecního úřadu Nivá Ves.

  (Zasedání proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními.)

  Zápis do mateřské školy

  Mateřská škola

  ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

  proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021.

  Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

  Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis distančním způsobem, bez osobní přítomnosti dětí.

  PODÁNÍ ŽÁDOSTI

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou ( rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v nezbytně nutném případě! Předem si domluvte termín pro individuální podání přihlášky. Vždy je třeba dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření!

  Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  * pečlivě vyplněná “Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání”, ke stažení na stránkách mateřské školy. Lišta: Organizace kapitola: Formuláře ke stažení

  * doložení řádného očkování dítěte

  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

  * rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

   

  Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

   

  KRITÉRIA

  1.

  Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
  2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2021.
  3.

  Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2021.

  4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

  Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

  Všechny potřebné dokumenty dodejte do mateřské školy v termínu od 2.5. do 16.5.2021 / viz. pokyny výše /.

  V případě nejasností či jiných komplikací volejte včas na telefon 602 468 884.

   

  Martina Srncová Nová Ves 1.4.2021

  MŠ Nová Ves

  Novoveská keškovaná

  Přichází jaro, všichni bychom rádi byli venku, ale současná situace nás drží v blízkosti našich domovů. A díky tomu se zrodil nápad vytvořit tuto hru. Ve všech částech obce je poschováváno celkem 12 kešek. Všechny z venku vypadají stejně, jsou to žlutá plastová vajíčka z kindervajíček. Každé z nich ukrývá jinou část obrázku. Většina kešek je umístěna při zemi, aby je mohli hledat i ti nejmenší, ostatní jsou cca do výšky očí dospělých. Žádná z kešek není na nebezpečném místě.

  Takže pokud máte chuť si zahrát, vezměte si s sebou tužku, seznam nápověd, kde hledat a následující tabulku, do které si budete při svém putování části obrázku překreslovat. Na každé části obrázku bude z rubu napsaná souřadnice v tabulce, kam patří. Až si obrázek překreslíte, vraťte ho prosím zpět a kešku ukryjte na její původní místo.

  A kdo má soutěživého ducha, může poslat fotku svého kompletního obrázku na zpravodaj@nova-ves.cz nebo poslat soukromou zprávu na FB obce. Prvních 5 úspěšných lovců kešek odměníme.

   

  Kde a jak kešky hledat?

  Ke každé kešce uvádím obec, kde se nachází a GPS souřadnice blízkého místa (dle mapy.cz), keška se nachází v okruhu cca 5m. Pro větší dobrodruhy, kteří chtějí ještě víc pátrat sami, je určen popis místa, kde hledat.

    Nová Ves  

  1.

  U hřiště u školky. Atrakce tě chvíli zajímat nemusí. 50.3083558N, 14.3104394E
  2. Přejdi přes můstek přes potok a vydej se po cestě směrem na Sazenou. Až mineš posed, začni koukat, kde co lítá. 50.3107882N, 14.3050994E
  3. Vydej se směrem na Škarechov, přejdi most přes dálnici a až budeš stoupat po asfaltové cestě do kopce, hledej po levé straně samostatně stojící strom s nízkým kmenem a šedavou kůrou. Proti němu přes cestu jsou v křoví kameny a kusy betonu, kde najdeš, co hledáš. 50.3225283N, 14.3140201E
    Nové Ouholice  
  4. Od parkoviště u nádraží se vydej po červené a zelené turistické značce až k rozcestníku Nad Novými Ouholicemi, odtud pokračuj po cestě k vyhlídce, projdeš kolem vysílače a za ním, až už budeš blízko vyhlídky, hledej po pravé ruce akát, u kterého roste bezinka a pod ním fialky. U tohoto stromu najdeš, co hledáš. 50.3032147N, 14.3132948E
  5. Od parkoviště projdi podchodem na nástupiště vlaku směr Děčín. Až vyběhneš schody, začni pátrat kolem sebe. 50.3027106N, 14.3172066E
    Vepřek  
  6. U zvonice najdi uříznuté a znovu obrostlé stromy a u nich hledej. 50.3056493N, 14.3212943E
  7. Od ČOV se vydej po červené značce směr Mlčechvosty, dojdeš k řece, chvíli půjdeš podél ní a až se dostaneš do míst, kde máš po levé ruce zeď od železniční trati, hledej na pravé straně zábradlí. V jeho okolí je keška. 50.3117464N, 14.3292705E
  8. Až přijdeš k soutoku Bakovského potoka s Vltavou, rozhlédni se kolem sebe a hledej u polovyvráceného stromu. 50.3087467N, 14.3261608E
    Staré Ouholice  
  9. Na louce za vsí u Vltavy leží starý spadlý strom. Pořádně to kolem něj prohledej. 50.2913694N, 14.3263177E
  10. Podél Vltavy dojdi k hrázi mezi dvěma tůněmi. Při odbočování na hráz měj oči otevřené. 50.2956749N, 14.3246847E
    Miřejovice  
  11. Když přijdeš do Miřejovic od Nelahozevsi, podejdi most a kousek za ním hledej strom, na kterém jsou 2 modré turistické značky. U něj najdeš kešku. 50.2808625N, 14.3165774E
  12. Hledej mezi kameny v blízkosti informační cedule o obci Miřejovice. 50.2818346N, 14.3191502E