Pozice šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje

Výběrové řízení na pozici

šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje

PRODLOUŽENO

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
šéfredaktor / šéfredaktorka Kralupského zpravodaje.

místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Požadavky:

 • Bezúhonnost,
 • vzdělání minimálně VoŠ, obor žurnalistika, a nebo osobní zkušenost s redakční prací: základní schopnost řízení procesu vydávání zpravodaje, zkušenost s možností optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce (nutné doložit kontaktní údaje pro reference prokazující alespoň část z výše uvedeného).

Předpoklady:

 • schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě)
 • znalost místních poměrů (výhodou),
 • nezávislost na politické reprezentaci,
 • časová flexibilita,
 • schopnost korektury vlastního i jiného písemného projevu,
 • zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje,
 • koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi a promyšleně nastavovat profilová témata),
 • dobrá schopnost komunikace s redakcí / redakční radou,
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost komunikace s veřejností,
 • odpovídající znalost práce na PC – práce s textovým editorem, tabulkami, sociálními sítěmi a weby,
 • odpovídající fotografické dovednosti,
 • zkušenosti s komunikací s veřejností,
 • řidičské oprávnění skupiny „B.“

Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída: 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

lhůta pro podání přihlášek: do 31.08.2021.

místo a způsob podání přihlášek:

 • osobně do podatelny MěÚ
 • písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc., Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského zpravodaje – NEOTVÍRAT!“

V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Přihláška musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu,
 6. datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:

 1. motivační dopis,
 2. profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
 4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. koncepce strategie fungování a rozvoje Kralupského zpravodaje, rozsah max. 3 str. formátu A4.

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte personalistu Bc. Terezu Pulcovou na tel. 315 739 890, mobil: 777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 31.08.2021, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. Následně tajemník MěÚ rozhodne o výběru uchazeče. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.

V Kralupech nad Vltavou 22. 06. 2021

Prodlouženo dne 28. 07. 2021

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Mgr. Kamil Hainc, v. r.

tajemník MěÚ

PDF: VŘ_šéfredaktor_2021- prodlouženo

Pracovní místo úředníka územně samosprávního celku

Nová Ves erb

Starosta Obce Nová Ves v souladu s § 6 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků v platném znění,

vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávního celku

na úseku rozpočet organizace, evidence obyvatel, správy majetku.

místo výkonu práce:

Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

pracovní poměr na dobu:

neurčitou

předpokládaný termín nástupu:

1. 5. 2021

platové zařazení:

9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

pracovní úvazek:

40 hodin týdně – tj. úvazek 1,00

charakteristika vykonávané práce:

rozpočet organizace, vidimace a legalizace úředních listin, výkon agendy na úseku evidence obyvatel, vykonávání odborných činností na úseku zajišťování voleb a referend, zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správu CZECHPOINT, zajišťování pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti, správa a inventarizace majetku, nižší účetní práce, pořizování zápisů z jednání územního samosprávného celku, vedení registru smluv a objednávek, administrace a výběr vodného, stočného, poplatků za psy, za zábor veřejného prostranství a jiných poplatků, spisová služba, archivace a skartace písemností, bytové a nebytové hospodářství, zpracování právních předpisů a směrnic obce, poskytování informací podle zákona č. 106/1999, další práce na obecním úřadu dle pokynů starosty.

Další požadavky:

vzdělání:

úplné střední s maturitní zkouškou

úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další požadavky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Předpoklady:

 • uživatelská znalost PC – MS Office – WORD, EXCEL, Internet, Outlook, spisové služby, zápis údajů do registru
 • dobré komunikační schopnosti,
 • flexibilita,
 • spolehlivost,
 • praxe ve veřejné správě a osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
 • znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum podání přihlášky a podpis zájemce (uvedení platného telefonického kontaktu a emailové adresy nutné ke sjednání osobního pohovoru)

K přihlášce zájemce dále připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti

Lhůta pro podání přihlášek: Do 10. 3. 2020

Místo a způsob podání přihlášky: Písemně

Přihlášku možno podat osobně na Obecním úřadě Nová Ves popřípadě zaslat poštou na adresu Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves. Přihláška se podává v zalepené obálce, kde v levém rohu nahoře bude uvedeno: Veřejná výzva.

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 727 934 792.

V Nové Vsi dne 10. 2. 2020

 

Pdf ke stažení: Výzva na obsazení místa úředníka

Nabídka zaměstnání

AGRO KMÍNEK Miřejovice

Pro čistící stanici osiv přijmeme laborantku pro provádění rozborů čistoty osiv

a dva strojníky jako obsluhu čističek osiv.

Místo výkonu práce Miřejovice.
Nástup možný ihned.

Telefon
602 120 117,
734 448 113.