Pracovní místo úředníka územně samosprávního celku

Nová Ves erb

Starosta Obce Nová Ves v souladu s § 6 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků v platném znění,

vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa úředníka územně samosprávního celku

na úseku rozpočet organizace, evidence obyvatel, správy majetku.

místo výkonu práce:

Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

pracovní poměr na dobu:

neurčitou

předpokládaný termín nástupu:

1. 5. 2021

platové zařazení:

9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

pracovní úvazek:

40 hodin týdně – tj. úvazek 1,00

charakteristika vykonávané práce:

rozpočet organizace, vidimace a legalizace úředních listin, výkon agendy na úseku evidence obyvatel, vykonávání odborných činností na úseku zajišťování voleb a referend, zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správu CZECHPOINT, zajišťování pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti, správa a inventarizace majetku, nižší účetní práce, pořizování zápisů z jednání územního samosprávného celku, vedení registru smluv a objednávek, administrace a výběr vodného, stočného, poplatků za psy, za zábor veřejného prostranství a jiných poplatků, spisová služba, archivace a skartace písemností, bytové a nebytové hospodářství, zpracování právních předpisů a směrnic obce, poskytování informací podle zákona č. 106/1999, další práce na obecním úřadu dle pokynů starosty.

Další požadavky:

vzdělání:

úplné střední s maturitní zkouškou

úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další požadavky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Předpoklady:

 • uživatelská znalost PC – MS Office – WORD, EXCEL, Internet, Outlook, spisové služby, zápis údajů do registru
 • dobré komunikační schopnosti,
 • flexibilita,
 • spolehlivost,
 • praxe ve veřejné správě a osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
 • znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum podání přihlášky a podpis zájemce (uvedení platného telefonického kontaktu a emailové adresy nutné ke sjednání osobního pohovoru)

K přihlášce zájemce dále připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti

Lhůta pro podání přihlášek: Do 10. 3. 2020

Místo a způsob podání přihlášky: Písemně

Přihlášku možno podat osobně na Obecním úřadě Nová Ves popřípadě zaslat poštou na adresu Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves. Přihláška se podává v zalepené obálce, kde v levém rohu nahoře bude uvedeno: Veřejná výzva.

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 727 934 792.

V Nové Vsi dne 10. 2. 2020

 

Pdf ke stažení: Výzva na obsazení místa úředníka

Obecní úřad

Od pondělí 26. 10. 2020 do odvolání budou úřední hodiny následující:
pondělí od 7 do 12 hodin
a středa od 12:30 do 17:30 hodin.
 
Úřad navštěvujte jen v nutném případě a dodržujte, prosím, hygienická opatření. V ostatní časy komunikujte telefonicky nebo elektronicky. Děkujeme za pochopení.
Důvodem této úpravy je vládní nařízení na omezení otevírací doby úřadu na max. 5 hodin 2x týdně.

Informace k provozu Obecního úřadu

Úřad zůstává pro občany otevřen ve stávajících úředních hodinách.

S ohledem na současnou situaci (vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru) Vás však prosíme, abyste pečlivě zvažovali své osobní návštěvy a omezili je pouze na nezbytné. Využívejte především telefonickou a elektronickou komunikaci.

Platby poplatků lze provádět přes účet, známky na popelnice Vám můžeme doručit do schránek.

O postupu při podpisech smluv o připojení ke kanalizaci Vás budeme včas informovat.