Štědrodenní setkání u zvoničky 2018

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Štědrodenní
setkání
u zvoničky

v pondělí 24. prosince od 14 hodin
na novoveské návsi
koledy v podání Vocal bandu Markéty Aptové
čaj, svařák a cukroví
od 15:00 do 16:30 rozdávání Betlémského světla
v kostele ve Vepřku

Výlet turistického klubu – PRAHA

Novoveský turistický klub KudyKam
srdečně všechny zve na

Jubilejní 10. výšlap – do Prahy

V neděli 9. prosince 9:19 vlakem
z Nových Ouholic na Nádraží Podbaba

Tramvají dojedeme do Chotkových sadů a potom už pěšky na Pražský hrad, Novým Světem k Loretě a dál tajemnými a romantickými kouty Prahy až k Betlémské kapli. Odjezd je z Masarykova nádraží.
Pěší trasa bude mít kolem 7 km.
Těšíme se na viděnou!

https://mapy.cz/s/3dC9y/

Mikuláš

Dne 5. 12 .2018 od 17.00 hodin bude tradičně chodit obcí průvod Čerta a Mikuláše.


Pokud máte zájem, aby Vás navštívili doma, a nejste dosud domluvení, kontaktujte Mikuláše na telefonu 727 807 801, rádi se zastaví a pozdraví s Vašimi dětmi.

J. Bečvář

ZMĚNA ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ

Vážení občané,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně způsobu svozu odpadů v naší obci. Ke změně je nutno přistoupit z důvodů zpřísňování zákonných předpisů, ale zejména z důvodu finanční i ekologické efektivnosti. Odpad, který je jako surovinu možné dále využít a vzniká na území obce, končí často v popelnicích na směsný komunální odpad. Tento systém je drahý, neefektivní a neekologický.

JAK bude nový systém vypadat?

Každá domácnost, která projeví zájem, dostane zdarma do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad. Nebude tedy nutné s tříděným odpadem chodit desítky metrů ke kontejnerům na sběrných místech, ale bude Vám svážen přímo od domu.
Frekvence svozu jednotlivých nádob bude pro papír a plast – 1 x 28 dní a pro bioodpad pak 1 x 14 dní v letní sezóně a 1 x 28 dní v zimě. Dojde také k úpravě svozu směsného komunálního odpadu z 1 x 7 dní na 1 x 14 dní. Pochopitelně si tuto informaci nemusíte pamatovat. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový den.

JAKÉ jsou hlavní výhody pro občany?

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu. Každá domácnost má nádoby na tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné s odpady nikam chodit. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, kterou představují stovky tun směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky.

PROČ je tento systém výhodný také pro obec?

Převážná část měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Čím více obec vytřídí, tím více dostane zaplaceno. Zároveň se o vytříděné množství odpadu sníží počet draze placených tun směsného komunálního odpadu. Už v současnosti obec na poplatcích vybere od občanů jen zhruba polovinu nákladů na likvidaci odpadů, druhou polovinu platí obec z obecního rozpočtu. Pokud se do třídění odpadů zapojí většina občanů, náklady poklesnou a obec bude moci ušetřené peníze využít účelněji, třeba na opravu místních komunikací.

JAK A KDY to bude?

Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít fungovat od ledna 2019. Nádoby na tříděný odpad by měla obec obdržet do konce roku. Poté, na základě vyplněné objednávky (postačí jedna objednávka na domácnost), bude možné si nádoby odebrat nebo na základě dohody obec zajistí rozvoz přímo do domu. Objednávkový formulář tvoří přílohu tohoto letáku. Najdete ho také na webových stránkách obce nebo je možné si ho fyzicky vyzvednout na obecním úřadě. Objednávkový formulář doručte poštou nebo osobně na obecní úřad. Objednávkový formulář je možné vyplnit také elektronicky na webových stránkách www.nova-ves.cz. POZOR! Obec má z dotace 300 ks popelnic na bioodpad, 300 ks na plast, a 300 ks na papír. Po jejich rozdání občanům bude možné do systému třídění odpadů vstoupit, ale občané si již uhradí popelnice sami. Proto neváhejte s objednávkou. První vývoz bude ještě upřesněn po dohodě se svozovou společností, která v Nové Vsi odpad sváží.

KDO bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?

Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné náklady! Obec získala dotaci na nákup nádob na tříděné odpady z Operačního programu Životního prostředí, tedy z financí Evropské unie. Obec hradí ze svých prostředků pouze 15% celkových nákladů na pořízení všech nádob. Věříme, že drtivá většina z vás využije možnosti bezplatné zápůjčky popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti.
Detaily o zavedení tohoto nového systému nakládání s komunálním odpadem se můžete dozvědět na diskuzní ekologicko-popelářskébesedě, která se bude konat 7. prosince 2018 od 18:00 v sále obecního úřadu v Nové Vsi. Na závěr besedy proběhne i veřejná rozprava s občany, kde se Vám budeme snažit zodpovědět případné dotazy.
Průběžné informace najdete i na webových stránkách obce.

Martin Exner, starosta
V Nové Vsi 9. 11. 2018

 

Leták včetně OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE k vytištění:

 

Novoveský advent 2018

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Novoveský Advent

v sobotu 1. prosince
v areálu mateřské školy

od 15:00 adventní a vánoční dílny
šití, dekorace, perníčky, proutí
od 16:30 vánoční koncert
VOCAL BAND Markéty Aptové
od 17:00 vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
kolem 18:00 rozsvěcení stromečku

občerstvení, řemeslné stánky

EKOLOGICKO-POPELÁŘSKÁ BESEDA

 

Obec Nová Ves srdečně zve všechny občany na

EKOLOGICKO-POPELÁŘSKOU BESEDU

v pátek 7. prosince 2018 v 18:00
v sále obecního úřadu v Nové Vsi

Máte spoustu otázek k novému systému svozu odpadu?

Jaké jsou výhody nového systému?

Proč se obec rozhodla pro změnu?

Jaké důsledky to bude mít pro mě jako pro občana?

Odpovědi na tyto a spousty jiných otázek spojených s novým systémem svozu odpadu se dozvíte na „ekologicko-popelářské“ besedě.

Poslední svoz BIOODPADU – vrácení biopopelnic

Ve středu 21. listopadu proběhne poslední letošní svoz BIOODPADU

Biopopelnice se budou z důvodu nového systému svozu odpadů vracet. Proto do nich již po tomto datu nic nevhazujte a nechte je před brankami, pracovníci technických služeb je budou od následujícího dne, tj. od čtvrtka 22. listopadu, odvážet.

Pokud biopopelnici nemůžete k odvozu připravit, případně tento termín nedodržíte, odevzdejte ji, prosím, do konce listopadu 2018 na obecním úřadě.

Beseda s paní Darinou Vymětalíkovou

Senioři: zveme sousedy

15. listopadu od 16:30 hod. v sále OÚ na besedu se sportovní redaktorkou, přímou účastnicí zimních olympijských her 2018 v korejském Pchjongčchangu, paní Darinou Vymětalíkovou

Kouzelný podvečer s lampionovým průvodem

Obec Nová Ves srdečně zve všechny občany na

Kouzelný podvečer

v pátek 16. listopadu 2018
v sále obecního úřadu

16:30 vystoupení kouzelnice AGNES ADONIS
17:30 halloweenské disco – masky vítány
18:30 lampionový průvod obcí na náves

vstup zdarma