BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

2021 Sčítání lidu, domů a bytů

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Zastupitelstvo

Nová Ves erb

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat v pondělí 12. dubna 2021 od 17 hodin v sále Obecního úřadu Nivá Ves.

(Zasedání proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními.)

Zápis do mateřské školy

Mateřská škola

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis distančním způsobem, bez osobní přítomnosti dětí.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou ( rozhodující je datum podání na poštu),
4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v nezbytně nutném případě! Předem si domluvte termín pro individuální podání přihlášky. Vždy je třeba dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření!

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

* pečlivě vyplněná “Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání”, ke stažení na stránkách mateřské školy. Lišta: Organizace kapitola: Formuláře ke stažení

* doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

* rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

 

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

KRITÉRIA

1.

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2021.
3.

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2021.

4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Všechny potřebné dokumenty dodejte do mateřské školy v termínu od 2.5. do 16.5.2021 / viz. pokyny výše /.

V případě nejasností či jiných komplikací volejte včas na telefon 602 468 884.

 

Martina Srncová Nová Ves 1.4.2021

MŠ Nová Ves

Novoveská keškovaná

Přichází jaro, všichni bychom rádi byli venku, ale současná situace nás drží v blízkosti našich domovů. A díky tomu se zrodil nápad vytvořit tuto hru. Ve všech částech obce je poschováváno celkem 12 kešek. Všechny z venku vypadají stejně, jsou to žlutá plastová vajíčka z kindervajíček. Každé z nich ukrývá jinou část obrázku. Většina kešek je umístěna při zemi, aby je mohli hledat i ti nejmenší, ostatní jsou cca do výšky očí dospělých. Žádná z kešek není na nebezpečném místě.

Takže pokud máte chuť si zahrát, vezměte si s sebou tužku, seznam nápověd, kde hledat a následující tabulku, do které si budete při svém putování části obrázku překreslovat. Na každé části obrázku bude z rubu napsaná souřadnice v tabulce, kam patří. Až si obrázek překreslíte, vraťte ho prosím zpět a kešku ukryjte na její původní místo.

A kdo má soutěživého ducha, může poslat fotku svého kompletního obrázku na zpravodaj@nova-ves.cz nebo poslat soukromou zprávu na FB obce. Prvních 5 úspěšných lovců kešek odměníme.

 

Kde a jak kešky hledat?

Ke každé kešce uvádím obec, kde se nachází a GPS souřadnice blízkého místa (dle mapy.cz), keška se nachází v okruhu cca 5m. Pro větší dobrodruhy, kteří chtějí ještě víc pátrat sami, je určen popis místa, kde hledat.

  Nová Ves  

1.

U hřiště u školky. Atrakce tě chvíli zajímat nemusí. 50.3083558N, 14.3104394E
2. Přejdi přes můstek přes potok a vydej se po cestě směrem na Sazenou. Až mineš posed, začni koukat, kde co lítá. 50.3107882N, 14.3050994E
3. Vydej se směrem na Škarechov, přejdi most přes dálnici a až budeš stoupat po asfaltové cestě do kopce, hledej po levé straně samostatně stojící strom s nízkým kmenem a šedavou kůrou. Proti němu přes cestu jsou v křoví kameny a kusy betonu, kde najdeš, co hledáš. 50.3225283N, 14.3140201E
  Nové Ouholice  
4. Od parkoviště u nádraží se vydej po červené a zelené turistické značce až k rozcestníku Nad Novými Ouholicemi, odtud pokračuj po cestě k vyhlídce, projdeš kolem vysílače a za ním, až už budeš blízko vyhlídky, hledej po pravé ruce akát, u kterého roste bezinka a pod ním fialky. U tohoto stromu najdeš, co hledáš. 50.3032147N, 14.3132948E
5. Od parkoviště projdi podchodem na nástupiště vlaku směr Děčín. Až vyběhneš schody, začni pátrat kolem sebe. 50.3027106N, 14.3172066E
  Vepřek  
6. U zvonice najdi uříznuté a znovu obrostlé stromy a u nich hledej. 50.3056493N, 14.3212943E
7. Od ČOV se vydej po červené značce směr Mlčechvosty, dojdeš k řece, chvíli půjdeš podél ní a až se dostaneš do míst, kde máš po levé ruce zeď od železniční trati, hledej na pravé straně zábradlí. V jeho okolí je keška. 50.3117464N, 14.3292705E
8. Až přijdeš k soutoku Bakovského potoka s Vltavou, rozhlédni se kolem sebe a hledej u polovyvráceného stromu. 50.3087467N, 14.3261608E
  Staré Ouholice  
9. Na louce za vsí u Vltavy leží starý spadlý strom. Pořádně to kolem něj prohledej. 50.2913694N, 14.3263177E
10. Podél Vltavy dojdi k hrázi mezi dvěma tůněmi. Při odbočování na hráz měj oči otevřené. 50.2956749N, 14.3246847E
  Miřejovice  
11. Když přijdeš do Miřejovic od Nelahozevsi, podejdi most a kousek za ním hledej strom, na kterém jsou 2 modré turistické značky. U něj najdeš kešku. 50.2808625N, 14.3165774E
12. Hledej mezi kameny v blízkosti informační cedule o obci Miřejovice. 50.2818346N, 14.3191502E

 

Sčítání 2021

2021 Sčítání lidu, domů a bytů

Vážení spoluobčané,

na konci března začne celorepublikové sčítání obyvatel, domů a bytů, přinášíme Vám tedy k němu bližší informace. Doporučujeme si pročíst stránky www.scitani.cz, kde je možnost se také poradit.

Jak se sečíst

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Jak se přihlásím do online formuláře?

K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů. Pro přístup k elektronickému formuláři prostřednictvím osobního dokladu musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům zaneseným v registru obyvatel, jejž spravuje Ministerstvo vnitra, či bude zadána adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vyplňování elektronického sčítacího formuláře. V tomto případě bude nutné sečíst se pomocí listinného sčítacího formuláře.

V čem je elektronický formulář lepší?

S elektronickým sčítacím formulářem je sčítání bezpečné a snadné. Můžete ho vyplnit odkudkoliv a bez kontaktu se sčítacím komisařem. Formulář obsahuje nabídková menu („našeptávače“) u slovních odpovědí a automaticky zobrazuje otázky na základě vyplněných údajů (například u dítěte není zobrazována otázka na zaměstnání). Umožňuje logické kontroly vazeb mezi odpověďmi a nabízí kontextové návody k vyplnění a odeslání. Kromě češtiny je dostupný v 7 dalších jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština).

Jak vyplnit online formulář?

Elektronický sčítací formulář je uživatelsky přívětivý a intuitivní. Zvládne ho vyplnit každý, kdo používá internetový prohlížeč. Otázkami v elektronickém sčítacím formuláři vás provedou jednoduché pokyny, které jsou přímo jeho součástí.

Na co se ptáme?

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí. Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození. Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav. Přehledný seznam všech otázek najdete v nápovědě k listinnému sčítacímu formuláři.

Můžu sečíst i někoho jiného?

Sčítací formulář je možné vyplnit i za další členy vaší rodiny, stačí se domluvit. Musíte však znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, například jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození, a dále informace pro osobní část formuláře, například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání. Online formulář můžete pomoci vyplnit někomu jinému, kdo to sám nezvládne.

Nejbližší kontaktní místa sčítání – pošty:

  1. Kralupy nad Vltavou 1, Nerudova 880/9, tel. 954 227 801
  2. Kralupy nad Vltavou 3, nám. J. Seiferta 698, Lobeček, tel. 954 227 803

Ke stažení

oznameni

průvodní dopis

Zápis do ZŠ Veltrusy 2. upřesnění

Vážení rodiče,

přiblížil se termín zápisu žáků do 1. ročníku. Vzhledem k současné zdravotní situace proběhne registrace dětí do 1. ročníku on-line způsobem. Registrace bude zpřístupněna od úterý 16. března 2021 od 9 hodin do úterý 23. března 2021 do 20 hodin. Věnujte, prosím, zapisování údajů do registračního formuláře pozornost a všechny uvedené údaje důkladně zkontrolujte.

Registrační formulář naleznete na odkaze:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skola-veltrusy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4481

V rámci registrace si rovněž vyberete termín, kdy se jeden ze zákonných zástupců dostaví do školy ke kontrole a k podpisu přihlašovacích formulářů /Předpokládá se, že rodiče jednají v souladu a na výběru základní školy pro své dítě se shodli. Pokud soulad mezi rodiči není, je nutné, aby se ke kontrole a podpisu zápisové dokumentace dostavili oba zákonní zástupci./

Děti se, bohužel, v letošním roce nemohou zápisu do první třídy osobně zúčastnit.

V případě, že se Vám z vážných důvodů žádný z nabízených termínů pro kontrolu a podpis dokumentů nehodí, napište mail /svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz /, nebo zavolejte na telefonní číslo 731 617 991. Domluvíme se na náhradním termínu.

Věříme, že i přes současné komplikace a složitou situaci proběhne zápis do první třídy bez problémů a že bude možné, abychom se s dětmi ještě před jejich nástupem do první třídy setkali při nějaké jiné vhodné příležitosti.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na naše nové prvňáčky.

Jménem učitelského sboru ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková,
ředitelka školy

Zápis do 1. třídy ZŠ Ledčice

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2021 – 2022 se koná

v úterý 13. dubna 2021 od 13:00 hodin do 16:30 hodin

v budově školy. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.
Aktuálně netušíme, zda bude zápis probíhat prezenční nebo distanční formou. Prosíme o rezervaci termínu zde: https://zs-ledcice.reenio.cz/cs/#/terms/2021-04-13;viewMode=day.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Ledčice, Nová Ves (spádový obvod).
  2. Děti mimo spádový odvod školy podle data narození, přednost má starší dítě.
  3. Individuální posouzení situace.

Pokud máte zájem o návštěvu školy před zápisem, domluvte si schůzku. Vše za dodržení přísných hygienických pravidel. Rádi vás uvidíme!

Tel.: 739 631 791, 315 765 624
zsledcice@volny.cz

V Ledčicích dne 15. 2. 2021

Mgr. Martina Sypecká, ředitel