Oprava silnice I/16 v úseku Velvary-Chržín, 5. etapa

Ředitelství silnic a dálnic bude provádět souvislou údržbu asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) na silni I/16 v úseku Velvary v km 33,55 – Chržín v km 38,6. Celková délka řešeného úseku je 5045 m na silnici I/16 + cca 585 m, přičemž postup údržby je rozdělen do 5 etap.

V pondělí dne 8. 6. 2020 započne rekonstrukce první části v délce 1300 m a to v rámci plánované 5. etapy, která začíná před obcí Chržín v km 38,6 (ve směru na Velvary), pokračuje přes křížení silnice I/16 se silnicí Chržín-Uhy a končí v km 37,3. Plánované ukončení této fáze je konec června 2020.

Jelikož je v předmětném úseku hodnota intenzity dopravy téměř 11 tis. vozidel denně, téměř ¼ tvoří nákladní vozidla, lze v těchto místech očekávat nárazově tvorbu kolon a řidiči by tak měli počítat s určitým zdržením v tomto místě.

Souvislá údržba celého úseku nebude zahrnovat pouze údržbu asfaltových vrstev, ale její součásti je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude kompletně vyměněno a budou doplněny chybějící značky. Velkoplošné dopravní znační bude rovněž kompletně vyměněno.

Dále bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení dle současně platných TP (silniční ocelová svodidla, která jsou místy deformovaná). Pro zvýšení bezpečnosti na silnici I/16 bude provedena výměna kolmých betonových čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za dlážděná šikmá čela. Součástí akce je rovněž kácení náletové zeleně v silničních příkopech a případně v těsné blízkosti PHS, tak aby mohla být zajištěna případná výměna poškozených částí zpevněných příkopů a běžná údržba v dalším období.

Součástí akce není oprava mostních objektů a protihlukových stěn, pouze výměna obrusné vrstvy vozovky a obnova elastických mostních závěrů, respektive případné doplnění chybějících výplní PHS. Součástí akce nejsou přeložky inženýrských sítí.

Realizace souvislé údržby bude prováděna na silnici I/16 po polovinách a v provozu. V pracovním místě (podélná uzávěra max. 300m) zůstane vždy jeden jízdní pruh volný. Organizace provozu bude před a v pracovním úseku upravena SDZ+VDZ a samotný provoz bude řízen kyvadlově světelnými signály. Instalace SDZ+VDZ bude osazena před samotným zahájením prací.