Aktualizace jízdního řádu

Zpráva od BusLine Support:

Autobus 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha do Nové Vsi zajíždí zatím podle jízdního řádu, tak jak byli lidé zvyklí před uzavírkou, ale samozřejmě se zpožděními.

Od zítřka 17. 11. vejde v platnost nový výlukový jízdní řád, kde jsou upraveny jízdní doby a časy odjezdu. Vybrané spoje ve všední dny do Nové Vsi, Ledčic a Mnetěše zajíždět nebudou.

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 17. 11. 2021

Atobusy linky Litoměřice – Nová Ves – Praha zastavovat v Nové Vsi budou

Je douhodnuto, že autobusy se na zastávce Nová Ves rozcestí budou opatrně otáčet v silnici.
 
 
Od čtvrtka 11. 11. od dopoledních hodin nebude autobus spol. Busline  (spoj 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha) zajíždět do Nové Vsi na zastávku Rozcestí.
Autobusy nemají dostatečný a bezpečný manipulační prostor pro otáčení.
Poslední čtvrteční spoj přes Novou Ves pojede na Prahu v 8:42.
Linka tedy bude jezdit ve směru na Prahu přes Ledčice, po objízdné trase přes Spomyšl a najíždět na dálnici, kde bude pokračovat směr Praha a obráceně.
 
Náhradní řešení se hledá a doufáme, že se zastávka v Nové Vsi (rozc.) co nejdříve obnoví.

Spoje v době uzavírky

z důvodu uzavírky silnice II/608 dochází ke změně trasy a zastávek na linkách PID 466, 496 a 617 od 8. 11. 2021 (pondělí) do odvolání (předpoklad do 31. 3. 2022)

466 496

Linky 466 a 496 budou dočasně vedeny mimo zastávku ,,Nová Ves”. Linka 496 bude dále do Ledčic vedena obousměrně odklonem po komunikacích l/16, III/24611, III/24628, III/24627 a III/24623 přes obce Jeviněves a Černouček. Zastávky “Nová Ves” (pro obě linky) a “Ledčice, rozc.” (pro linku 496) budou dočasně zrušeny. V rámci objízdné trasy budou dočasně zŕízeny zastávky “Jeviněves” a Černouček”. Vybrané spoje linky 496 obsluhující Staré Ouholice a Vepřek nebudou obsluhovat zastávku “Nová Ves, rozc.”.

617

Linka 617 bude vedena obousměrně odklonem mimo zastávku ,,Nová
Ves” trasou ll/608 – ll/616 pře obec Uhy, závlekem po III/23014 do obce Sazená a zpět po II/616 do Velvar. Vybrané spoje budou po II/608 obousměrně zajíždět do zastávky “Nová Ves, rozc.”. Zastávka “Nová Ves” bude pro linku 617 dočasně zrušena.

Vzhledem k rozdílnému linkovému vedení a jízdním dobám nebude možné zachovat některé stávající návaznosti mezi linkami 466, 496 a 617 odehrávající se v zastávce “Nová Ves”. Zachované návaznosti mezi těmito linkami budou po dobu výluky probíhat v zastávce “Nová Ves, rozc.”. Návaznosti mezi linkou 496 a DÚK 646 v obci Ledčice zůstanou zachovány. Přestup mezi těmito linkami však bude možné realizovat také v zastávce Černouček.

Dočasná změna linek 466, 496 a 617

Praha – Litoměřice

(Busline 550909)

Linka bude vedena obousměrně odklonem přes obce Jeviněves a Černouček. Spoj bude obousměrně zajíždět do zastávky “Nová Ves, rozc.” (před dálniční policií).

Zastávka “Nová Ves” bude dočasně zrušena.

Objízdná trasa Busline

Jízdní řády v pdf ke stažení

466

496

617

Praha – Litoměřice

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 17. 11. 2021

Více informací o pracech a způsobených omezeních najdete zde.

Oprava silnice I/16 v úseku Velvary-Chržín, 5. etapa

Ředitelství silnic a dálnic bude provádět souvislou údržbu asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) na silni I/16 v úseku Velvary v km 33,55 – Chržín v km 38,6. Celková délka řešeného úseku je 5045 m na silnici I/16 + cca 585 m, přičemž postup údržby je rozdělen do 5 etap.

V pondělí dne 8. 6. 2020 započne rekonstrukce první části v délce 1300 m a to v rámci plánované 5. etapy, která začíná před obcí Chržín v km 38,6 (ve směru na Velvary), pokračuje přes křížení silnice I/16 se silnicí Chržín-Uhy a končí v km 37,3. Plánované ukončení této fáze je konec června 2020.

Jelikož je v předmětném úseku hodnota intenzity dopravy téměř 11 tis. vozidel denně, téměř ¼ tvoří nákladní vozidla, lze v těchto místech očekávat nárazově tvorbu kolon a řidiči by tak měli počítat s určitým zdržením v tomto místě.

Souvislá údržba celého úseku nebude zahrnovat pouze údržbu asfaltových vrstev, ale její součásti je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude kompletně vyměněno a budou doplněny chybějící značky. Velkoplošné dopravní znační bude rovněž kompletně vyměněno.

Dále bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení dle současně platných TP (silniční ocelová svodidla, která jsou místy deformovaná). Pro zvýšení bezpečnosti na silnici I/16 bude provedena výměna kolmých betonových čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za dlážděná šikmá čela. Součástí akce je rovněž kácení náletové zeleně v silničních příkopech a případně v těsné blízkosti PHS, tak aby mohla být zajištěna případná výměna poškozených částí zpevněných příkopů a běžná údržba v dalším období.

Součástí akce není oprava mostních objektů a protihlukových stěn, pouze výměna obrusné vrstvy vozovky a obnova elastických mostních závěrů, respektive případné doplnění chybějících výplní PHS. Součástí akce nejsou přeložky inženýrských sítí.

Realizace souvislé údržby bude prováděna na silnici I/16 po polovinách a v provozu. V pracovním místě (podélná uzávěra max. 300m) zůstane vždy jeden jízdní pruh volný. Organizace provozu bude před a v pracovním úseku upravena SDZ+VDZ a samotný provoz bude řízen kyvadlově světelnými signály. Instalace SDZ+VDZ bude osazena před samotným zahájením prací.

Částečná uzavírka dálnice D8 u obce Úžice

  • Komunikace: D8
  • Termín realizace: 25. 5. 2020 – 16. 9. 2020
  • Cena bez DPH: 70,92 mil. Kč

Od 28. 5. do 16. 9. 2020 bude u obce Úžice zahájen průběh kompletního odstraňování nevyhovující protihlukové stěny. Jedná se o úsek okraje dálnice D8 ve směru Praha – Ústí nad Labem, kde bude posléze vybudována stěna nová. Akce bude probíhat v několika etapách, přičemž etapa č. 1 je plánována na období 25. 5.- 8. 6. 2020.

 

Z tohoto důvodu dojde k částečné uzavírce dálnice D8, části pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, resp. přídatného jízdního pruhu v km 9,278–10,475 vpravo, vč. části nájezdové větve MÚK Úžice (EXIT 9) vpravo. Provoz ve směru na Ústí nad Labem bude veden dvěma provizorními jízdními pruhy.

 

Důvodem rekonstrukce je stáří stávající protihlukové stěny, která je na hranici životnosti a současně již neodpovídá platným normám. Současně došlo v tomto místě k výraznému nárůstu dopravy (týká se i úseku Kralup). Nová stěna bude vybudována na základě aktuální podkladové studie, která přispěje k  výraznému snížení hlučnosti na přilehlých pozemcích.

 

Občané mohou sledovat aktuální informace rovněž na FB profilu ŘSD, internetových stránkách ŘSD nebo mohou využívat mobilní aplikaci ŘSD s názvem ŘSD dopravní info, kde najdou nejen informace o všech aktuálních omezeních na dálniční síti a silnicích I. třídy v ČR, ale aplikace rovněž slouží jako navigace (link níže). Totéž se týká možnosti přivolání bezplatné asistenční služby. ŘSD na dálnicích v ČR.

https://portal.dopravniinfo.cz/servis-ridicum/mobilni-aplikace

Odstávka vody a dopravní uzavírka

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že

ve dnech 9. a 10. 10. 2019 v době od 8:00 do 15:00 h

bude v místní části Nové Ouholice odstávka vody.

Ve dnech 8. – 10. 10. 2019

bude pro dopravu uzavřena ulice “K Vysílači” (kolem domu služeb). Doporučujeme včas přeparkovat auta.

Důvodem těchto omezení je rekonstrukce vodovodního řadu.