Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 8. 8. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

V Nové Vsi pokračuje stavba uličních vpustí dešťové kanalizace, pokládka obrubníků a drenáže.

Dnes byla zahájena recyklace podloží silnice v úseku od obecního úřadu k dálnici. Stavba žádá obec o informování občanů, aby neprojížděli úsekem od obecního úřadu ke sjezdu z dálnice z důvodu rizika zapadnutí a bezpečnosti stavby i občanů.

Práce stále zdržuje přeložka plynu. Byl k ní vydán kolaudační souhlas, ale čeká se, až GasNet převezme stavbu, připraví technologický postup a stanoví termín přepojení. Poté bude moci být provedena recyklace podloží komunikace i v tomto úseku. Předpokladem je termín v týdnu 29. 8. – 3. 9. 2022.

Pokračuje stavba nového mostu i oprava mostu přes Bakovský potok. Je položena i drenážní trubka mezi mosty pro zvýšení průtočného profilu při povodni. Bude se zasypávat příjezd k novému mostu od Nové Vsi. Nový most bude následně uzavřen od Nové Vsi a otevřen od Nových Ouholic k dalším pracem.

Stavba během září–října přejde i do Nových Ouholic. Začne se opravou stávající dešťové kanalizace pod chodníkem a stavbou nové dešťové kanalizace pro potřeby silnice v úseku od mostu k bývalé hospodě.
V brzké době se budou dělat sondy na vedení vody a plynu v Nových Ouholicích, aby bylo možné začít se stavbou přeložek.

V Nové Vsi se u samoobsluhy položí vzorový úsek dlažby chodníku k odsouhlasení skladby dlažby obcí.

Zapsal Martin Exner, starosta

Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 9. 5. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

Probíhá betonování základů mostu v Nových Ouholicích.

V úseku komunikace od potoka ke křižovatce se silnicí od kruhových objezdů se dělají statické zátěžové zkoušky.

V úseku od obecního úřadu k poště se odfrézovala vrchní vrstva a odkopává se těleso silnice. Řeší se přeložky vody, plynu a Cetin. K některým úsekům sítí a odbočkám není platný zákres, takže se sítě hledají sondami. Stabilizace tohoto úseku by měla začít začátkem června.

Bylo dohodnuto snížení šachet splaškové kanalizace v komunikaci s firmou Stavitelství Řehoř.

Koncem června se bude frézovat úsek od pošty na konec Nové Vsi směr Ledčice.

Zapsal Martin Exner, starosta

Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 25. 4. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

Na mostu v Nových Ouholicích byly instalovány mikropiloty a byl zalit podkladový beton. Čeká se na dodávku naohýbaných armatur pro pokračování betonáže.

Stavba dešťové kanalizace v Nové Vsi směrem na Ledčice pokračovala k šachtě 22. Dál bude pokračovat po dokončení skrývky na zemní pláň.

V tomto týdnu bude vyfrézován referenční úsek od mostku přes Bakovský potok po sjezd od dálnice. Provedou se statické a destrukční zkoušky podloží pro zvolení vhodné technologie.

Příští týden se bude frézovat silnice mezi obecním úřadem a poštou.

Řeší se přeložky sítí – Cetin, voda, plyn – zasmluvněno u subdodavatelů.

Obec a TDI obce budou urgovat u ČEZ koordinaci projektu ČEZ na uložení kabelů NN do země mezi poštou a obecním úřadem tak, aby ČEZ pokud možno uložil kabely do země během stavby chodníků a opravy komunikace – tak jak bylo požadováno ve vyjádření obce ke stavbě ČEZ. Zatím bez odezvy.

Firma Raisa zahájí přípravné práce na montáž veřejného osvětlení a zahájí dodávku materiálu.

Starosta zdůraznil, že obec je velmi znepokojena, že půl roku po podpisu smlouvy je stále předkládán harmonogram, kde v etapě Nové Vsi chybí položky obce – chodníky a celá etapa Nové Ouholice chybí vůbec. Dělá to dojem, že stavba nemá dobrou přípravu. Obec požaduje do příštího kontrolního dne předložit kompletní harmonogram prací celé stavby se všemi položkami. Obec požaduje vyšší intenzitu a lepší koordinaci prací a požaduje dodržení termínů, protože stavba je pro obec velmi omezující. Obec varuje před zdrženími na začátku stavby, které by se pak nedalo dohnat.

Termín dokončení stavby podle stavbyvedoucího platí v Nové Vsi do října 2022, Nové Ouholice by měly být hotové v dubnu nebo květnu 2023.

Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 4. 4. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

Probíhalo bourání mostu v Nových Ouholicích. Je připraveno podloží pro mikropiloty. Bude se vrtat 20 mikropilot. Bude se ověřovat vhodnost zvolené technologie referenčními vrty a posuzovat statika mikropilot. Od konce dubna začne stavba základů mostu.
 
Pokračuje stavba dešťové kanalizace v Nové Vsi směrem na Ledčice. Celý řad by měl být hotový v půlce května. Následně se budou dělat odbočky a zhruba 90 uličních vpustí.
 
Stavba komunikace samé začne koncem dubna mezi mostem přes Bakovský potok a křižovatku se sjezdem od dálnice. Tento úsek bude referenční pro zvolení vhodné technologie, kdy se odfrézuje vrchní vrstva silnice a provede se studená recyklace s vápenocementovou stabilizací podloží a následně stavba vrchních vrstev vozovky.
 
Další úsek bude Obecní úřad – Pošta, kde se odfrézuje vrchní vrstva, pak se odtěží 40 – 50 cm materiálu, sníží se niveleta na budoucí parapláň, bude provedena studená recyklace a následně postavena vrchní vrstva vozovky. V tomto místě se budou dělat přeložky sítí elektro, vody a plynu. To vše by mělo být hotové v červnu.
 
Další úsek stejnou technologií bude mezi poštou a koncem obce směr Ledčice.
Poslední úsek bude mezi křižovatkou od sjezdu z dálnice po obecní úřad.
Souběžně by se měly dělat i chodníky, veřejné osvětlení a pokládka elektrokabelů do země.
 
Na celou Novou Ves by měla být do konce října položena finální asfaltová vrstva.
 
Most pro pěší přes Bakovský potok se bude dělat až po dokončení obou silničních mostů.
 
Práce v Nových Ouholicích nyní stavba plánuje začít naplno až od října. Uvažuje se pouze o dřívější stavbě opěrné zdi u podchodu pod železnicí. Nové Ouholice by měly být hotové v dubnu nebo květnu 2023.
 
Zapsal Martin Exner, starosta

 

Spoje v době II. etapy stavby

z důvodu rekonstrukce komunikace a výstavby kanalizace (2. etapa)
a tím uzavírky silnice II/608 v Nové Vsi dochází ke změně trasy
a zastávek na linkách PID 466, 496 a 617 od 7.2.2022 (pondělí) do
odvolání (předpoklad do 31.10.2022).

Podrobnější informace najdete na aktualizované stránce Spoje v době uzavírky.

Autobus Litoměřice – Praha nebude do Nové Vsi zajíždět

Na lince 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha ruší spol. Busline zastávky v Nové Vsi, Ledčicích i Mnetěši po dobu uzavírky.

Od neděle 12. 12. vejde v platnost nový výlukový jízdní řád:

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 12. 12. 2021

Pro spojení na Prahu / Litoměřice lze využít autobusy směr Veltrusy, Kralupy s návazností na vlaky v obou směrech, a také vlaky přímo z Nových Ouholic (jezdí během dne v hodinových intervalech).

Aktualizace jízdního řádu

Zpráva od BusLine Support:

Autobus 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha do Nové Vsi zajíždí zatím podle jízdního řádu, tak jak byli lidé zvyklí před uzavírkou, ale samozřejmě se zpožděními.

Od zítřka 17. 11. vejde v platnost nový výlukový jízdní řád, kde jsou upraveny jízdní doby a časy odjezdu. Vybrané spoje ve všední dny do Nové Vsi, Ledčic a Mnetěše zajíždět nebudou.

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 17. 11. 2021

Atobusy linky Litoměřice – Nová Ves – Praha zastavovat v Nové Vsi budou

Je douhodnuto, že autobusy se na zastávce Nová Ves rozcestí budou opatrně otáčet v silnici.
 
 
Od čtvrtka 11. 11. od dopoledních hodin nebude autobus spol. Busline  (spoj 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha) zajíždět do Nové Vsi na zastávku Rozcestí.
Autobusy nemají dostatečný a bezpečný manipulační prostor pro otáčení.
Poslední čtvrteční spoj přes Novou Ves pojede na Prahu v 8:42.
Linka tedy bude jezdit ve směru na Prahu přes Ledčice, po objízdné trase přes Spomyšl a najíždět na dálnici, kde bude pokračovat směr Praha a obráceně.
 
Náhradní řešení se hledá a doufáme, že se zastávka v Nové Vsi (rozc.) co nejdříve obnoví.

Spoje v době uzavírky

z důvodu rekonstrukce komunikace a výstavby kanalizace (2. etapa)
a tím uzavírky silnice II/608 v Nové Vsi dochází ke změně trasy
a zastávek na linkách PID 466, 496 a 617 od 7.2.2022 (pondělí) do
odvolání (předpoklad do 31.10.2022).

466 496

Všechny spoje linek 466 a 496 budou dočasně vedeny mimo zastávky
„Nová Ves“ a „Nová Ves,Nové Ouholice“ odklonem po silnicích
III/00812 a III/0161 přes Staré Ouholice a Vepřek. Zastávka „Nová
Ves,Rozc.“ bude dočasně přemístěna ke křižovatce silnice III/0161 od
Vepřku s nájezdem na silnici I/16. Linka 496 bude dále do Ledčic
vedena obousměrně odklonem po komunikacích I/16, III/24611,
III/24628, III/24627 a III/24623 přes obce Jeviněves a Černouček.
Zastávky „Nová Ves“, „Nová Ves,Nové Ouholice“, „Nelahozeves,Rozc.
Staré Ouholice“ ve směru do Nové Vsi a „Ledčice,rozc.“ (pro linku 496)
budou dočasně zrušeny. V rámci objízdné trasy linky 496 budou
dočasně zřízeny zastávky „Jeviněves“ a „Černouček“.

617

Linka 617 bude vedena obousměrně odklonem mimo Novou Ves
trasou II/608 – II/616 přes obec Uhy, závlekem po III/23014 do obce
Sazená a zpět po II/616 do Velvar. Zastávky „Nová Ves“ a „Nová
Ves,Nové Ouholice“ budou pro linku 617 dočasně zrušeny.
Vzhledem k rozdílnému linkovému vedení a jízdním dobám nebude
možné zachovat některé stávající návaznosti mezi linkami 466, 496
a 617 odehrávající se v zastávce „Nová Ves“. Návaznosti mezi linkou
496 a DÚK 646 v obci Ledčice zůstanou zachovány. Přestup mezi
těmito linkami však bude možné realizovat také v zastávce
„Černouček“.

 

Praha – Litoměřice

(Busline 550909)

AKTUALIZACE:

Od neděle 12. 12. 2021 ruší spol. Busline zastávky v Nové Vsi, Ledčicích i Mnetěši a to do 10. 12. 2022.

Pro spojení na Prahu / Litoměřice lze využít autobusy směr Veltrusy, Kralupy s návazností na vlaky v obou směrech a také vlaky přímo z Nových Ouholic (jezdí během dne v hodinových intervalech).
 

 

Jízdní řády v pdf ke stažení

466

496

617

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 12. 12. 2021

Více informací o pracech a způsobených omezeních najdete zde.

Oprava silnice I/16 v úseku Velvary-Chržín, 5. etapa

Ředitelství silnic a dálnic bude provádět souvislou údržbu asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) na silni I/16 v úseku Velvary v km 33,55 – Chržín v km 38,6. Celková délka řešeného úseku je 5045 m na silnici I/16 + cca 585 m, přičemž postup údržby je rozdělen do 5 etap.

V pondělí dne 8. 6. 2020 započne rekonstrukce první části v délce 1300 m a to v rámci plánované 5. etapy, která začíná před obcí Chržín v km 38,6 (ve směru na Velvary), pokračuje přes křížení silnice I/16 se silnicí Chržín-Uhy a končí v km 37,3. Plánované ukončení této fáze je konec června 2020.

Jelikož je v předmětném úseku hodnota intenzity dopravy téměř 11 tis. vozidel denně, téměř ¼ tvoří nákladní vozidla, lze v těchto místech očekávat nárazově tvorbu kolon a řidiči by tak měli počítat s určitým zdržením v tomto místě.

Souvislá údržba celého úseku nebude zahrnovat pouze údržbu asfaltových vrstev, ale její součásti je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude kompletně vyměněno a budou doplněny chybějící značky. Velkoplošné dopravní znační bude rovněž kompletně vyměněno.

Dále bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení dle současně platných TP (silniční ocelová svodidla, která jsou místy deformovaná). Pro zvýšení bezpečnosti na silnici I/16 bude provedena výměna kolmých betonových čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za dlážděná šikmá čela. Součástí akce je rovněž kácení náletové zeleně v silničních příkopech a případně v těsné blízkosti PHS, tak aby mohla být zajištěna případná výměna poškozených částí zpevněných příkopů a běžná údržba v dalším období.

Součástí akce není oprava mostních objektů a protihlukových stěn, pouze výměna obrusné vrstvy vozovky a obnova elastických mostních závěrů, respektive případné doplnění chybějících výplní PHS. Součástí akce nejsou přeložky inženýrských sítí.

Realizace souvislé údržby bude prováděna na silnici I/16 po polovinách a v provozu. V pracovním místě (podélná uzávěra max. 300m) zůstane vždy jeden jízdní pruh volný. Organizace provozu bude před a v pracovním úseku upravena SDZ+VDZ a samotný provoz bude řízen kyvadlově světelnými signály. Instalace SDZ+VDZ bude osazena před samotným zahájením prací.