Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES, OKRES MĚLNÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis proběhne v pondělí 9. května 2022 v době od 10,00 do 16,00.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

  • „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ je možné si vyzvednout v mateřské škole (provozní doba denně od 6,30 do 16,00) nebo stáhnout na webových stránkách mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a také pokud bude možné zajistit veškeré bezpečností a provozní podmínky dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře.

U zápisu se nevyžaduje přítomnost dítěte, ale je možná. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.).

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu do mateřské školy.

Do naplnění volné kapacity se budou děti přijímat podle těchto kritérií:

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES

1.

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.
3. Děti bez trvalého pobytu v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.

 

V Nové Vsi dne 16.3.2022 Martina Srncová

pověřená řízením MŠ

Kontakt: MŠ Nová Ves 70, 277 52
tel. 315 765 037
mail: msnovaves@seznam.cz

 

Směrnice č. 1/2022 – Kritéria

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ PDF ke stažení