Výcvik složek integrovaného záchranného systému v miřejovicích

Ve dnech 12. a 13. června proběhne v Miřejovicích výcvik složek IZS, konkrétně půjde o součinnostní cvičení AČR a HZS, nácvik záchrany z vodního proudu za pomoci vrtulníku.
Účelem výcviku bude nácvik a procvičení různých metod vyhledávání, záchrany a evakuace osob z vodní hladiny za pomoci vrtulníku AČR.

11:00     Brief, zahájení
12:00 14:30 Letový blok 1 (LB1)
14:30 15:30 Pauza (plnění paliva)
15:30 18:00 Letový blok 2 (LB2)
18:00 19:00 Vyhodnocení, ukončení, odjezd

Na obrázku je vyznačeno místo, které bude využité k přistání vrtulníku, parkování vozidel a výcvikové činnosti (schéma pohybu vrtulníku v okolí Miřejovic).
Vrtulník nebude přelétávat obydlenou oblast Miřejovic, ani rekreační kemp na protějším břehu. Nelze vyloučit zvýšenou zátěž hlukem po dobu letových bloků.


Pracovní oblast číslo 2 je myšlena jako záložní, pokud by z nějakého důvodu nešlo použít oblast číslo jedna (v pracovní oblasti se budou provádět nácviky vyzdvižení záchranářů z vody).


Místa H1 a H2 jsou místa pro přistání vrtulníku a P1 a P2 místa, kde budou zaparkována služební vozidla. Na vodě budou dva motorové čluny s potápěči pro rozvoz figurantů a zabezpečení v případě mimořádné události.
Na akci se samozřejmě můžete zajít z bezpečné vzdálenosti podívat, bude to zajímavé.

Výlukové jízdní řády PID č. 466 a 496

Od 10. 6. do 12. 8. 2019 bude uzavřena silnice II/608 v Nových Ouholicích. Autobusové linky 466 a 496 budou po dobu uzavírky vedeny po objízdné trase přes Vepřek a Staré Ouholice.

Řády ke stažení v pdf:


 

Rodinný den 2019

Obec Nová Ves ve spolupráci
s Maraton klubem Miřejovice, Okrašlovacím spolkem Nových Ouholic a okolí, Spolkem seniorů a TJ Sokol Nová Ves
Vás srdečně zve

v sobotu 15. června od 14 hodin na
Rodinný den
na hřišti TJ Sokol Nová Ves
vystoupení dětí z MŠ, ZŠ
turnaj ve vybíjené, přetahování lanem
fotbalový turnaj mezi částmi obce
soutěže pro děti o ceny
skákací hrady a ukázka zásahové jednotky
zábava v pěně

bohaté občerstvení

Výlet turistického klubu – Vetlá – Hoštka

NOVOVESKÝ TURISTICKÝ KLUB

pořádá

15. výšlap
Vetlá – Hoštka

Sraz v neděli 2. června v 10 h. 
na návsi ve Vetlé

Vydáme se lobkowiczkými vinicemi směrem k Hoštce, 
zastavíme se na vyhlídkách nad Vltavou s výhledy na České středohoří.
Trasa cca 9 km

https://mapy.cz/s/3sw2m

Těšíme se na viděnou!

Vhodné pro děti, seniory, pejskaře a celé rodiny
Turistice zdar!

Pronájem restaurace v Nové Vsi

Na úřední desce je vyvěšen záměr na pronájem restaurace v Nové Vsi.

Současná nájemní smlouva v červenci končí, proto bylo třeba vyhlásit nové výběrové řízení. Nabídky se podávají do 5. června na obecním úřadě v Nové Vsi. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

 

 

Obec Nová Ves

v souladu s ust. 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

zveřejňuje záměr

PRONAJMOUT

prostory sloužící podnikání (provozování provozovny pohostinství pro veřejnost) – jednotku č. 154/1 (jiný nebytový prostor), zapsanou v katastru nemovitostí v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi na LV 479, nacházející se v přízemí (prvním nadzemním podlaží) budovy č.p. 154, jež je součástí pozemku stp.č. 163/1 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi, část obce Nová Ves, obec Nová Ves, okres Mělník, včetně vybavení a zařízení nebytových prostor.

 • Podlahová plocha nebytových prostor: 160,5 m2

 • Účel nájmu: provozování provozovny pohostinství pro veřejnost (včetně vyvařování a podávání teplých jídel)

 • Minimální výše nájemného: 5.280,- Kč měsíčně

 • Doba nájmu: od 20.7.2019 na dobu neurčitou

 • Otevírací doba provozovny: minimálně 6 dní v týdnu.

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.

Zájemci podají nabídku formou podepsaného návrhu nájemní smlouvy, v němž vyplní své identifikační údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, IČ, telefon, příp. e-mail, bankovní spojení, atd.), částku nabízeného měsíčního nájemného, provozní dobu provozovny a smlouvu podepíší.

Nepodepsané smlouvy nebo smlouvy bez vyplněné částky nájemného či bez doplněné provozní doby provozovny nebudou považovány za platnou nabídku. Podáním nabídky ani podpisem návrhu nájemní smlouvy ze strany zájemce nevzniká mezi obcí a zájemcem žádný právní vztah ani jakýkoliv závazek ze strany obce se zájemcem nájemní smlouvu uzavřít.

Společně s podepsaným návrhem nájemní smlouvy musí zájemce předložit:

 • kopii dokladu o oprávnění zájemce k výkonu podnikatelské činnosti k naplnění účelu nájmu (provozování provozovny pohostinství) – kopii živnostenského oprávnění a kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zájemce zapsán)

 • čestné prohlášení zájemce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti či podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku a že nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky ani závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění

 • údaje o dosavadní činnosti zájemce související s účelem nájmu (praxe, zkušenosti a reference).

Zájemci podají nabídky (podepsaný návrh nájemní smlouvy a shora uvedené doklady) na Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52, v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka na nájem prostor – provozovna pohostinství. Neotvírat.“, a to do 5.6.2019 do 14,00 hodin. Ve stejné lhůtě se lze k záměru vyjádřit.

Bližší informace lze získat v úřední dny na Obecním úřadě Nová Ves.

Prohlídka nebytových prostor pro zájemce je možná po předchozí dohodě.

Průkaz energetické náročnosti budovy je pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Ves.

Obec informuje zájemce, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Nová Ves (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl zájemce ve své nabídce, a to za účelem výběru nájemce nebytových prostor uvedených v tomto záměru a jednání o uzavření nájemní smlouvy. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce a místostarostky obce a příp. externího zpracovatele určeného k přípravě nájemní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou obcí zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem (u zájemce, s nímž bude nájemní smlouva uzavřena), nebo do doby uzavření nájemní smlouvy (u zájemcem, s nímž nájemní smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u obce, nemůže být zničen), které pro obec vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout o nájmu nebytových prostor.

Martin Exner

starosta

Volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Eropského parlamentu

Starosta obce Nová Ves podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost sál OÚ Nová Ves pro voliče bydlící v Nové Vsí

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnosti Nové Ouholice 43, Dům služeb pro voliče bydlící v Nových Ouholicích a Vepřku

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost hospoda U Hasiče , Staré Ouholice 57 pro voliče bydlící ve Starých Ouholicích a Miřejovicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

Volič po příchodu do volební místností prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební mistnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Nové Vsi dne 25. 4. 2019

Martin Exner
Starosta obce Nová Ves

 

Zápis do MŠ – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2019.

Počet přijatých přihlášek: 10

Počet volných míst: 7

 1. PMŠ  1/2019          přijat/a
 2. PMŠ  2/2019          přijat/a
 3. PMŠ  3/2019          přijat/a
 4. PMŠ  4/2019          nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2019          nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2019          přijat/a
 7. PMŠ  7/2019          nepřijat/a
 8. PMŠ   8/2019         přijat/a
 9. PMŠ   9/2019         přijat/a
 10. PMŠ   10/2019       přijat/a

Převzetí rozhodnutí u ředitele školy v týdnu od 3.6.2019 do 7.6.2019 / mimo 4.6.2019/

nebo po telefonické domluvě. Kontakt na webových stránkách MŠ.

 

V Nové Vsi  20.5.2019

Zveřejněno:    20.5.2019

 

Oslava Dne vítězství 2019

Ve středu 8. května 2019 v 16 hodin

si na hřbitově ve Vepřku společně připomeneme konec 2. světové války a vzpomeneme na oběti války z naší obce.

Srdečně zveme občany k účasti

Novoveský sekáč 2019

Spolek seniorů Nová Ves Vás ve spolupráci s Maraton klubem Miřejovice, z.s. zve na 4. ročník soutěže „O Novoveského sekáče“.

Soutěž proběhne 8. května od 8 hodin na obvyklém místě, tj. na louce „U tůně“ u řeky ve Starých Ouholicích za standardních pravidel:

 • kosí se vylosovaný díl louky vlastními ručními kosami soutěžících s důrazem na kvalitu pokosu, bezpečnost a odpovídající ústroj/vzhled soutěžících
 • soutěží se v ženské a mužské kategorii o užitečné věcné ceny a titul „Novoveský sekáč“ pro rok 2019
 • sportovní náčiní tvoří nejméně: kosa, kosiště, krbík a brousek. Sportovní náčiní si je možné v omezeném rozsahu zapůjčit u pořadatelů akce. Originální oděv a dobrá nálada jsou vítány.

Občerstvení bude zajištěno péčí pořadatelů.

Pokud máte rádi životní prostředí, legraci, chcete blíže poznat sousedy nebo si kosení jenom zkusit – toto je ideální příležitost.

 

Za pořadatele zve

Ing. Bruno Vognič