Oprava silnice II/608 a související rekonstrukce v Nové Vsi

Co je nového na stavbě?  🚧👷🦺  11. května 2023
Bohužel, dnes to nebude o odškrtnutých fajfkách..
➡️ Během realizace stavby vyšlo najevo, že projekt vůbec neřešil vjezdy po snížení nivelety silnice.
➡️ Projekční firma, která na stavbě vykonává autorský dozor, se k nápravě bohužel nemá a tvrdí, že projekt je z jejich strany v pořádku.
➡️ Obci tak nezbyde, než zbylé vjezdy dořešit na svůj náklad jak projekčně, tak realizačně.
➡️ Pochopitelně učiníme nezbytné právní kroky a budeme požadovat náhradu škody. Obec zaplatila za projekt nemalé peníze a rozhodně dle našeho názoru, stejně jako snad každého soudného člověka, jde o vadu v projektu.
➡️ Bohužel je tím vyznamně ohrožen termín dokončení stavby.
➡️ Dalším problém je objekt rybníčku, který sice jde za krajem, ale rovněz i zde byly průtahy s projektovou dokumentací, které se táhly přes rok! I ten se teprve začne stavět…
➡️ Nejsem bohužel v tuto chvíli schopen odhadnout termín dokončení, ale za obec uděláme maximum pro to, aby byl co nejdříve.
➡️ Vím, že to nejsou dobré zprávy, ale považuji za důležité jednat s občany na rovinu a zamezit zbytečným spekulacím.
➡️ Obec si objednala projekt včetně vjezdů, aby byla hezká a sloužily občanům, ne aby museli lézt domů po žebříku. Přiznám se, že s takovým šmejdstvím (nenapadl mě slušnější výraz, omlouvám se) jsem se v životě nesetkal.
✅ Snad jedna malá dobrá zpráva na závěr – povedlo se mi domluvit se s panem V., na posunutí jeho podezdívky a chodník se tak v nepřehledné zatáčce rozšíří, aby bylo dobře vidět a možnost se vyhnout.
✅ Dnes probíhá také asfaltování posledních vrstev asfaltu.
L. Jansa, starosta

 

Starší zprávyke stavbě:

Důležitá zpráva pro Nové Ouholice: Stavba tam pokročuje do své nejdůležitější fáze a tou je samotné těleso silnice. Od 22.3.2023 7:00 začne stavba v Nových Ouholicích frézovat starý asfalt, kdy se bude niveleta silnice snižovat cca o 30cm. Dále bude probíhat studená recyklace, ta je v tomto úseku cca na 14 dní, poté dalších cca 14 dní bude stavba potřebovat na pokládku silničních a chodníkových obrub a poté v konečné fázi budou kladeny jednotlivé vrstvy asfaltů.

Po dohodě se stavbou bude možno k parkování využít mj. příjezdy do obce z obou stran. Od Nové Vsi to je při pravém okraji vozovky v úseku pod AZ Techem až směrem k lávce (jen prosím neblokujte vjezdy k nemovitostem) a směrem od Veltrus také při pravém okraji vozovky.

SHRNUTÍ DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ SITUACE OD 1 . ledna 2023

 • Část obce Nová Ves je již dokončená – silnice až po Dálniční policii (nájezd ke kruhovým objezdům / odbočce na Vepřek), chodníky, osvětlení. Platí režim PRŮJEZD STAVBOU a omezení rychlosti na 30 km/hod. Byla upravena intenzita osvětlení (snížení jasu).
 • CHODNÍKY Nová Ves – žádáme řidiče, aby neparkovali vozidla na chodnících. Chodníky jsou určené pro chodce.
 • Část obce Nové Ouholice je uzavřena (vjezd povolen jen občanům Nových Ouholic), od poloviny ledna pokračují práce).
 • V Nových Ouholicích je hotová 1. etapa dešťové kanalizace, s majiteli přilehlých nemovitostí bylo konzultováno napojení svodů, dále byly provedeny přeložky vody a plynu.
 • Část obce Vepřek je nadále pro všechny (kromě trvalých obyvatel části Vepřek, autobusů a základní dopravní obsluhu) neprůjezdný. Bohužel zákaz není respektován, policie kontroluje řidiče jen velmi namátkově a situace je pro místní neúnosná. Obec řeší další možná opatření. PROSÍME, respektujte ZÁKAZ vjezdu.
 • Lávka přes Bakovský potok u Nových Ouholic je osazená, zatím se ještě používá koridor pro pěší přes most.
 • Autobusové zastávky v Nové Vsi už jsou zpět v provozu, jízdní řády najdete vylepené na zastávkách a také na webu idos.cz nebo pid.cz. Pro Nové Ouholice zůstává zastávka U Havlínů.
 • Předpokládané dokončení celé rekonstrukce (tzn. zprůjezdnění Nových Ouholic) je v květnu 2023.

Detailně:

Vepřek bude uzavřen značkou „zákaz vjezdu“ s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhu“. Definici pojmu „dopravní obsluha“ podává vyhláška číslo 30/2001 Sb., respektive zákon o silničním provozu číslo 361/2000 Sb., konkrétně pak paragraf 15, odstavec 3. Tam se můžeme dočíst, že dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za příslušnou značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

 

ROZSAH CELÉ STAVBY 2021-2023

 • Vytěžení silnice až na základ.
 • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
 • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
 • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
 • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
 • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
 • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
 • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
 • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
 • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
 • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
 • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

 

Icon
Most / lávka pohled
Icon
Most / lávka půdorys
Icon
Koordinační situace – SO 102
Icon
Situace stavby – část B
Icon
Situace stavby – část A
Icon
Přehledná situace jednotlivých projektů
Icon
Zásady orgnizace výstavby
Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace