Zvýšení daně z nemovitosti

Zastupitelstvo vloni v září rozhodlo jednomyslně o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na 3.

Mělo pro to dobré důvody. Obec potřebuje peníze na služby, které občanům poskytuje a také na rozvoj.

Peníze získává obec z rozpočtového určení daní od státu, dále ty, které vybere za odpady, stočné, poplatky…a jedinou daní, kterou dostává obec celou, je daň z nemovitosti.

Služeb, které obec zajišťuje, není málo. Je to provoz kanalizace, svoz odpadu, provoz školky, provoz veřejného osvětlení, úklid obce, údržba zeleně, údržba autobusových zastávek, údržba místních komunikací a tak dále.

Obec rovněž dává dotace několika spolkům a pořádá kulturní akce.

Abychom mohli vůbec postavit kanalizaci a aby občané nemuseli platit nějaký několikadesetitisícový příspěvek na kanalizaci, museli jsme si vzít úvěr 25 milionů korun. Tím se obec značně zadlužila. Aby limit zadlužení nepřesáhl povolenou hranici, musíme platit kromě běžné měsíční splátky 104 166 Kč ještě mimořádnou splátku, kterou po nás požaduje zaplatit ministerstvo financí. To činila v loňském roce 2,2 milionu korun.

Pozorní čtenáři zpravodaje vědí, že poplatek na odpady, i přes navýšení, hradí zhruba polovinu skutečných nákladů. Podobné je to se stočným. K tomu pochopitelně nám zvedá svozová firma ceny za svoz odpadů kvůli vyšším cenám PHM a stejně se zvyšují náklady na provoz kanalizace.

Jak víte, obec staví chodníky a z obecního na ně budeme muset dát nejméně 10,5 milionu korun. Během stavby se ale mohou ukázat neočekávané vícenáklady. Při stavbě silnice a chodníků se musí současně rekonstruovat veřejné osvětlení. S tím nejde čekat a rozkopávat chodníky někdy později. Diodové osvětlení také sníží spotřebu elektřiny. Stát nás to ale bude 2 miliony korun.

Náklady na energie, zejména veřejné osvětlení, ale i na provoz čistíren odpadních vod, provoz úřadu také rostou.

Vnímáme oprávněné stížnosti občanů na kvalitu cest zejména v zástavbě Nové Vsi. Chceme vyasfaltovat cesty v Nové Vsi. Je potřeba pod nimi postavit dešťovou kanalizaci. Bohužel jsme byli v situaci, kdy jsme vloni museli rozhodnout, že z finančních důvodů počkáme s objednáním projektu. Podobně bychom rádi využili štědrých dotací na dostavbu bytů a vestavěli dva malé byty do podkroví Restaurace u hasiče ve Starých Ouholicích a současně tu budovu tepelně zaizolovali. I tam čekáme s objednáním projektu z důvodu financí.

Obec si sama, na rozdíl od státu, žádné peníze nevytiskne. Takže zastupitelstvo stálo před rozhodnutím, zda zastavíme nebo zpomalíme rozvoj obce, nebo omezíme nějaké služby. Anebo zvýšíme daň z nemovitosti. Nebo ještě více zvýšíme poplatek za popelnice a cenu stočného. Nebo nějakou kombinaci těchto opatření.

Z rozpočtového určení daní (RUD) jsme za rok 2021 dostali 15.781.292,- Kč. Při počtu obyvatel 1 105 to vychází, že každý trvale hlášený obyvatele přispívá 14.282,- Kč do obecní pokladny.

Rozpočtové určení daní 2015 – 2021 Obec Nová Ves

sdílené daně 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
daň z příjmu fyz.osob placená plátci 2 007 758
2 339 064
2 745 399
3 142 428 3 713 926 3 386 295 2 549 654
daň z příjmu fyz.osob placená poplatníkem 846 012 514 748 72 212 72 594 96 693 54 279 161 851
daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 246 867 247 086 251 973 286 863 326 217 331 274 419 754
daň z příjmu právnických osob 2 291 931 2 552 799 2 685 178 2 634 274 3 038 064 2 479 910 3 541 486
daň z přidané hodnoty 4 554 934 4 682 189 5 434 500 6 481 320 6 837 926 6 824 545 7 921 166
daň z nemovitých věcí 852 388 968 182 926 634 903 346 1 064 928 982 270 979 466
10 799 892 11 304 070 12 115 899 13 520 827 15 077 756 14 058 575 15 573 379
kompenzační příspěvek 1 381 250 207 913

Myslím si, že daň z nemovitosti je nejspravedlivější daň. Tak přispívá každý, kdo v obci má nějakou nemovitost. Víme, že určitá část lidí, hádám, že to bude klidně 20 %, tedy cca 200 lidí, v obci velkou část roku nebo i celoročně bydlí, ale nejsou tu trvale hlášení. Ti obci z RUD nepřinášejí těch 14.282 Kč na osobu, ale nulu. Ale konzumují svoz odpadu (a platí za 1 osobu na dům), konzumují dotovanou kanalizaci, užívají cesty, veřejné osvětlení a další služby obce. Pokud by tu těch 200 lidí přihlášeno bylo, dostala by obec 2.856.400,- Kč ročně navíc.

Příjem obce z daně z nemovitosti činil za rok 2.021 979.466,- Kč. Zvýšením daně z nemovitosti na koeficient 3 tedy obec získá ročně zhruba 2 miliony korun navíc. Věřím, že se nám podaří nějakou dotací tu částku znásobit a vložit užitečným způsobem do služeb a rozvoje obce.

Podotýkám, že kanalizace nebo chodníky nepochybně významně zvýšily i hodnotu nemovitostí v naší obci a to jistě mnohem víc, než kolik dělá zvýšení daně z nemovitosti.

Myslím, že každý, kdo v Nové Vsi bydlí nebo tu má nemovitost, tak by se měl cítit jako součást obce a měl by chápat, že od obce nelze jen brát, ale také do ní musíme něco vložit.

 

Martin Exner, 2. května 2022

Životní prostředí – dokumenty

Icon
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02

 

Použité zkratky:
ECK - Ekocentrum Kralupy nad Vltavou
KTSP- kontrola technického stavu a provozu
ORP- obec s rozšířeno u působností
OŽP- odbor životního prostředí
PZKO - Program zlepšování kvality ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Stavba silnice, kanalizace a chodníků 21/22

  ROZSAH STAVBY

  • Vytěžení silnice až na základ.
  • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
  • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
  • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
  • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
  • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
  • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
  • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
  • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
  • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
  • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
  • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

   

  Icon
  Most / lávka pohled
  Icon
  Most / lávka půdorys
  Icon
  Koordinační situace – SO 102
  Icon
  Situace stavby – část B
  Icon
  Situace stavby – část A
  Icon
  Přehledná situace jednotlivých projektů
  Icon
  Zásady orgnizace výstavby
  Icon
  Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

    

   Související:

   Uzávěra silnice II/608 v Nové Vsi

   Související:

   SHRNUTÍ DOPRAVNÍ SITUACE OD 7. února 2022

   • Od pondělí 7. února bude neprůjezdná silnice II/608 v úseku od konce zástavby v Nové Vsi ze směru od Ledčic po mosty přes Bakovský potok před zástavbou v Nových Ouholicích.
   • Od podzimu 2022 bude uzavírka prodloužena i dál přes Nové Ouholice po autobazar.
   • Nebude tedy možný nájezd / sjezd směrem na dálnici.
   • Od 7. 2. bude uzavřena čerpací stanice BENZINA Nová Ves (minimálně do konce roku 2022).
   • Obecní úřad, bistro, pošta, obchod i knihovna fungují dále – v případě změn budeme informovat.
   • Vepřek bude pro všechny (kromě trvalých obyvatel části Vepřek, autobusů a základní dopravní obsluhu) neprůjezdný.

   Plánek uzavírky

   Na konci ledna byla dokončena stavba kanalizace a staveniště bylo předáno firmě BES ke stavbě chodníků a opravě silnice. Stavba chodníků a opravy silnice se naplno rozjedou 7. února. Od tohoto dne bude uzávěra silnice rozšířena od severního konce zástavby Nové Vsi až k mostům přes Bakovský potok včetně. To znamená, že už nebude možný průjezd po II/608 přes Nové Ouholice směr Kralupy. Západní část Nové Vsi bude mít příjezdovou trasu přes Sazenou a Uhy, východní část kolem průmyslového areálu Nové Vsi na Ledčice.

   V Nových Ouholicích (od mostů až za autobazar) se začne pracovat později na jaře.

   Vepřek bude uzavřen značkou „zákaz vjezdu“ s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhu“. Definici pojmu „dopravní obsluha“ podává vyhláška číslo 30/2001 Sb., respektive zákon o silničním provozu číslo 361/2000 Sb., konkrétně pak paragraf 15, odstavec 3. Tam se můžeme dočíst, že dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za příslušnou značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

   Je tedy jasné, že přes Vepřek nebudou moci jezdit ostatní občané Nové Vsi, kteří nemají přímo ve Vepřku bydliště. Aby se zamezilo masivnímu přelití dopravy ze silnice II/608 do Vepřku, jako se to stalo při stavbě kanalizace v Nových Ouholicích, bude dodržování tohoto zákazu velmi často kontrolovat policie.

   Autobusová zastávka

   Autobusová zastávka Nová Ves – rozcestí (naproti dálniční policii) bude v obou směrech posunuta do zatáčky směrem Vepřek v místě u stávajících betonových svodidel (viz mapka – ikona autobusu). Autobusy tak budou ze směru od Mělníka pokračovat na Vepřek, Staré Ouholice a dále. Pro Nové Ouholice zůstává zastávka U Havlínů. Nové jízdní řády platné od 7. 2. ke stažení zde: Spoje v době uzavírky

    

   ROZSAH STAVBY

   • Vytěžení silnice až na základ.
   • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
   • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
   • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
   • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
   • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
   • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
   • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
   • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
   • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
   • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
   • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

    

   Icon
   Most / lávka pohled
   Icon
   Most / lávka půdorys
   Icon
   Koordinační situace – SO 102
   Icon
   Situace stavby – část B
   Icon
   Situace stavby – část A
   Icon
   Přehledná situace jednotlivých projektů
   Icon
   Zásady orgnizace výstavby
   Icon
   Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

    Informace o zpracování osobních údajů

    Správce údajů: Obec Nová Ves

    Kontakty na správce najdete ZDE.

    Jaká je odpovědnost správce?

    Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
    O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
    Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: michal.hinda@sms-sluzby.cz, tel. +420 734 180 507

    K čemu je mi pověřenec?

    Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
    Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

    Jaká jsou Vaše práva?

    Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

    1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
    2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
    3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
    4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
    5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.novaves@centrum.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
    6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
    7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

    Účetní uzávěrka

    2021

    Icon
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
    Icon
    Závěrečný účet obce za rok 2021 – NÁVRH
    Icon
    Účetní uzávěrka 2021 – Výsledovka
    Icon
    Účetní uzávěrka 2021 – Rozvaha
    Icon
    Účetní uzávěrka 2021 – Příloha
    Icon
    Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2021
    Icon
    Inventarizační zpráva za rok 2021
    Icon
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

      

     2020

     Icon
     Závěrečný účet obce za rok 2020 SCHVÁLENÝ
     Icon
     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
     Icon
     Závěrečný účet obce za rok 2020 – NÁVRH
     Icon
     Účetní uzávěrka 2020 – Výsledovka
     Icon
     Účetní uzávěrka 2020 – Rozvaha
     Icon
     Účetní uzávěrka 2020 – Příloha
     Icon
     Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2020
     Icon
     Inventarizační zpráva za rok 2020
     Icon
     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

       

      2019

      Icon
      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
      Icon
      Závěrečný účet obce za rok 2019 – NÁVRH
      Icon
      Účetní uzávěrka 2019 – Výsledovka
      Icon
      Účetní uzávěrka 2019 – Rozvaha
      Icon
      Účetní uzávěrka 2019 – Příloha
      Icon
      Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2019
      Icon
      Inventarizační zpráva za rok 2019
      Icon
      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

        

       2018

       Icon
       Závěrečný účet obce za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
       Icon
       Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
       Icon
       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
       Icon
       Účetní uzávěrka 2018 - Výsledovka
       Icon
       Účetní uzávěrka 2018 - Rozvaha
       Icon
       Účetní uzávěrka 2018 - Příloha
       Icon
       Přehled předaných údajů výkazu INFORMACE O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2018
       Icon
       Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2018
       Icon
       Inventarizační zpráva za rok 2018
       Icon
       Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
       Icon
       MŠ MUZO 31.12.2018
       Icon
       MŠ účetní uzávěrka 2018 protokol