Informovaný souhlas – SMS kanál

Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici Hanu Novotnou, email: hana.novotna@nova-ves.cz tel. 777 012 031, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. Tel. 734 180 507 Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Kronika

Icon
Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
Icon
Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
Icon
Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2012
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2011
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2010
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

   

  Historické kroniky

  Icon
  Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
  Icon
  Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
  Icon
  Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944

   Kanalizace

   DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

   hlavní stavbyvedoucí
   Petr Honisch – tel. 603 584 642

   technický dozor stavby
   Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

   montáž čerpací technologie
   Michal Krbec – tel. 602 314 256

   možnost objednat elektropřípojku
   Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

   možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
   Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

   možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
   Instalatér Vlastimil Novotný – tel. 723 601 648

   STAVEBNÍ VÝBOR
   zástupci obce pro komunikaci s občany

   Nová Ves – Vladimír Richtr – tel. 605 460 378
   Nové Ouholice – Jiří Kloda – tel. 734 518 100
   Staré Ouholice – Jiří Vykus – tel. 736 506 731
   Vepřek – Roman Civín – tel. 721 822 277
   předseda stav.výboru:  Ing. Petr Štorek – tel. 608 262 112

    

   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
   Icon
   Stavba splaškové kanalizace 2019
   Icon
   Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
   Icon
   Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017
   Icon
   Splašková kanalizace Nová Ves - prezentace starosta
   Icon
   Splašková kanalizace Nová Ves
   Icon
   Směrnice Zásady tvorby a použití fondu
   Icon
   Směrnice o stanovení výše stočného pro rok 2018
   Icon
   Odhad cenových nákladů na výstavbu splaškové kanalizace v obci Nová Ves - místní části: Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek

   Silnice II/608

   Icon
   20161027_MěÚ Kralupy nad Vltavou - usnesení o přerušení řízení
   Icon
   20170717_MěÚ Slaný Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné Povahy
   Icon
   Bezpečnostní inspekce silnice II/608
   Icon
   Komunikace II/608 - dopis hejtmanovi
   Icon
   Měření rychlosti Nové Ouholice
   Icon
   Návrh rozsahu chodníků pro projekt rekonstrukce silnice II/608
   Icon
   Návrh úprav pro projekt rekonstrukce silnice II/608 v obci Nová Ves
   Icon
   Nesouhlas s návrhem novelizace současného zákona o obecní policii - otevřený dopis
   Icon
   Nová Ves - omezení průjezdu kamionů
   Icon
   Počet vozidel projíždějicích část obce v průběhu týdne - Nové Ouholice
   Icon
   Počet vozidel projíždějicích část obce v průběhu dne - Nové Ouholice
   Icon
   Prezenční listina KÚSK 11.1.2016
   Icon
   Prezenční listina z jednání dne 13.9.2016 ve věci omezení vězdu nákladních vozidel na silnici II/608
   Icon
   Prezentace setkání s občany k dopravní situaci v obci
   Icon
   Stanovisko MěÚ Kralupy (odboru dopravy) k žádosti obce Nové Vsi

   Posudek expertízy ČVUT

   Icon
   Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
   Icon
   Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
   Icon
   Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
   Icon
   Variantní prodloužení hráze do urovně q20
   Icon
   Situace záplavového území
   Icon
   Koordinační situace se zákresem tras hrází
   Icon
   Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
   Icon
   Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice

    Manipulační řád VD Orlík

    Icon
    Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
    Icon
    Replika žalobců k vyjádření žalovaného
    Icon
    Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
    Icon
    Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík
    Icon
    Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Manipulační řád na vd Orlík
    Icon
    Dopis ministra zemědělství
    Icon
    Otázky ke strategickému řízení vltavské kaskády
    Icon
    Výzva starostů na dolním toku Vltavy

     Povodňový plán obce

     Icon
     Přílohy povodňového plánu
     Icon
     Technologický postup instalace dílčích protipovodňových opatření
     Icon
     Povodňový plán obce (aktualizace 16.5.2016)

      Protipovodňová opatření

      Vážení návštěvníci stránek,

      Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

      • Povodňový plán obce
      • Manipulační řád VD Orlík
      • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

      Děkujeme za pochopení,

       

      Jiří Karas

       

      Icon
      Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
      Icon
      Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
      Icon
      Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
      Icon
      Variantní prodloužení hráze do urovně q20
      Icon
      Situace záplavového území
      Icon
      Koordinační situace se zákresem tras hrází
      Icon
      Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
      Icon
      Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice
      Icon
      Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
      Icon
      Replika žalobců k vyjádření žalovaného
      Icon
      Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
      Icon
      Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík

      Územní plán

      Územní plán online na Mapovém portálu Středočeského kraje:
      ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
      Geoportál Nová Ves

      DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMNÍHO PLÁNU KE STAŽENÍ:

      Icon
      Prezentace
      Icon
      VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE DORUČUJE NÁVRH ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE
      Icon
      Příloha návrhu stavební uzávěry
      Icon
      Zpráva o projednání Návrhu zadání Územního plánu obce Nová Ves

       Pokud vás zajímají širší souvislosti:
       Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou