Životní prostředí – dokumenty

Icon
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02

 

Použité zkratky:
ECK - Ekocentrum Kralupy nad Vltavou
KTSP- kontrola technického stavu a provozu
ORP- obec s rozšířeno u působností
OŽP- odbor životního prostředí
PZKO - Program zlepšování kvality ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Stavba silnice, kanalizace a chodníků 21/22

  ROZSAH STAVBY

  • Vytěžení silnice až na základ.
  • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
  • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
  • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
  • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
  • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
  • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
  • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
  • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
  • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
  • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
  • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

   

  Icon
  Most / lávka pohled
  Icon
  Most / lávka půdorys
  Icon
  Koordinační situace – SO 102
  Icon
  Situace stavby – část B
  Icon
  Situace stavby – část A
  Icon
  Přehledná situace jednotlivých projektů
  Icon
  Zásady orgnizace výstavby
  Icon
  Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

    

   Související:

   Oprava silnice II/608 a související rekonstrukce v Nové Vsi

   TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY – posunut z důvodu níže popsaných komplikací (vsakovací rybníček a vjezdy) na 30. 9. 2023.
    
   Silnice č. II/608 v Nových Ouholicích bude od 1. 8. 2023 zatím zprovozněna v režimu průjezdu stavbou – nejvyšší  povolená rychlost 30 km/hod v obou směrech.
    

   Stavba se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci. Bylo dokončeno všech                     13 problematických vjezdů v Nových Ouholicích, na některých jsou ještě nutné nějaké drobné úpravy, stejně tak je dokončována odvodňovací strouha podél chodníku. I ta se musela oproti projektu upravit. Byla zde totiž obava o to, aby lidem netekla voda z té škarpy rovnou do předzahrádek.

   Zbývá tedy vrátit do původního stavu parkoviště u zastávky a dopracovat poslední zbývající vjezd k č.p. 36 s boční slepou uličkou (naproti cestě k viaduktu).

   Nechtěli jsme, aby jeden nedokončený vjezd zablokoval celé Nové Ouholice, proto došlo k dohodě stavby se stavebním úřadem, aby byla od 1. srpna silnice v Nových Ouholicích zprůjezdněna v režimu průjezd stavbou s omezením rychlosti  na 30 km/hod. (stejně jako v Nové Vsi) a zkolaudováno bude po dokončení vjezdu.

   Zároveň kraj potřebuje ještě nějaký čas na dokončení dokumentace potřebné  ke kolaudaci. Z tohoto důvodu jsme raději odložili slavnostní otevření, původně plánované na 28. 7. 2023 od 15:00 ,na dobu, než budeme moci oba úseky silnice,    tj. Novou Ves (etapa I.) a Nové Ouholice (etapa II.) zprovoznit v normálním režimu.

   Rád bych tady zdůraznil, že zmíněný vjezd není dokončen z jednoho prostého důvodu – do dnešního dne nemá stavba k dispozici od projektantů dokumentaci, podle které by bylo možno vjezd dodělat. Podle té původní ho postavit nelze, protože vjezd vyžadoval zásah do pozemku vlastníka. Aspoň tento vjezd „uznala“ jako vadu projektu projekční firma, která musí s majiteli vše dořešit tak, aby se dal zdárně dokončit. Bohužel jsou v tom ale velmi laxní – od dubna, kdy se problém „objevil“, nemá stavba v ruce nic, podle čeho stavět.

   K těm zbylým vjezdům se však bohužel projekční firma nemá. Sice nám                 je nakreslili, ale platit si je musí obec sama. My pochopitelně podnikáme právní kroky, jak už jsem psal minule. Asi pochopíte, že je tu nebudu „troubit“ do světa, ale v obecné rovině jen podotknu, že podle právní analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, jsme jako obec v právu  a budeme vzniklou škodu vymáhat. Není totiž možné, abychom dokola „vyžírali“ problémy a byli jediní, kdo je má snahu řešit, i když jsme je nezpůsobili a navrch si to ještě sami zaplatili. To opravdu odmítám!

   Vlastně se ani nedivím, že stavební úřad odmítl zkolaudovat silnici bez tohoto vjezdu a brát na sebe riziko, které by mohl provoz přinést. Nám jde hlavně o umožnění alespoň částečného provozu, který bude s ohledem na některé nedodělky bezpečný. To by měl režim průjezdu stavbou vyřešit a navíc ulevit tak těžce zkoušenému Vepřku a Starým Ouholicím. Dobrou zprávou je také to, že nám kraj přislíbil opravu této poničené „objízdné“ komunikace. Nedovedu si představit, že bychom platili ještě toto.

   Z objektů kraje probíhají práce na rybníčku. U něj jsem rád, že stavba oproti projektu odmítla kácet desítky vrb a upravila ho tak, aby kácení nebylo nutné a po dokončení stavby to tam taky nějak vypadalo. Káceno tak bylo zatím jen naprosté minimum nejnutnějšího.

   Probíhají také terénní práce kolem chodníků. Tyto úpravy také nebyly v projektu a jistě s ohledem na finance obce chápete, že jsme šli trochu ekonomičtější cestou. Najali jsme řadu brigádníků a rádi bychom s tím pohnuli přes léto. Najmout na to firmu, tak se nedoplatíme, ale výsledek bude stejný. Rád bych viděl vše dokončené do podzimu. Z toho důvodu bych Vás rád požádal o shovívavost, že okolí chodníku často není perfektní, ale na všem se postupně pracuje, na příští rok už bude mnohem snadnější se připravit, protože už půjde o údržbu, nikoli setí, úpravy terénu atd.

   Kolem křižovatky už se to začíná rýsovat pěkně. Bude nutné to i sem tam dosypat hlínou, aby se tam pak dala dobře sekat tráva. Těším se, až to takto prokoukne všude. Ještě jednou děkuji za pochopení.

   Termín úplného dokončení se zatím posunul k 30. 9. 2023 kvůli výše popsanému, od 1. srpna máme přislíben zmiňovaný režim průjezdu stavbou v Nových Ouholicích.  O případných změnách vás budeme informovat obvyklým způsobem.

   V případě potřeby přidávám kontakt na stavbu:
   Ing. Radim Poustka – hlavní stavbyvedoucí – tel. 602 323 154
   Michal Benák – stavbyvedoucí – tel. 720 051 582

   Lukáš Jansa, starosta

   Starší zprávy ke stavbě:
    
   Co je nového na stavbě?  🚧👷🦺11. května 2023
   Bohužel, dnes to nebude o odškrtnutých fajfkách..
   ➡️ Během realizace stavby vyšlo najevo, že projekt vůbec neřešil vjezdy po snížení nivelety silnice.
   ➡️ Projekční firma, která na stavbě vykonává autorský dozor, se k nápravě bohužel nemá a tvrdí, že projekt je z jejich strany v pořádku.
   ➡️ Obci tak nezbyde, než zbylé vjezdy dořešit na svůj náklad jak projekčně, tak realizačně.
   ➡️ Pochopitelně učiníme nezbytné právní kroky a budeme požadovat náhradu škody. Obec zaplatila za projekt nemalé peníze a rozhodně dle našeho názoru, stejně jako snad každého soudného člověka, jde o vadu v projektu.
   ➡️ Bohužel je tím vyznamně ohrožen termín dokončení stavby.
   ➡️ Dalším problém je objekt rybníčku, který sice jde za krajem, ale rovněz i zde byly průtahy s projektovou dokumentací, které se táhly přes rok! I ten se teprve začne stavět…
   ➡️ Nejsem bohužel v tuto chvíli schopen odhadnout termín dokončení, ale za obec uděláme maximum pro to, aby byl co nejdříve.
   ➡️ Vím, že to nejsou dobré zprávy, ale považuji za důležité jednat s občany na rovinu a zamezit zbytečným spekulacím.
   ➡️ Obec si objednala projekt včetně vjezdů, aby byla hezká a sloužily občanům, ne aby museli lézt domů po žebříku. Přiznám se, že s takovým šmejdstvím (nenapadl mě slušnější výraz, omlouvám se) jsem se v životě nesetkal.
   ✅ Snad jedna malá dobrá zpráva na závěr – povedlo se mi domluvit se s panem V., na posunutí jeho podezdívky a chodník se tak v nepřehledné zatáčce rozšíří, aby bylo dobře vidět a možnost se vyhnout.
   ✅ Dnes probíhá také asfaltování posledních vrstev asfaltu.
   L. Jansa, starosta

   ROZSAH CELÉ STAVBY 2021-2023

   • Vytěžení silnice až na základ.
   • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
   • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
   • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
   • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
   • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
   • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
   • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
   • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
   • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
   • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
   • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

    

   Icon
   Most / lávka pohled
   Icon
   Most / lávka půdorys
   Icon
   Koordinační situace – SO 102
   Icon
   Situace stavby – část B
   Icon
   Situace stavby – část A
   Icon
   Přehledná situace jednotlivých projektů
   Icon
   Zásady orgnizace výstavby
   Icon
   Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

    Informace o zpracování osobních údajů

    Správce údajů: Obec Nová Ves

    Kontakty na správce najdete ZDE.

    Jaká je odpovědnost správce?

    Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
    O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
    Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz, tel. +420 739 587 712

    K čemu je mi pověřenec?

    Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
    Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

    Jaká jsou Vaše práva?

    Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

    1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
    2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
    3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
    4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
    5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.novaves@centrum.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
    6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
    7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

    Účetní uzávěrka

    2022

    Icon
    výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,regionálních rad a dobrovolnách svazků obcí
    Icon
    Závěrečný účet OBCE za rok 2022 NÁVRH
    Icon
    účetní uzávěrka 2022 - komentář k fin. kontrole
    Icon
    účetní uzávěrka 2022 - inventarizační zpráva
    Icon
    účetní uzávěrka 2022 - přezkoumání
    Icon
    účetní uzávěrka 2022 - výsledovka
    Icon
    účetní uzávěrka 2022 - příloha
    Icon
    účetní uzávěrka 2022 - rozvaha

     2021

     Icon
     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
     Icon
     Závěrečný účet obce za rok 2021 – NÁVRH
     Icon
     Účetní uzávěrka 2021 – Výsledovka
     Icon
     Účetní uzávěrka 2021 – Rozvaha
     Icon
     Účetní uzávěrka 2021 – Příloha
     Icon
     Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2021
     Icon
     Inventarizační zpráva za rok 2021
     Icon
     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

       

      2020

      Icon
      Závěrečný účet obce za rok 2020 SCHVÁLENÝ
      Icon
      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
      Icon
      Závěrečný účet obce za rok 2020 – NÁVRH
      Icon
      Účetní uzávěrka 2020 – Výsledovka
      Icon
      Účetní uzávěrka 2020 – Rozvaha
      Icon
      Účetní uzávěrka 2020 – Příloha
      Icon
      Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2020
      Icon
      Inventarizační zpráva za rok 2020
      Icon
      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

        

       2019

       Icon
       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
       Icon
       Závěrečný účet obce za rok 2019 – NÁVRH
       Icon
       Účetní uzávěrka 2019 – Výsledovka
       Icon
       Účetní uzávěrka 2019 – Rozvaha
       Icon
       Účetní uzávěrka 2019 – Příloha
       Icon
       Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2019
       Icon
       Inventarizační zpráva za rok 2019
       Icon
       Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

         

        2018

        Icon
        Závěrečný účet obce za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
        Icon
        Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
        Icon
        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
        Icon
        Účetní uzávěrka 2018 - Výsledovka
        Icon
        Účetní uzávěrka 2018 - Rozvaha
        Icon
        Účetní uzávěrka 2018 - Příloha
        Icon
        Přehled předaných údajů výkazu INFORMACE O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2018
        Icon
        Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2018
        Icon
        Inventarizační zpráva za rok 2018
        Icon
        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
        Icon
        MŠ MUZO 31.12.2018
        Icon
        MŠ účetní uzávěrka 2018 protokol

          

         Informovaný souhlas – SMS kanál

         Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

         Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
         Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

         Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

         Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

         Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

         Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici obecního úřadu:

         email: lucie.kinlova@nova-ves.cz, tel. 733 770 842

         , od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. tel. 734 180 507. Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

         Kronika

         Icon
         Kniha mých povinností a povinnosti zapravené od roku 1882 - A. Moláček
         Icon
         Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
         Icon
         Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
         Icon
         Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
         Icon
         Kronika Obce Nová Ves 2012
         Icon
         Kronika Obce Nová Ves 2011
         Icon
         Kronika Obce Nová Ves 2010
         Icon
         Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

           

          Historické kroniky

          Icon
          Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
          Icon
          Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
          Icon
          Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944