Uzávěra silnice II/608 v Nové Vsi

Související:

Jak budeme jezdit?

Dne 8. 11. 2021 v 8 hodin začne v Nové Vsi dostavba kanalizace a hlavní silnice bude pro automobilový provoz v úseku od čerpací stanice Benzina až k autoservisu Poláček uzavřena.

Od středy 10. 11. už je rozkopaná hlavní silnice, ale odbočka ke školce před obecním úřadem je pro místní občany a nutnou dopravní obsluhu průjezdná. Vjíždět na stavbu na hlavní silnici je zakázáno a je třeba stavbu objíždět okolo školky spodem Novou Vsí buď přes náves, nebo spodní ulicí k silnici na Sazenou.

V prostoru u samoobsluhy bude pro automobily po celou dobu uzavírky propojení obou částí Nové Vsi – zábradlím vyznačený povolený přejezd mezi částmi Nové Vsi oddělenými hlavní silnicí. Směrem na Ledčice se vyjede z Nové Vsi po místní komunikaci za bývalým areálem JZD.

Vlastníci nemovitostí, které mají vjezdy přímo na uzavřený úsek silnice II/608, obdrží na obecním úřadě povolení k vjezdu do stavby na svoje vozidla. Toto povolení opravňuje k vjezdu tak, že přednost má samozřejmě činnost stavby. Držitel povolení musí dbát na pokyny pracovníků stavby a dodržovat zásady bezpečnosti a ohleduplnosti. Stavba bude probíhat v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin, je tedy žádoucí, aby i řidiči s povolením pokud možno vyjížděli a vjížděli do stavby mimo tuto dobu.

Vozidla pošty, zásilkových služeb a zásobování, která se mohou prokázat dodacím listem do nemovitosti u zavřeného úseku silnice, mohou obsloužit tyto nemovitosti, pokud to situace na stavbě dovolí.

Prosím dodržujte zákazy vjezdu a buďte ohleduplní k pracovníkům stavby a jejich práci. Není možné, aby neustále přerušovali práci a uhýbali projíždějícím autům. Porušení zákazu bude pokutovat policie. Děkujeme za ohleduplnost.

POZOR! Tato uzávěra a opatření platí do konce stavby kanalizace v březnu 2022. Poté bude následovat cca do konce roku 2022 oprava silnice II/608 a stavba chodníků a uzávěra bude rozšířena i na Nové Ouholice – opatření budou jiná.

Autobusové spoje: Zastávka v Nové Vsi (u obchodu/pošty) bude dočasně zrušena, všechny spoje budou jezdit přes zastávku Nová Ves – rozcestí (naproti dálniční policii). Jízdní řády a objízdné trasy najdete tady ke stažení, případně je dostanete vytištěné na obecním úřadě.

PROSÍME: Při chůzi po obci vybavte děti i sebe (především v ranních a pozdních hodinách) reflexními prvky, ať jste dobře vidět.

Martin Exner, starosta obce Nová Ves, dne 3. 11. 2021

Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

  Informace o zpracování osobních údajů

  Správce údajů: Obec Nová Ves

  Kontakty na správce najdete ZDE.

  Jaká je odpovědnost správce?

  Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
  O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: michal.hinda@sms-sluzby.cz, tel. +420 734 180 507

  K čemu je mi pověřenec?

  Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
  Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

  Jaká jsou Vaše práva?

  Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.novaves@centrum.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

  Účetní uzávěrka

  2020

  Icon
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
  Icon
  Závěrečný účet obce za rok 2020 – NÁVRH
  Icon
  Účetní uzávěrka 2020 – Výsledovka
  Icon
  Účetní uzávěrka 2020 – Rozvaha
  Icon
  Účetní uzávěrka 2020 – Příloha
  Icon
  Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2020
  Icon
  Inventarizační zpráva za rok 2020
  Icon
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

    

   2019

   Icon
   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
   Icon
   Závěrečný účet obce za rok 2019 – NÁVRH
   Icon
   Účetní uzávěrka 2019 – Výsledovka
   Icon
   Účetní uzávěrka 2019 – Rozvaha
   Icon
   Účetní uzávěrka 2019 – Příloha
   Icon
   Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2019
   Icon
   Inventarizační zpráva za rok 2019
   Icon
   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

     

    2018

    Icon
    Závěrečný účet obce za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
    Icon
    Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
    Icon
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
    Icon
    Účetní uzávěrka 2018 - Výsledovka
    Icon
    Účetní uzávěrka 2018 - Rozvaha
    Icon
    Účetní uzávěrka 2018 - Příloha
    Icon
    Přehled předaných údajů výkazu INFORMACE O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2018
    Icon
    Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2018
    Icon
    Inventarizační zpráva za rok 2018
    Icon
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
    Icon
    MŠ MUZO 31.12.2018
    Icon
    MŠ účetní uzávěrka 2018 protokol

      

     Informovaný souhlas – SMS kanál

     Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

     Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
     Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

     Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

     Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

     Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

     Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici Hanu Novotnou, email: hana.novotna@nova-ves.cz tel. 777 012 031, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. Tel. 734 180 507 Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

     Kronika

     Icon
     Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
     Icon
     Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
     Icon
     Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
     Icon
     Kronika Obce Nová Ves 2012
     Icon
     Kronika Obce Nová Ves 2011
     Icon
     Kronika Obce Nová Ves 2010
     Icon
     Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

       

      Historické kroniky

      Icon
      Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
      Icon
      Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
      Icon
      Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944

       Kanalizace

       DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

       hlavní stavbyvedoucí
       Petr Honisch – tel. 603 584 642

       technický dozor stavby
       Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

       montáž čerpací technologie
       Michal Krbec – tel. 602 314 256

       možnost objednat elektropřípojku
       Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

       možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
       Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

       možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
       Instalatér Jan Smola – tel. 605 505 839

        

       Icon
       Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace
       Icon
       Jednotné odběratelské porovnání ceny za rok 2020
       Icon
       Údržba a provoz čerpací stanice ČS AQK 2019
       Icon
       Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2021
       Icon
       Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 5. - 31. 12. 2020 po snížení DPH)
       Icon
       Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 1. - 30. 4. 2020)
       Icon
       Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
       Icon
       Stavba splaškové kanalizace 2019
       Icon
       Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
       Icon
       Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
       Icon
       Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
       Icon
       Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018

       Silnice II/608

       Icon
       Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace
       Icon
       20161027_MěÚ Kralupy nad Vltavou - usnesení o přerušení řízení
       Icon
       20170717_MěÚ Slaný Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné Povahy
       Icon
       Bezpečnostní inspekce silnice II/608
       Icon
       Komunikace II/608 - dopis hejtmanovi
       Icon
       Měření rychlosti Nové Ouholice
       Icon
       Návrh rozsahu chodníků pro projekt rekonstrukce silnice II/608
       Icon
       Návrh úprav pro projekt rekonstrukce silnice II/608 v obci Nová Ves
       Icon
       Nesouhlas s návrhem novelizace současného zákona o obecní policii - otevřený dopis
       Icon
       Nová Ves - omezení průjezdu kamionů
       Icon
       Počet vozidel projíždějicích část obce v průběhu týdne - Nové Ouholice
       Icon
       Počet vozidel projíždějicích část obce v průběhu dne - Nové Ouholice
       Icon
       Prezenční listina KÚSK 11.1.2016
       Icon
       Prezenční listina z jednání dne 13.9.2016 ve věci omezení vězdu nákladních vozidel na silnici II/608
       Icon
       Prezentace setkání s občany k dopravní situaci v obci

       Posudek expertízy ČVUT

       Icon
       Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
       Icon
       Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
       Icon
       Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
       Icon
       Variantní prodloužení hráze do urovně q20
       Icon
       Situace záplavového území
       Icon
       Koordinační situace se zákresem tras hrází
       Icon
       Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
       Icon
       Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice