Životní prostředí – dokumenty

Icon
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02

 

Použité zkratky:
ECK - Ekocentrum Kralupy nad Vltavou
KTSP- kontrola technického stavu a provozu
ORP- obec s rozšířeno u působností
OŽP- odbor životního prostředí
PZKO - Program zlepšování kvality ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Stavba silnice, kanalizace a chodníků 21/22

  ROZSAH STAVBY

  • Vytěžení silnice až na základ.
  • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
  • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
  • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
  • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
  • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
  • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
  • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
  • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
  • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
  • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
  • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

   

  Icon
  Most / lávka pohled
  Icon
  Most / lávka půdorys
  Icon
  Koordinační situace – SO 102
  Icon
  Situace stavby – část B
  Icon
  Situace stavby – část A
  Icon
  Přehledná situace jednotlivých projektů
  Icon
  Zásady orgnizace výstavby
  Icon
  Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

    

   Související:

   Oprava silnice II/608 a související rekonstrukce v Nové Vsi

   Co nového na stavbě? (18. 3. 2023)

   Pokračuje stavba chodníku mezi Novou Vsí a Novými Ouholicemi – až k lávce jsou položeny obruby a pokládá se chodník. Pracujdet se také na chodníku směrem ven z Nových Ouholic (k autobazaru). Tam byly přeloženy sloupy, aby nebyly v trase chodníku a byly nutné značné terénní úpravy.

   V okolí mostků přes Bakovský potok je dokončeno dláždění pod mostem a stávajícími schody, chodník pod nimi začne malou lávkou. Osazeno je zbylé kabelové vedení osvětlení a vyměněna světla na stávajících stožárech, které nebylo nutné měnit. Původní idea byla i vytvořit nové schodiště, ale po dohodě s technickým dozorem proběhne pouze reprofilace stávajícího schodiště. Prostorové uspořádání nám tam bohužel nedovoluje udělat mírnější schody a nové by tedy byly téměř totožné. Navíc je v dobrém technickém stavu, osazeno bude pouze nové zábradlí. Troufám si tvrdit, že většina chodců je stejně využívat nebude a budou volit bezbariérovou trasu chodníku hned za lávkou. Stejným způsobem bude opraveno i schodiště k dálničním bytovkám.

   Pokračuje také stavba opěrné zdi v zatáčce v Nových Ouholicích – proběhly armovací práce a následná betonáž. Ze stavby bylo v noci na 10.3. ukradeno bednění a materiál, pokud jste někdo viděl něco podezřelého, ozvěte se prosím na úřadě.

   Důležitá zpráva pro Nové Ouholice: Stavba tam pokročuje do své nejdůležitější fáze a tou je samotné těleso silnice. Od 22.3.2023 7:00 začne stavba v Nových Ouholicích frézovat starý asfalt, kdy se bude niveleta silnice snižovat cca o 30cm. Dále bude probíhat studená recyklace, ta je v tomto úseku cca na 14 dní, poté dalších cca 14 dní bude stavba potřebovat na pokládku silničních a chodníkových obrub a poté v konečné fázi budou kladeny jednotlivé vrstvy asfaltů. Pokud vše půjde hladce, tak poslední obrusná vrstva je naplánována na 3.5.2023. Jedná se tedy o něco málo přes měsíc, kdy nebude možné do Nových Ouholic vjíždět.

   Po dohodě se stavbou bude možno k parkování využít mj. příjezdy do obce z obou stran. Od Nové Vsi to je při pravém okraji vozovky v úseku pod AZ Techem až směrem k lávce (jen prosím neblokujte vjezdy k nemovitostem) a směrem od Veltrus také při pravém okraji vozovky.

   SHRNUTÍ DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ SITUACE OD 1 . ledna 2023

   • Část obce Nová Ves je již dokončená – silnice až po Dálniční policii (nájezd ke kruhovým objezdům / odbočce na Vepřek), chodníky, osvětlení. Platí režim PRŮJEZD STAVBOU a omezení rychlosti na 30 km/hod. Byla upravena intenzita osvětlení (snížení jasu).
   • CHODNÍKY Nová Ves – žádáme řidiče, aby neparkovali vozidla na chodnících. Chodníky jsou určené pro chodce.
   • Část obce Nové Ouholice je uzavřena (vjezd povolen jen občanům Nových Ouholic), od poloviny ledna pokračují práce).
   • V Nových Ouholicích je hotová 1. etapa dešťové kanalizace, s majiteli přilehlých nemovitostí bylo konzultováno napojení svodů, dále byly provedeny přeložky vody a plynu.
   • Část obce Vepřek je nadále pro všechny (kromě trvalých obyvatel části Vepřek, autobusů a základní dopravní obsluhu) neprůjezdný. Bohužel zákaz není respektován, policie kontroluje řidiče jen velmi namátkově a situace je pro místní neúnosná. Obec řeší další možná opatření. PROSÍME, respektujte ZÁKAZ vjezdu.
   • Lávka přes Bakovský potok u Nových Ouholic je osazená, zatím se ještě používá koridor pro pěší přes most.
   • Autobusové zastávky v Nové Vsi už jsou zpět v provozu, jízdní řády najdete vylepené na zastávkách a také na webu idos.cz nebo pid.cz. Pro Nové Ouholice zůstává zastávka U Havlínů.
   • Předpokládané dokončení celé rekonstrukce (tzn. zprůjezdnění Nových Ouholic) je v květnu 2023.

   Detailně:

   Vepřek bude uzavřen značkou „zákaz vjezdu“ s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhu“. Definici pojmu „dopravní obsluha“ podává vyhláška číslo 30/2001 Sb., respektive zákon o silničním provozu číslo 361/2000 Sb., konkrétně pak paragraf 15, odstavec 3. Tam se můžeme dočíst, že dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za příslušnou značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

    

   ROZSAH CELÉ STAVBY 2021-2023

   • Vytěžení silnice až na základ.
   • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
   • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
   • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
   • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
   • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
   • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
   • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
   • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
   • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
   • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
   • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

    

   Icon
   Most / lávka pohled
   Icon
   Most / lávka půdorys
   Icon
   Koordinační situace – SO 102
   Icon
   Situace stavby – část B
   Icon
   Situace stavby – část A
   Icon
   Přehledná situace jednotlivých projektů
   Icon
   Zásady orgnizace výstavby
   Icon
   Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace

    Informace o zpracování osobních údajů

    Správce údajů: Obec Nová Ves

    Kontakty na správce najdete ZDE.

    Jaká je odpovědnost správce?

    Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
    O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
    Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: michal.hinda@sms-sluzby.cz, tel. +420 734 180 507

    K čemu je mi pověřenec?

    Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
    Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

    Jaká jsou Vaše práva?

    Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

    1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
    2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
    3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
    4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
    5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.novaves@centrum.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
    6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
    7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

    Účetní uzávěrka

    2021

    Icon
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
    Icon
    Závěrečný účet obce za rok 2021 – NÁVRH
    Icon
    Účetní uzávěrka 2021 – Výsledovka
    Icon
    Účetní uzávěrka 2021 – Rozvaha
    Icon
    Účetní uzávěrka 2021 – Příloha
    Icon
    Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2021
    Icon
    Inventarizační zpráva za rok 2021
    Icon
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

      

     2020

     Icon
     Závěrečný účet obce za rok 2020 SCHVÁLENÝ
     Icon
     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
     Icon
     Závěrečný účet obce za rok 2020 – NÁVRH
     Icon
     Účetní uzávěrka 2020 – Výsledovka
     Icon
     Účetní uzávěrka 2020 – Rozvaha
     Icon
     Účetní uzávěrka 2020 – Příloha
     Icon
     Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2020
     Icon
     Inventarizační zpráva za rok 2020
     Icon
     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

       

      2019

      Icon
      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
      Icon
      Závěrečný účet obce za rok 2019 – NÁVRH
      Icon
      Účetní uzávěrka 2019 – Výsledovka
      Icon
      Účetní uzávěrka 2019 – Rozvaha
      Icon
      Účetní uzávěrka 2019 – Příloha
      Icon
      Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2019
      Icon
      Inventarizační zpráva za rok 2019
      Icon
      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

        

       2018

       Icon
       Závěrečný účet obce za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
       Icon
       Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
       Icon
       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
       Icon
       Účetní uzávěrka 2018 - Výsledovka
       Icon
       Účetní uzávěrka 2018 - Rozvaha
       Icon
       Účetní uzávěrka 2018 - Příloha
       Icon
       Přehled předaných údajů výkazu INFORMACE O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2018
       Icon
       Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2018
       Icon
       Inventarizační zpráva za rok 2018
       Icon
       Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
       Icon
       MŠ MUZO 31.12.2018
       Icon
       MŠ účetní uzávěrka 2018 protokol

         

        Informovaný souhlas – SMS kanál

        Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

        Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
        Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

        Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

        Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

        Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

        Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici obecního úřadu:

        email: lucie.tlaskalova@nova-ves.cz, tel. 733 770 842

        , od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. tel. 734 180 507. Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

        Kronika

        Icon
        Kniha mých povinností a povinnosti zapravené od roku 1882 - A. Moláček
        Icon
        Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
        Icon
        Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
        Icon
        Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
        Icon
        Kronika Obce Nová Ves 2012
        Icon
        Kronika Obce Nová Ves 2011
        Icon
        Kronika Obce Nová Ves 2010
        Icon
        Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

          

         Historické kroniky

         Icon
         Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
         Icon
         Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
         Icon
         Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944

          Kanalizace

          Cena stočného pro rok 2023:
          Cena bez DPH: 65,82 Kč/m3
          Cena včetně 10 % DPH: 72,40 Kč/m3

          DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

           

          servis kanalizace
          AQ spol. s.r.o., p. Nováková – tel. 416 831 304

          hlavní stavbyvedoucí
          Petr Honisch – tel. 603 584 642

          technický dozor stavby
          Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

          montáž čerpací technologie
          Michal Krbec – tel. 602 314 256

          možnost objednat elektropřípojku
          Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

          možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
          Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

          možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
          Instalatér Jan Smola – tel. 605 505 839

           

          Icon
          Stočné 2021 porovnání kalkulace a skutečnosti

          Jednotné odběratelské porovnání ceny za rok 2021

          Icon
          Kalkulace ceny stočného na rok 2022
          Stočné v roce 2022: 54,42
          bez DPH
          59,86 Kč / m3
          včetně DPH
          Pro srovnání rok 2021: 54,39
          bez DPH
          59,82 Kč / m3
          včetně DPH
          Icon
          Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace
          Icon
          Jednotné odběratelské porovnání ceny za rok 2020
          Icon
          Údržba a provoz čerpací stanice ČS AQK 2019
          Icon
          Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2021
          Icon
          Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 5. - 31. 12. 2020 po snížení DPH)
          Icon
          Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 1. - 30. 4. 2020)
          Icon
          Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
          Icon
          Stavba splaškové kanalizace 2019
          Icon
          Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
          Icon
          Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018