Účetní uzávěrka

Icon
Závěrečný účet obce za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
Icon
Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
Icon
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Icon
Účetní uzávěrka 2018 - Výsledovka
Icon
Účetní uzávěrka 2018 - Rozvaha
Icon
Účetní uzávěrka 2018 - Příloha
Icon
Přehled předaných údajů výkazu INFORMACE O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2018
Icon
Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2018
Icon
Inventarizační zpráva za rok 2018
Icon
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Icon
MŠ MUZO 31.12.2018
Icon
MŠ účetní uzávěrka 2018 protokol

   

  Informovaný souhlas – SMS kanál

  Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

  Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
  Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

  Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

  Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

  Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

  Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici Hanu Novotnou, email: hana.novotna@nova-ves.cz tel. 777 012 031, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. Tel. 734 180 507 Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

  Kronika

  Icon
  Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
  Icon
  Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
  Icon
  Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2012
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2011
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2010
  Icon
  Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

    

   Historické kroniky

   Icon
   Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
   Icon
   Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
   Icon
   Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944

    Kanalizace

    DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

    hlavní stavbyvedoucí
    Petr Honisch – tel. 603 584 642

    technický dozor stavby
    Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

    montáž čerpací technologie
    Michal Krbec – tel. 602 314 256

    možnost objednat elektropřípojku
    Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

    možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
    Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

    možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
    Instalatér Vlastimil Novotný – tel. 723 601 648

     

    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 5. - 31. 12. 2020 po snížení DPH)
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 1. - 30. 4. 2020)
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
    Icon
    Stavba splaškové kanalizace 2019
    Icon
    Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
    Icon
    Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
    Icon
    Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017
    Icon
    Splašková kanalizace Nová Ves - prezentace starosta
    Icon
    Splašková kanalizace Nová Ves
    Icon
    Směrnice Zásady tvorby a použití fondu

    Silnice II/608

    Icon
    20161027_MěÚ Kralupy nad Vltavou - usnesení o přerušení řízení
    Icon
    20170717_MěÚ Slaný Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné Povahy
    Icon
    Bezpečnostní inspekce silnice II/608
    Icon
    Komunikace II/608 - dopis hejtmanovi
    Icon
    Měření rychlosti Nové Ouholice
    Icon
    Návrh rozsahu chodníků pro projekt rekonstrukce silnice II/608
    Icon
    Návrh úprav pro projekt rekonstrukce silnice II/608 v obci Nová Ves
    Icon
    Nesouhlas s návrhem novelizace současného zákona o obecní policii - otevřený dopis
    Icon
    Nová Ves - omezení průjezdu kamionů
    Icon
    Počet vozidel projíždějicích část obce v průběhu týdne - Nové Ouholice
    Icon
    Počet vozidel projíždějicích část obce v průběhu dne - Nové Ouholice
    Icon
    Prezenční listina KÚSK 11.1.2016
    Icon
    Prezenční listina z jednání dne 13.9.2016 ve věci omezení vězdu nákladních vozidel na silnici II/608
    Icon
    Prezentace setkání s občany k dopravní situaci v obci
    Icon
    Stanovisko MěÚ Kralupy (odboru dopravy) k žádosti obce Nové Vsi

    Posudek expertízy ČVUT

    Icon
    Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
    Icon
    Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
    Icon
    Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
    Icon
    Variantní prodloužení hráze do urovně q20
    Icon
    Situace záplavového území
    Icon
    Koordinační situace se zákresem tras hrází
    Icon
    Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
    Icon
    Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice

     Manipulační řád VD Orlík

     Icon
     Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
     Icon
     Replika žalobců k vyjádření žalovaného
     Icon
     Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
     Icon
     Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík
     Icon
     Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Manipulační řád na vd Orlík
     Icon
     Dopis ministra zemědělství
     Icon
     Otázky ke strategickému řízení vltavské kaskády
     Icon
     Výzva starostů na dolním toku Vltavy

      Povodňový plán obce

      Icon
      Přílohy povodňového plánu
      Icon
      Technologický postup instalace dílčích protipovodňových opatření
      Icon
      Povodňový plán obce (aktualizace 16.5.2016)

       Protipovodňová opatření

       Vážení návštěvníci stránek,

       Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

       • Povodňový plán obce
       • Manipulační řád VD Orlík
       • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

       Děkujeme za pochopení,

        

       Jiří Karas

        

       Icon
       Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
       Icon
       Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
       Icon
       Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
       Icon
       Variantní prodloužení hráze do urovně q20
       Icon
       Situace záplavového území
       Icon
       Koordinační situace se zákresem tras hrází
       Icon
       Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
       Icon
       Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice
       Icon
       Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
       Icon
       Replika žalobců k vyjádření žalovaného
       Icon
       Prohlášení k odvolání proti schválení Manipulačního řádu vd Orlík
       Icon
       Námitky proti schválení manipulačního řádu na vd Orlík