Vepřek

Kostel VepřekOdkud začít?
Od archeologických výzkumů, které dokládají existenci zdejšího osídlení již v době kamenné?
Od zbytků středověkého hradiště a vysoké pravděpodobnosti (podle leteckých průzkumů) umístění keltského hradiště?
Od jedinečné technické památky, kterou představuje vepřecký mlýn?
Od kostela Narození Panny Marie, který se zvedá na návrší nad vsí a zvonice v jeho bezprostřední blízkosti?
Od školy, která je tady nejméně od 12. století a pamatuje mnoho generací zdejších školáků?

Významné archeologické naleziště leží na mírném svahu klesajícím na severozápad uprostřed mezi Vepřkem a návrším, na němž stojí původně středověký kostel Narození Panny Marie s přilehlým hřbitovem a sousední školou. Zatímco na jihovýchodě spadá vepřecké návrší strmě k Vltavě, severozápadní svah klesá pozvolna do údolí Bakovského potoka, jenž se vlévá ve Vepřku do Vltavy. Pravěcí lidé si zde pro své působení vybrali místo velmi příhodné. Bohatě zásobené vláhou ze dvou vodních toků a umožňující daleký rozhled po proudu i proti proudu Vltavy,  přirozeně chráněné příkrými Zvonice Vepřeksrázy říční terasy a svahy údolí Bakovského potoka. Unikátní nálezy únětických pohřbů ve velkých nádobách představují v našem prostředí velice vzácný jev. Je pozoruhodné, že ačkoli z českých únětických pohřebišť je dosud známo jen asi deset hrobů tohoto typu, tři z nich byly objeveny právě ve Vepřku.
Unikátní vodní mlýn – jeho základy jsou na místě středověké tvrze rodu Wepřeckých z Wepřberku – patří k nejvýznamnějším objektům svého druhu Zvon zvonice Vepřekv regionu dolního Povltaví a v celém Středočeském kraji. Hodnotná není jen stavební podstata mlýna, která je výsledkem kontinuálního vývoje od pozdního středověku po první třetinu 20. století, ale rovněž kompletní dochované technologické vybavení mlýna z doby rané industrializace mlynářství.
Středověký kostel Narození Panny Marie s prokázanými základy románskými a pravděpodobně ještě staršími (soudě podle archeologických nálezů v jeho bezprostředním okolí), spolu se zvonicí ze 14. století a impozantní budovou školy představují přirozenou autoritativní výstavbu středočeské vesnice. Ves sama se směrem od kostela chlubí  v r. 1739 postavenou budovou fary a několika velkými statky (grunt „Královský“, grunt „Dvořákovský“,  grunt „Heroltovský“, pivovar, zmíněný vodní mlýn). Ves v roce 1850 přeťala železniční trať a tím ji psychologicky rozdělila na dvě poloviny. A ještě větší novodobou technickou jizvou na starobylé kráse bylo otevření dálnice D8 v roce 2000, které oddělilo kostelní návrší od samotné vsi.
Průkopník motorismu Josef Walter, konstruktér motocyklů a automobilů, se narodil 19. prosince 1873 ve Vepřku na Mělnicku.
Patřil k otcům – zakladatelům českého automobilismu: 1897 založil dílnu, kde zahájil výrobu motorových kol vlastní konstrukce. Jeho další cesta vedla k  automobilu, který spatřil světlo světa roku 1909. Zájem zákazníků od samého začátku upoutával účastí v závodech, z nichž si jeho stroje často odnášely vavříny vítězství. Zemřel 15. ledna 1950 v Praze.

Vepřek je perlou na hrdle vltavských břehů – vždyť patří mezi těch několik tvrzí, stojících na strmých říčních březích, počínaje Vyšehradem, přes Levý Hradec, Chvatěruby k  Vepřku a  končíc Mělníkem.

Vepřek