Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě v době:
Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
kontaktní osoba: Naďa Kamínková
telefon: 315 765 056
e-mail: ou.novaves@centrum.cz
Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti. Děkujeme za pochopení.
Co poskytuje Czech POINT:
 • Výpis z Katastru nemovitostí
  O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí:

  • Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
  • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z Obchodního rejstříku
  O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

  Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

  • úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy
  • výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z Živnostenského rejstříku
  O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z Rejstříku trestů
  Výpis lze vydat:
  • osobě s platným dokladem totožnosti a s přiděleným rodným číslem včetně cizinců, kteří mají trvalé bydliště v České republice
  • zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci
  Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).
  Pokud je předložený doklad platný, vyplní se na pracovišti Czech Pointu formulář žádosti o vydání výpisu a vytiskne se. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše.
  Poznámka: od 1.1.2012 se vydávají nové občanské průkazy, které neobsahují údaj o rodném příjmení. Rodné příjmení však požaduje Informační systém Rejstříku trestů pro samotné vydání výpisu z Rejstříku trestů. Doporučujeme žadatelům s novým občanským průkazem, aby si pro získání výpisu z Rejstříku trestů navíc přinesli i doklad, který obsahuje rodné příjmení (např. rodný list).
  V případě že:
  1) Rejstřík trestů dodá ihned elektronický výpis žadatele:
  • pracovník vytiskne výpis a doplní jej ověřovací doložkou
  • žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí
  • na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek
  Správní poplatek je ve výši 100 ,- Kč.
  2) Rejstřík trestů nedodá ihned elektronický výpis žadatele, protože výpis z Rejstříku trestů spadá do krátkodobého manuálního zpracování:
  • žádost je odeslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se cca do 30 minut manuálně zpracuje a následně je již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo
  • občan si může výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podaní žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek 100,- Kč.
  • není nutné, aby si žadatel výpis vyzvednul ve stejný den jako podal žádost
  • pokud nemá žadatel zájem vyzvednou si výpis na kontaktním místě, je možné také požádat o zaslání výpisu v listinné formě přímo na adresu žadatele
  3) žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně přímo na pracovišti Rejstříku trestů:
  • žadatel musí o výpis požádat formou papírové žádosti
  • žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout
  • ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 100 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby.

  Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba.

  Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

  Žádost se netiskne, ani nearchivuje.

  Správní poplatek za vydání výpisu je 100 Kč,- za první stranu a za každou následující 50,- Kč.

  V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat výpis na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66, Praha 4.

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

  Jedná se o:

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
  • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

   

  Žadatel při podání předkládá vyplněný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.

  Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán.

  Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů dle zák. č. 124/2008 Sb
  S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

  Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle výše uvedené novely, budou zavedeni svými správci skupin do systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).

  § 12 zákona 124/2008 Sb.

  Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení).

  Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

  Výpis lze vydat:

  • osobě s platným dokladem totožnosti a s přiděleným rodným číslem včetně cizinců, kteří mají trvalé bydliště v České republice
  • zplnomocněncům, kteří žádají základě úředně ověřené plné moci

   

  Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

  U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací – např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách.

  Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

  • tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky
  • výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií
  • zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce
  • jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv.
  • pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace

  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

  Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT.

  Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků:

  • přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků
  • přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu

  Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

  • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
  • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

  Podrobnější informace o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

  Pracovník kontaktního místa provádí:

  • registraci a vydání přístupových údajů,
  • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

  Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření, zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 • Výpis z insolvenčního rejstříku
  Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.

  Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

  Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není nutné ověřovat totožnost žadatele.

  V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

  • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)
  • podle osobních údajů (konkrétní osoba)

  Poplatek za ověřený výpis je za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

 • Datové schránky
  Prostřednictvím Czech POINTu lze zajistit například:

  • zřízení datové schránky
   Žádost o zřízení datové schránky
   Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky:

   • žadatel předloží doklad totožnosti.
   • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu.
   • datová schránka bude zřízena do tří dnů.
   • Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
  • přidat pověřenou osobu
   Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
   Žádost slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky.
   V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění:

   • pověřená osoba
   • administrátor

   Dále je potřeba nastavit práva pro přístup pověřené osoby:

   • číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou
   • číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
   • vytvářet a odesílat datové zprávy
   • prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
   • vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).
  • zneplatnit přístupové údaje
   Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
   V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových:

   • žadatel předloží doklad totožnosti.
   • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu.

   Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

  • znepřístupnit datovou schránku
   Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
   Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek: v pracovních dnech v době od 8.00 – 18.00 hodin, tel.číslo 270 005 200.

  Obecné podmínky u agend datových schránek:

  • při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti.
  • zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.
  • v případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.
  • všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.
  • veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

  Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
  Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.
  Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů.
  Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

  Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
  Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

  Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
  Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce.
  Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.
  Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
  (orgánů veřejné moci)

  Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM.
  Povýšení slouží pro schránky:

  • fyzických osob
  • podnikajících fyzických osob
  • právnických osob

  Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek.

  Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
  (orgánů veřejné moci)
  Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.

  Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
  Oznámení umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.
  Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  Oznámení umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.
  Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
  Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.
  Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
  Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

 • Autorizovaná konverze dokumentů
  Autorizovaná konverze na žádost:

  • je převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby
  • ​je převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě
  • dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.
  • ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

  Konverze z listinné do elektronické podoby:

  • zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.
  • výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
  • úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

  Konverze z elektronické do listinné podoby:

  • elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD
  • nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
  • dokument bude v úschovně uložen max. 30 dnů.
  • adresa Úschovny: http://www.czechpoint.cz/uschovna.

  Poplatek konverze na žádost je za každou stránku konvertované listiny 30,- Kč.
  Zákon č. 300/2008 definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat:

  • občanský průkaz
  • cestovní doklad
  • zbrojní průkaz
  • řidičský průkaz
  • vojenská knížka
  • služební průkaz
  • průkaz o povolení k pobytu cizince
  • rybářský lístek
  • lovecký lístek nebo jiný průkaz
  • vkladní knížku
  • šek
  • směnku nebo jiný cenný papír
  • los
  • sázenku
  • geometrický plán
  • rysy a technické kresby