Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu v Nové Vsi zajišťuje společnost FCC Regios, a.s. Frekvence svozů 1x týdně vždy ve středu.

 

FCC Regios, a.s.
Úholičky 215,
252 64 Velké Přílepy
Tel. +420 220 930 524
Mobil: +420 602 283 457
Fax +420 220 930 523
Email: regios@fcc-group.cz
www.fcc-group.cz

 

Ohlašovací povinnost
 • poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatku) do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 • v rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona. Poplatník, který je vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba či dům umístěn.   Poplatník, který je vlastníkem bytu na území obce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.
 • poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Počet popelnic podle počtu osob: 
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
  1 – 2 osoby: 1 popelnice
  3 – 4 osoby: 2 popelnice
  5 a více osob: 3 popelnice
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
  1 popelnice.

Vyvážení komunálního odpadu v naší obci je prováděno ze 110 – 120 litrových nádob.

240-litrové nádoby v naší obci nejsou vyváženy. 

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů
Sběrný dvůr
Je otevřen každou první středu v měsíci od 15 do 17 hodin.
Přijímá se:
 • elektroodpad (lednice, televizory, počítače, vrtačky, mixéry, svítidla apod.)
 • papír svázaný do balíků cca 10 kg
Základní informace pro správné třídění odpadu
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.  Ve všech jednotlivých částech obce jsou proto umístěny velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad: sklo, papír, plasty a tetrapaky (nápojové obaly).

 

žlutý kontejner na plasty
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

modrá kontejner na papír
Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

 

 zelený kontejner na sklo
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

kontejner na nápojový karton
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.