Přípojky vody, elektřiny, plynu a kanalizace

Tyto přípojky je třeba povolit – územním souhlasem popř. územním rozhodnutím
(v kompetenci Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou)
Doporučení:
Před započetím prací kontaktujte paní
Janu Zdanovcovou
úsek stavebního řádu
Odbor: Odbor výstavby a územního plánování
E-mail: jana.zdanovcova@mestokralupy.cz
Telefon: +420 315 739 942
Budova: Palackého náměstí 1,
Kralupy nad Vltavou
dveře č. 226, 2. Patro

Co budete potřebovat pro zdárnou realizaci stavby

(k žádosti na Stavební úřad Kralupy nad Vltavou)

K žádosti je třeba doložit doklady dle § 96 odst.3 stavebního zákona:

 • Doklady prokazující vlastnické právo k pozemku, kde se přípojka zřizuje
 • Vyjádření správců sítí (aby nedošlo k poškození stávajících sítí)
 • Vyjádření správce dané sítě, o jejíž zřízení žádáte (kanalizace, plyn, voda, elektřina)
 • Vyjádření Obecního úřadu Nová Ves
 • Souhlasy vlastníků nemovitostí, které sousedí se stavbou a jsou ve vzdálenosti od společné hranice pozemku menší než 2 m
 • Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy
 • Vyjádření MěÚ Kralupy nad Vltavou – odboru životního prostředí
 • Vyjádření MěÚ Kralupy nad Vltavou – odboru dopravy (rozhodnutí o uložení sítí)
 • Správní poplatek
 • Doklady potřebné k územnímu souhlasu je třeba upřesnit dle toho, kde se záměr nachází.

Obecní úřad Nová Ves
ou.novaves@centrum.cz
Nová Ves 154
277 52  Nová Ves

 • Na Vaší žádost vydá vyjádření k připojení pro potřeby Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou
 • Bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o sjednání věcného břemene služebnosti, pokud se přípojka, nebo její část nachází na obecním pozemku
 • Po realizaci stavby bude podepsána smlouva o služebnosti (žadatel platí 1000,-Kč/ jedna přípojka)