Podpora v nezaměstnanosti

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky, při splnění zákonem stanovených podmínek, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání:
 •  do 50 let věku – 5 měsíců,
 •  nad 50 let do 55 let věku – 8 měsíců,
 •  nad 55 let věku – 11 měsíců.
Podpora v nezaměstnanosti činí: 
 •  v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost,
 •  45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Na úřadu doložte skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to např.:
 •  evidenčním listem důchodového pojištění,
 •  potvrzením o zaměstnání (zápočtový list),
 •  dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 •  u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti  na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
 •  potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného výdělku,
 •  formulářem E301 nebo U1 při zaměstnání ve státech Evropské unie nebo EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve Švýcarsku.
Změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit krajské pobočce Úřadu práce České republiky nejpozději do 8 kalendářních dnů.
V případě, kdy uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání
 • započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, nebo bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku
 • nebo vyměřovacího základu, nebo u něho nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012
činí 24 408 Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 14 157 Kč (pro rok 2013).
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 15 866 Kč (pro rok 2013).
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání:
 • neuplynula celá podpůrčí doba a poté získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
 • jestliže získal dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající část podpůrčí doby.
 • uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.
Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele, nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.
O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky ve správním řízení. 
Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti musí krajské pobočce Úřadu práce České republiky doložit uchazeč o zaměstnání.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který: 
 • získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců – tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání
 • požádal krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
 • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu
Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Jinou výdělečnou činností je výdělečná činnost a jiná výdělečná činnost, která je dobou důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba: 
 •  přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 •  pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 •  osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 •  osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání:
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodů porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela; pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. nekolidující zaměstnání podle § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje po dobu: 
 • poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,
 • trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává tzv. nekolidující zaměstnání, a po dobu poskytování podpory při rekvalifikaci,
 • vazby.
Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku (služebního příjmu), ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného (k případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nepřihlíží).