Provoz hřbitova

Každý hřbitov je kusem historie, která uchovává v paměti to, co nenávratně odešlo, je památníkem dob minulých.
Na hřbitově, který těsně přiléhá ke kulturní památce kostelu Narození Panny Marie, se nalézá památník obětem 1. světové války Hrob v dáli (1924), památník Neznámým hrdinům umučeným gestapem (1949), válečný hrob vojáků Rudé armády (1947) a pískovcový náhrobek z roku 1748.
 

Informace ohledně provozu hřbitovů najdete u správce hřbitovů:

adresa:
Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves 154
277 52 Nová Ves

spojení:
tel.: 315 765 056
fax:  315 765 063
podatelna: ou.novaves@centrum.cz
WWW:  www.nova-ves.cz
ID datové schránky: zsubhap
bankovní spojení: 0460043319/0800
IĆO: 00237132

úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30

poplatky za nájemné a služby:

 • nájemné za místo na pohřebišti je dáno výměrem Ministerstva financí ČR – Seznam zboží s regulovanými cenami, každoročně vydávaným k 1.1. daného roku.
 • za služby, spojené s nájmem místa na pohřebišti, zaplatí nájemce cenu dle  zákona 526/90 Sb.o cenách.
 • nájemce platí nájemné a služby spojené s nájmem na dobu 10 let  ve prospěch pronajímatele.
Nájem hrobového místa

Vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.

 

Související zákony:
č. 256/2001 Sb.
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
§ 25
Užívání hrobového místa
 1. Nájem hrobového místa (dále jen “nájem”) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen “smlouva o nájmu”). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.
 2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází.
 3. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
 4. Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.
 5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 6. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 7. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.
 8. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že
  a) nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5,
  b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo
  c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1.
 9. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5 obdobně.