Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin
(legalizace a vidimace)


21/2006 Sb. zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Ověřování podpisů a listin se provádí v době:
Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.30
kontaktní osoba: Naďa Kamínková
telefon: 315 765 056
e-mail: ou.novaves@centrum.cz
Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti. Děkujeme za pochopení.
Neprovede se vidimace:
  • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
  • jsou-li v listině, která si vidimuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  • obec neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Správní poplatky:
ověření podpisu 30 Kč
ověření listiny    30 Kč (za každou započatou stranu)
Osvobození od správních poplatků:
Dle ustanovení § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.